Powrót do strony głównej

Korzystanie z przeglądarki Microsoft Internet Explorer może sprawić, że strona internetowa nie będzie działać prawidłowo.

Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

Stan na: marzec 2020

Niniejsze warunki użytkowania odnoszą się do korzystania z serwisu twogo. „twogo” to mobilne, oparte na chmurze rozwiązanie programowe firmy Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Niemcy, Sąd Rejestrowy w Stuttgarcie, HRB 751331 („Dostawca”, „my”), które zostało opracowane specjalnie na potrzeby osób dojeżdżających do pracy, jak również na potrzeby podróży służbowych i wyjazdów służbowych i może być wykorzystywane pod domeną www.twogo.com w postaci oprogramowania jako usługi i/lub w formie aplikacji mobilnej wraz ze wszystkimi powiązanymi usługami Dostawcy („usługi twogo”) zgodnie z poniższymi postanowieniami. Warunki użytkowania składają się z części A. „Postanowienia ogólne” i części B. „Postanowienia szczególne”. Część A odnosi się do wszystkich użytkowników usług twogo; część B odnosi się dodatkowo do pracowników lub freelancerów, którym nasi klienci biznesowi umożliwili korzystanie z usług twogo w ramach firmy („autoryzowani użytkownicy”). Niniejsze Warunki użytkowania mają również zastosowanie, jeśli dostęp do usług twogo jest uzyskiwany spoza Republiki Federalnej Niemiec lub jeśli dostęp do usług twogo jest możliwy w całości lub w części z innych witryn internetowych lub aplikacji na mobilne urządzenia („aplikacja mobilna”).

A. Postanowienia ogólne

1 Sposób działania usług twogo

twogo to rozwiązanie z zakresu carpoolingu, które wspiera organizowanie wspólnych przejazdów w drodze do pracy, delegacji i podróży służbowych. Dalsze szczegółowe informacje o serwisie twogo można znaleźć tutaj.

2 Zastrzeżenie zmian

Dostawca ma prawo do zmiany niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie z uzasadnionych powodów. Uzasadniony powód może obejmować między innymi udoskonalenie istniejących funkcji lub właściwości lub dodanie nowych funkcji lub właściwości lub wdrożenie postępu naukowego i technicznego lub uzasadnione dostosowania techniczne w celu zapewnienia funkcjonalności lub bezpieczeństwa Usług twogo lub wdrożenia wymogów prawnych lub regulacyjnych. W zależności od okoliczności dostawca z wyprzedzeniem poinformuje użytkownika o zmianie umowy (np. e-mailem). Powiadomienie będzie zawierać informacje o planowanych zmianach w umowie oraz prawie użytkownika do odmowy zaakceptowania zmian umowy wraz z adresem, na który należy przesłać odmowę. Zmiany w umowie uznaje się za przyjęte, o ile nie zostaną odrzucone przez użytkownika w ciągu 30 dni. Z chwilą wejścia w życie nowelizacji umowy wszystkie poprzednie wersje warunków użytkowania tracą ważność. Jeśli w przypadku terminowego odrzucenia zmian w umowie nie można racjonalnie oczekiwać od dostawcy kontynuowania stosunku użytkowania na obowiązujących warunkach użytkowania, dostawca może rozwiązać stosunek użytkowania bez zachowania okresu wypowiedzenia.

3 Rejestracja

3.1 Warunkiem korzystania z usług twogo jest pomyślna rejestracja i prawidłowe aktywowanie konta.

3.2 Rejestracja jest dozwolona tylko dla podmiotów posiadających nieograniczoną zdolność do czynności prawnych. Rejestracji nie mogą dokonywać osoby niepełnoletnie. Rejestracji można dokonać tylko raz i można utworzyć tylko jeden profil użytkownika. Przenoszenie profilu użytkownika na osobę trzecią jest niedozwolone.

3.3 Podczas rejestracji należy obowiązkowo podać wszystkie niezbędne, kompletne i zgodne z prawdą informacje. Zmiany w informacjach podanych podczas rejestracji należy zgłaszać niezwłocznie, bez uprzedniego wezwania, lub informacje te należy odpowiednio zmienić, aby były zgodne ze stanem faktycznym. Podczas tworzenia profilu użytkownik może podać prawdziwe imię i nazwisko lub przydomek/pseudonim.

3.4 Zastrzegamy sobie prawo do aktywowania profilu użytkownika po uprzednim sprawdzeniu, czy spełnione zostały wszystkie warunki rejestracji. W tym zakresie prawo do zawarcia umowy użytkowania nie przysługuje.

