Zpět na úvodní stranu
Pendlernetz

Při použití prohlížeče Internet Explorer nemusí webové stránky fungovat správně.

Podmínky používání

Podmínky používání

Stav: Květen 2022

Tyto podmínky používání platí pro používání aplikace twogo. „twogo“ je mobilní cloudové softwarové řešení od společnosti Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Německo, rejstříkový soud Stuttgart, HRB 751331 („poskytovatel“, „my“), které bylo vyvinuto speciálně pro potřeby osob dojíždějících do zaměstnání a také pro pracovní a služební cesty a lze je v souladu s následujícími ustanoveními používat na doméně www.twogo.com jako řešení Software-as-a-Service a/nebo v podobě mobilní aplikace včetně všech navazujících služeb poskytovatele („služby twogo“). Podmínky používání se člení na část A „Obecná ustanovení“ a na část B „Zvláštní ustanovení“. Část A platí pro všechny uživatele služeb twogo; část B platí navíc pro zaměstnance nebo externí pracovníky našich firemních zákazníků, kterým naši firemní zákazníci umožní používat služby twogo ve firmě („Oprávnění uživatelé“). Tyto podmínky používání platí rovněž v případě, že se přístup ke službě twogo uskuteční z území mimo Spolkovou republiku Německo nebo pokud je přístup ke službám twogo umožněn zcela nebo částečně z jiných webových stránek nebo softwarových aplikací pro mobilní koncová zařízení („mobilní aplikace“).

A. Obecná ustanovení

1 Způsob funkce služby twogo

twogo je řešení spolujízdy, které vám pomůže při organizování sdílení jízd k dojíždění do zaměstnání, na pracovní a služební cesty. Další podrobné informace o službě twogo jsou uvedeny zde.

2 Vyhrazení změn

Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky používání kdykoli z rozumných důvodů změnit. Rozumným důvodem může být zejména vylepšení stávajících funkcí nebo vlastností nebo přidání nových funkcí nebo vlastností nebo implementace vědeckého nebo technického pokroku nebo přiměřené technické úpravy k zajištění funkčnosti nebo bezpečnosti služeb twogo nebo zavádění právních nebo regulačních požadavků. O úpravě smlouvy vás bude poskytovatel vhodným způsobem (např. e-mailem) a v závislosti na okolnostech informovat předem. Toto sdělení bude obsahovat informace o plánovaných změnách a o vašem právu odmítnout úpravy smlouvy a také o tom, kam máte odmítnutí odeslat. Změny jsou považovány za přijaté, pokud je do 30 dnů neodmítnete. Jakmile vstoupí úprava smlouvy v platnost, pozbudou své platnosti všechny předchozí verze podmínek používání. Pokud v případě včasného odmítnutí nebude pro poskytovatele pokračování uživatelského vztahu za stávajících podmínek používání přijatelné, může poskytovatel váš uživatelský vztah vypovědět i bez dodržení výpovědní lhůty.

3 Registrace

3.1 Používání služeb twogo vyžaduje úspěšnou registraci a odpovídající aktivaci.

3.2 Registrace je povolena pouze v případě, pokud jste neomezeně způsobilí k právním úkonům. Registrace nezletilou osobou je vyloučena. Registrace je možná pouze jednou a je možné založit pouze jeden uživatelský profil. Uživatelský profil nelze převést na třetí osobu.

3.3 Při registraci jste povinni uvést pravdivě a kompletně všechny nezbytné údaje. Změny týkající se údajů, které byly uvedeny při registraci, nám musí být neprodleně a bez vyzvání oznámeny, případně musí být údaje změněny tak, aby odpovídaly skutečným okolnostem. Při zakládání vašeho uživatelského profilu můžete uvést vaše skutečné jméno a přezdívku nebo pseudonym.

3.4 Vyhrazujeme si právo na aktivaci vašeho uživatelského profilu na základě ověření podmínek registrace. Nárok na uzavření smlouvy o užívání tedy neexistuje.

4 Výkon užívacích práv

4.1 Jakmile aktivujeme váš uživatelský profil, můžete používat služby twogo k účelům uvedeným v přehledu produktů a v rozsahu, který je v něm podrobněji popsán. Jakékoli jiné použití, úprava nebo kopírování, šíření nebo jiná forma použití, včetně kopírování nebo šíření obrazových souborů, ilustrací a designů nebo počítačových programů a databází, které tvoří základ aplikace, je zakázáno.

4.2 Své přístupové údaje jste povinni uchovávat v tajnosti a uschovat je tak, aby k nim neměly přístup třetí osoby. Zajistěte, abyste používali dostatečně složité heslo a toto heslo v pravidelných intervalech obměňujte. Po každém použití zavřete oblast chráněnou heslem prostřednictvím odhlášení. Pokud zjistíte, že třetí osoby znají vaše přístupové údaje a/nebo tyto přístupové údaje zneužívají, máte povinnost tuto skutečnost neprodleně oznámit.

4.3 Jste odpovědní za všechny aktivity prováděné na základě vašich přístupových údajů, včetně obsahů vytvořených uživatelem, pokud nejste schopni prokázat, že přístupové údaje získaly třetí osoby bez vašeho přičinění.

4.4 V případě porušení těchto podmínek používání jsme oprávněni,

 • vás osobně upomenout,
 • částečně omezit vaše používání služeb twogo a také
 • zablokovat vám dočasně nebo trvale přístup ke všem nebo k jednotlivým službám twogo.

Totéž platí i v případě, že máme jiný oprávněný zájem na výše uvedených opatřeních, zejména na ochranu ostatních uživatelů před podvodným nebo protiprávním jednáním.
Výběr a použití výše uvedených opatření záleží na našem spravedlivém uvážení. Přiměřeně však zohledníme vaše oprávněné zájmy. Při posuzování oboustranných zájmů přihlédneme zejména k tomu, do jaké míry vám lze přičítat zavinění na případném porušení.

5 Kodex chování

Aby byla zajištěna bezpečnost a řádné používání služby včetně jejích funkcí pro všechny zúčastněné strany, je třeba při používání služby twogo dodržovat určitá pravidla chování. Za žádných okolností není povoleno:

5.1 prozradit své heslo třetí straně nebo použít uživatelské jméno a heslo třetí strany;

5.2 prodávat či pronajímat váš uživatelský profil, vaše přihlašovací údaje nebo služby twogo nebo jejich části, anebo k nim poskytovat sublicence;

5.3 odstraňovat nebo upravovat oznámení o autorských právech, symboly ochranných známek nebo odkazy na jiná práva duševního vlastnictví, která jsou součástí obsahu nebo služeb twogo nebo jsou jejich prostřednictvím přenášena;

5.4 obcházet technologie používané poskytovatelem nebo třetími stranami k ochraně obsahu nebo služeb, zejména pomocí web scrapingu, data miningu nebo jiných automatizovaných prostředků, za účelem získání přístupu ke službě twogo;

5.5 zasahovat nebo se pokoušet zasahovat do integrity služeb twogo nebo souvisejících systémů či sítí nebo dat v nich obsažených;

5.6 kopírovat, šířit, reprodukovat, nahrávat nebo vysílat služby twogo nebo jejich obsah či jeho části nebo je zpřístupňovat veřejnosti v rozsahu, v jakém to není povoleno vaší licencí nebo v jakém to výslovně není povoleno příslušnými zákonnými ustanoveními;

5.7 ukládat, vkládat nebo přenášet jakýkoliv malware (škodlivý software);

5.8 vytvářet, vysílat nebo šířit uživatelský obsah, který je nevhodný pro mladistvé, hanlivý, urážlivý, diskriminační, výhružný, obtěžující (například ve formě „stalkingu“), obscénní nebo jinak nezákonný, nebo je určen ke spáchání nebo napomáhání nezákonnému činu, bez ohledu na jeho povahu, mimo jiné včetně porušování práv duševního vlastnictví, morálních práv nebo práv na ochranu údajů.

Ustanovení o využití komunikačních možností

Poskytovatel vám může poskytnout různé komunikační možnosti pro váš vlastní obsah a příspěvky, které můžete využít v rámci konkrétní dostupnosti.

Poskytovatel v tomto ohledu poskytuje pouze technické možnosti pro výměnu informací. Na poskytnutí těchto komunikačních možností neexistuje žádný nárok.

V rámci těchto komunikačních možností je zakázáno zveřejňovat nebo šířit obsah (např. obrazové soubory, videa, odkazy, jména, texty, slova), který by mohl

 • obsahovat softwarové viry, malware, spyware nebo jiný kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoli počítačového softwaru, hardwaru nebo telekomunikačního zařízení;

 • porušovat platné zákony nebo je nemorální;

 • porušovat ochranné známky, patenty, autorská práva, jiná vlastnická práva, obchodní tajemství nebo jiná práva třetích stran;

 • být protiprávní, obscénní, urážlivý, výhružný, zastrašující, obtěžující, nenávistný, rasově nebo etnicky nevhodný, podněcovat nebo podporovat chování, které by bylo nezákonné nebo jinak nevhodné, včetně oslavování násilných trestných činů, ohrožování nebo zneužívání dětí, nebo jinak ohrožovat nebo narušovat vývoj dětí a mládeže;

 • falešně vytvářet dojem, že je poskytován nebo podporován poskytovatelem;

 • obsahovat nepravdivá, zkreslená nebo zavádějící prohlášení nebo

 • používat osobní údaje třetích stran bez jejich výslovného souhlasu nebo tyto údaje používat či s nimi manipulovat; nebo

V případě porušení kteréhokoliv ustanovení článku 6 se použije článek 4.4.