4 Korzystanie z prawa użytkowania

4.1 Po aktywowaniu konta użytkownik może korzystać z usług twogo do celów przedstawionych w przeglądzie produktów i w zakresie tam opisanym. Niedozwolone jest jakiekolwiek inne zastosowanie, zmiana lub powielanie, rozpowszechnianie ani wykorzystanie do innych celów, w tym powielanie lub rozpowszechnianie zdjęć, ilustracji, projektu oraz podstawowych programów komputerowych i baz danych.

4.2 Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich danych dostępowych i przechowywania ich w taki sposób, aby osoby trzecie nie miały do nich dostępu. Użytkownik oświadcza, że będzie korzystać z wystarczająco silnego hasła i będzie je zmieniać w regularnych odstępach czasu. Po każdym użyciu należy wylogować się z obszaru chronionego hasłem. Jeśli użytkownik wejdzie w posiadanie informacji o tym, że osoby trzecie uzyskały wiedzę o jego danych dostępowych i / lub używają jego danych dostępowych w sposób niedozwolony, zobowiązuje się niezwłocznie nas o tym poinformować.

4.3 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane z użyciem jego danych dostępowych, w tym treści generowane przez użytkowników, chyba że można udowodnić, że osoby trzecie weszły w posiadanie jego danych dostępowych bez jego wiedzy.

4.4 W przypadku naruszenia niniejszych warunków użytkowania przez użytkownika, mamy prawo

  • wystosować bezpośrednie ostrzeżenie skierowane do użytkownika,
  • częściowo ograniczyć możliwość korzystania z usług twogo przez użytkownika oraz
  • tymczasowo lub na stałe zablokować dostęp do wszystkich lub poszczególnych usług twogo.

Taka sama zasada obowiązuje, jeżeli mamy jakikolwiek inny uzasadniony interes w zastosowaniu wyżej wymienionych środków, w szczególności w celu ochrony innych użytkowników przed nieuczciwymi lub nielegalnymi działaniami.
Wybór i zastosowanie wyżej wymienionych środków następuje według naszego własnego uznania. Zostaną jednak odpowiednio uwzględnione uzasadnione interesy użytkownika. Rozważymy w szczególności, jaki jest zakres odpowiedzialności użytkownika za ewentualne naruszenie, ważąc interesy obu stron.

5 Kodeks postępowania

Podczas korzystania z usług twogo należy przestrzegać określonych zasad postępowania, aby zapewnić wszystkim zaangażowanym stronom bezpieczeństwo i prawidłowe korzystanie z tych usług. Poniższe zachowania są niedozwolone niezależnie od okoliczności:

5.1 przekazywanie hasła osobie trzeciej lub korzystanie z nazwy użytkownika i hasła osoby trzeciej;

5.2 sprzedaż, wynajem, sublicencjonowanie profilu użytkownika/danych dostępowych lub usług twogo lub ich części;

5.3 usuwanie lub modyfikowanie informacji o prawach autorskich, odniesień do praw do znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej zawartych w treści lub usługach twogo lub przekazywanych za ich pośrednictwem;

5.4 obchodzenie technologii stosowanych przez dostawcę lub osoby trzecie w celu ochrony treści lub usług;

5.5 ingerencja w integralność usług twogo, systemów lub sieci z nimi połączonych, zawartych w nich danych lub próba ich naruszenia;

5.6 kopiowanie, dalsze rozpowszechnianie, powielanie, nagrywanie, transmisja lub publiczne udostępnianie usług twogo lub zawartych w nich treści lub ich części, które nie są objęte prawem użytkowania lub które nie są wyraźnie dozwolone na mocy obowiązujących przepisów prawnych;

5.7 przechowywanie, wprowadzanie lub przesyłanie wszelkiego rodzaju złośliwego oprogramowania;

5.8 generowanie, przesyłanie lub rozpowszechnianie treści użytkownika, które są szkodliwe dla nieletnich, zniesławiające, obraźliwe, dyskryminujące, zawierające groźby, nękające (np. w formie „stalkingu”), obsceniczne lub w inny sposób niezgodne z prawem, lub których celem jest dokonanie lub ułatwienie dokonania jakiegokolwiek czynu zabronionego, polegającego w szczególności na naruszeniu praw własności intelektualnej lub praw osobistych i/lub prawa do ochrony danych.

6 Własność intelektualna, zastrzeżenie praw

6.1 Dostawca jest i pozostaje prawnym właścicielem praw autorskich i innych praw własności przemysłowej, które znajdują zastosowanie do usług twogo.

6.2 O ile dostawca udostępnia usługi twogo do pobrania za pośrednictwem aplikacji mobilnych na urządzenia mobilne, nie są one ani sprzedawane użytkownikowi ani przenoszone na niego, a wszelkie prawa do powielania usług twogo nadal przynależą dostawcy i jego licencjodawcom, nawet po zainstalowaniu aplikacji mobilnej na urządzeniach mobilnych.

6.3 Usługi twogo mogą być zintegrowane z aplikacjami i usługami osób trzecich („aplikacje osób trzecich“), jak również z urządzeniami mobilnymi lub mogą wchodzić z nimi w interakcję w celu udostępnienia usług twogo. W odniesieniu do tych aplikacji i urządzeń osób trzecich mogą obowiązywać odrębne warunki i postanowienia dotyczące ochrony danych, których należy przestrzegać podczas korzystanie z tych aplikacji i urządzeń osób trzecich. Dostawca nie gwarantuje kompatybilności ani ciągłej kompatybilności aplikacji i urządzeń osób trzecich z usługami twogo. Dostawca nie ma wpływu na projekt ani treść tych aplikacji osób trzecich i dlatego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie, funkcje lub aktualność, poprawność, kompletność treści lub jakość aplikacji osób trzecich i wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za zawartość aplikacji osób trzecich.

7 Ograniczenia i zmiany w usługach twogo

Dostawca nie jest zobowiązany do aktualizacji ani wprowadzania nowych wersji usług twogo. W szczególności dostawca nie gwarantuje żadnej konkretnej dostępności usług twogo i jest odpowiedzialny wobec użytkownika wyłącznie za umyślnie ukryte wady, zgodnie z przepisami prawa.

8 Informacje i wyłączenie odpowiedzialności w przypadku roszczeń osób trzecich

8.1 Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie i w stosownym zakresie poinformować dostawcę o wszelkich roszczeniach wniesionych przeciwko użytkownikowi w drodze sądowej lub pozasądowej w związku z domniemanym naruszeniem praw autorskich lub innych praw własności przemysłowej osób trzecich w wyniku skorzystania przez użytkownika z zamówionej usługi twogo („działania naruszające”). W takim przypadku dostawca przejmie prowadzenie i koordynację wszystkich sądowych i pozasądowych działań w ramach obrony przed takimi pozwami o naruszenie. Użytkownik zobowiązuje się jednak wspierać dostawcę w rozsądnym zakresie w zawarciu ugody i/lub obronie przed pozwami o naruszenie i powstrzyma się od wszelkich działań, które mogą utrudnić taką obronę prawną. Jeżeli dostawca nie przejmie prowadzenia działań w zakresie obrony prawnej w ciągu trzydziestu dni od otrzymania informacji o pozwie o naruszenie, użytkownik ma prawo do samodzielnego przeprowadzenia obrony, a dostawca udzieli użytkownikowi wsparcia w tym zakresie, zgodnie z pkt. 3.

8.2 Dostawca zwolni użytkownika z wszelkiej odpowiedzialności prawnej za szkody spowodowane naruszeniem praw autorskich lub innych praw własności przemysłowej osób trzecich w związku z korzystaniem z usług twogo, a także uzasadnionych kosztów obrony prawnej.

9 Ograniczenie odpowiedzialności

9.1 W odniesieniu do treści generowanych przez użytkowników dostawca wyłącznie udostępnia informacje od użytkownika lub odnośnych upoważnionych użytkowników. Nie sprawdza poprawności ani aktualności tychże treści. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści generowane przez użytkowników. Za szkody wyrządzone przez siebie szkody dostawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie zgodnie z poniższymi postanowieniami:

9.2 Dostawca odpowiada wyłącznie za szkody wynikające z umyślnego lub rażącego naruszenia zobowiązań umownych wynikających z niniejszych warunków użytkowania oraz ustawy o odpowiedzialności za produkt.

9.3 Z wyjątkiem przypadków wymienionych w punkcie 9.2 odpowiedzialność za zwykłe zaniedbania jest wyłączona.

9.4 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w przypadku naruszenia obowiązków przez przedstawicieli prawnych lub zastępców dostawcy. O ile odpowiedzialność dostawcy jest wyłączona na podstawie powyższych postanowień, wyłączenie dotyczy również odpowiedzialności osobistej pracowników i pełnomocników dostawcy.

9.5 W przypadku utraty danych odpowiedzialność dostawcy jest ograniczona do szkód poniesionych przy założeniu, że użytkownik w sposób prawidłowy i regularny tworzył kopie zapasowe swoich danych.

9.6 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, opóźnienie, zmianę, manipulację ani niewłaściwe przekierowanie wiadomości e-mail lub innych wiadomości elektronicznych i/lub danych spowodowane przez użytkownika i/lub osoby trzecie podczas wprowadzania, gromadzenia i/lub przesyłania danych za pośrednictwem innych sieci danych, w szczególności Internetu, połączeń telefonicznych i/lub sprzętu lub oprogramowania.

9.7 Zgodnie z aktualnym stanem techniki nie można zagwarantować bezbłędnego i nieprzerwanego dostępu i połączenia z Internetem, w tym transmisji danych przez Internet. W związku z tym dostawca nie gwarantuje stałej i nieprzerwanej dostępności usług twogo.

10 Rozpoczęcie i zakończenie stosunku użytkowania

10.1 Stosunek użytkowania rozpoczyna się w momencie pomyślnej rejestracji i aktywowania konta, a kończy się wraz z wypowiedzeniem tego stosunku przez użytkownika lub dostawcę. Użytkownik i dostawca mogą w dowolnym terminie wypowiedzieć stosunek użytkowania. Aby wypowiedzenie było skuteczne, musi być wystosowane w formie pisemnej, tj. wypowiedzenie wysłane pocztą elektroniczną, faksem lub w formie PDF jest wystarczające, aby zachować wymóg formy pisemnej.

10.2 Strony zachowują prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy. Ważnym powodem wypowiedzenia po stronie dostawcy jest w szczególności naruszenie postanowienia zapisanego w punkcie 5.

11 Pozostałe postanowienia

11.1 Korespondencja: O ile nie uzgodniono inaczej, oświadczenia woli, wiadomości lub powiadomienia użytkownika zostaną uznane za skutecznie dostarczone tylko wtedy, gdy zostaną wysłane na następujący adres dostawcy: info@twogo.com

11.2 Obowiązujące prawo: Do niniejszych warunków użytkowania i stosunku użytkowania między użytkownikiem a dostawcą ma zastosowanie prawo Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

11.3 Rozwiązywanie sporów: Komisja Europejska udostępnia platformę online do pozasądowego rozwiązywania sporów, dostępną pod adresem http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Nasz adres e-mail można znaleźć w naszej informacji prawnej. Nie jesteśmy zobowiązani ani nie wyrażamy woli udziału w procesie rozstrzygania sporów.

B. Postanowienia szczególne dotyczące uprawnionych użytkowników

Postanowienia szczególne w niniejszej Części B mają zastosowanie wyłącznie do upoważnionych użytkowników, w uzupełnieniu lub w zastępstwie postanowień ogólnych w Części A.

1 Korzystanie z prawa użytkowania

W drodze odstępstwa od Części A, pkt. 4, obowiązują następujące zasady:

1.1 Użytkownik może korzystać z usług twogo w celach przedstawionych w przeglądzie produktów oraz w zakresie tam opisanym w kontekście działalności biznesowej naszych klientów biznesowych lub pracodawcy/klienta użytkownika. Korzystanie z nich jest uwarunkowane pomyślną rejestracją i prawidłowym aktywowaniem konta, a także ograniczone czasowo kontynuacją umowy z naszymi klientami biznesowymi lub pracodawcą/klientem użytkownika. Niedozwolone jest jakiekolwiek inne zastosowanie, zmiana lub powielanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie do innych celów, w tym powielanie lub rozpowszechnianie zdjęć, ilustracji, projektu oraz podstawowych programów komputerowych i baz danych.

1.2 Wszelkie roszczenia (np. w przypadku przerw w świadczeniu usług) wynikające z funkcji, dostępności i korzystania z usług twogo lub z nimi związane mogą zgłaszać wyłącznie nasi klienci biznesowi bądź pracodawcy lub zleceniodawcy użytkownika. W szczególności zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia lub zmiany przysługującego użytkownikowi pochodnego prawa użytkowania bez zgody użytkownika, na przykład z powodu zastrzeżeń wobec naszych klientów biznesowych lub pracodawcy/zleceniodawcy użytkownika.

1.3 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane z użyciem jego danych dostępowych, w tym treści generowane przez użytkowników, chyba że można udowodnić, że osoby trzecie weszły w posiadanie jego danych dostępowych bez wiedzy użytkownika.

1.4 W przypadku naruszenia niniejszych warunków użytkowania przez użytkownika mamy prawo

  • wystosować bezpośrednie ostrzeżenie skierowane do użytkownika,
  • częściowo ograniczyć użytkownikowi możliwość korzystania z usług twogo przez użytkownika oraz
  • tymczasowo lub na stałe zablokować dostęp do wszystkich lub poszczególnych usług twogo.

Taka sama zasada obowiązuje, jeżeli mamy jakikolwiek inny uzasadniony interes w zastosowaniu wyżej wymienionych środków, w szczególności w celu ochrony innych użytkowników przed nieuczciwymi lub nielegalnymi działaniami.
Wybór i zastosowanie wyżej wymienionych środków następuje według naszego własnego uznania. Zostaną jednak odpowiednio uwzględnione uzasadnione interesy użytkownika. Rozważymy w szczególności, jaki jest zakres odpowiedzialności użytkownika za ewentualne naruszenie, ważąc interesy obu stron.

2 Ograniczenie odpowiedzialności

W drodze odstępstwa od Części A, pkt. 9, zastosowanie mają następujące postanowienia:

2.1 W odniesieniu do treści generowanych przez użytkowników dostawca wyłącznie udostępnia informacje od użytkownika lub odnośnych upoważnionych użytkowników. Nie sprawdza poprawności ani aktualności tychże treści. Dostawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści generowane przez użytkowników. Za szkody wyrządzone przez siebie szkody dostawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie zgodnie z poniższymi postanowieniami:

2.2 Dostawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z umyślnego lub rażącego naruszenia zobowiązań umownych wynikających z niniejszych warunków użytkowania, a także za utratę, uszkodzenia ciała i uszczerbek na zdrowiu, w przypadku świadomego wprowadzenia w błąd lub w świetle ustawy o odpowiedzialności za produkt, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.3 W przypadku naruszenia obowiązków wynikającego ze zwykłego zaniedbania, których spełnienie jest warunkiem podstawowym umożliwiającym prawidłową realizację usług twogo zgodnie z niniejszymi warunkami użytkowania i na których przestrzeganie użytkownik może się regularnie powoływać („obowiązki zasadnicze”), odpowiedzialność dostawcy jest ograniczona do przewidywalnych szkód, które zwykle występują w tego typu umowach typu SaaS (oprogramowanie jako usługa).

2.4 Z wyjątkiem przypadków wymienionych w punkcie 9.2 i 9.3 odpowiedzialność za zwykłe zaniedbania jest wyłączona.

2.5 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w przypadku naruszenia obowiązków przez przedstawicieli prawnych lub zastępców dostawcy. O ile odpowiedzialność dostawcy jest wyłączona na podstawie powyższych postanowień, wyłączenie dotyczy również odpowiedzialności osobistej pracowników i pełnomocników dostawcy.

2.6 W przypadku utraty danych odpowiedzialność dostawcy jest ograniczona do szkód poniesionych przy założeniu, że użytkownik w sposób prawidłowy i regularny tworzył kopie zapasowe swoich danych.

2.7 Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, opóźnienie, zmianę, manipulację i/lub niewłaściwe przekierowanie wiadomości e-mail lub innych wiadomości elektronicznych i/lub danych spowodowane przez użytkownika i/lub osoby trzecie podczas wprowadzania, gromadzenia i/lub przesyłania danych za pośrednictwem innych sieci danych, w szczególności Internetu, połączeń telefonicznych i/lub sprzętu lub oprogramowania.

2.8 Zgodnie z aktualnym stanem techniki nie można zagwarantować bezbłędnego i nieprzerwanego dostępu i połączenia z Internetem, w tym transmisji danych przez Internet. W związku z tym dostawca nie gwarantuje stałej i nieprzerwanej dostępności usług twogo.

3 Rozpoczęcie i zakończenie stosunku użytkowania

W drodze odstępstwa od Części A, pkt. 10 zastosowanie mają następujące postanowienia:

3.1 Stosunek użytkowania rozpoczyna się w momencie pomyślnej rejestracji i aktywowania konta, a kończy się (i) automatycznie po rozwiązaniu umowy z naszym klientem biznesowym lub pracodawcą/zleceniodawcą użytkownika lub (ii) po rozwiązaniu umowy przez użytkownika lub dostawcę. Użytkownik i dostawca mogą w dowolnym terminie wypowiedzieć stosunek użytkowania. Aby wypowiedzenie było skuteczne, musi być wystosowane w formie pisemnej, tj. wypowiedzenie wysłane pocztą elektroniczną, faksem lub w formie PDF jest wystarczające, aby zachować wymóg formy pisemnej.

3.2 Strony zachowują prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy. Ważnym powodem wypowiedzenia po stronie dostawcy jest w szczególności naruszenie postanowienia zapisanego w Części A, punkt 5.