6 Duševní vlastnictví, vyhrazení práv

6.1 Poskytovatel je a zůstává držitelem autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví spojených se službami twogo.

6.2 Pokud poskytovatel poskytuje služby twogo jako mobilní aplikaci ke stažení do mobilních zařízení, pak vám služby nejsou prodávány a nejsou na vás převáděny a veškerá práva na kopírování služeb twogo nadále zůstávají poskytovateli a jeho poskytovatelům licence, a to i po instalaci mobilní aplikace na mobilní zařízení.

6.3 Služby twogo mohou být integrovány do aplikací a služeb třetích stran („aplikace třetích stran“) a také do mobilních zařízení nebo s nimi mohou interagovat za účelem zpřístupnění služeb twogo. Pro tyto aplikace třetích stran a zařízení mohou platit vlastní podmínky a zásady ochrany osobních údajů, jimž používání těchto aplikací třetích stran a zařízení podléhá. Poskytovatel nezaručuje kompatibilitu nebo trvalou kompatibilitu aplikací třetích stran a zařízení se službami twogo. Poskytovatel nemá žádný vliv na provedení a obsah těchto aplikací třetích stran, a proto nepřebírá odpovědnost za chování, funkce nebo aktuálnost, správnost, kompletnost obsahů nebo kvalitu aplikací třetích stran a výslovně se distancuje od obsahů aplikací třetích stran.

7 Omezení a změny služeb twogo

Poskytovatel není povinen poskytovat upgrady nebo aktualizace služeb twogo, pokud nejsou nezbytné pro údržbu služby twogo v souladu se smlouvou. Poskytovatel zejména neodpovídá za zajištění určité úrovně dostupnosti služeb twogo a nese odpovědnost pouze za podvodně skryté vady, přičemž odpovědnost za takové vady se řídí příslušnými zákonnými ustanoveními.

8 Informace a osvobození v případě nároků třetích stran

8.1 Budete poskytovatele neprodleně a v přiměřeném rozsahu informovat o všech nárocích, které jsou vůči vám soudně i mimosoudně vzneseny kvůli údajnému porušování autorských nebo jiných průmyslových práv třetích stran používáním objednaných služeb twogo („žaloba pro porušení“). V takovém případě poskytovatel převezme řízení a koordinaci veškerých soudních i mimosoudních činností obhajoby vůči těmto žalobám pro porušení. Při urovnávání sporu a/nebo obhajobě proti žalobě za porušení práva však budete poskytovatele v přiměřeném rozsahu podporovat a zdržíte se jakýchkoli aktivit, které by mohly právní obhajobě uškodit. Pokud poskytovatel nepřevezme řízení aktivit obhajoby do třiceti dnů po obdržení informace o žalobě pro porušení, jste oprávněni vést obhajobu samostatně a poskytovatel vás v tomto případě bude podporovat v souladu s větou 3.

8.2 Poskytovatel vás odškodní za všechny povinnosti k úhradě škody uložené na základě pravomocného rozsudku vyneseného z důvodu porušení autorských nebo jiných duševních práv třetích stran v důsledku vašeho používání služeb twogo a rovněž vás odškodní za přiměřené náklady na právní obhajobu, ovšem neučiní tak v případě, že za toto porušení není odpovědný.

9 Omezení odpovědnosti

9.1 Pokud jde o obsahy generované uživatelem, uvádí poskytovatel výhradně informace od vás nebo od příslušných oprávněných uživatelů. Ověření jejich správnosti a aktuálnosti se neprovádí. Za obsahy generované uživatelem poskytovatel neodpovídá. Za škody, které způsobil, odpovídá poskytovatel výhradně v souladu s následujícími ustanoveními:

9.2 Poskytovatel odpovídá pouze za škody založené na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení smluvních povinností v rámci těchto podmínek používání a také podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

9.3 S výjimkou případů uvedených v bodě 9.2 je vyloučena odpovědnost za prostou nedbalost.

9.4 Výše uvedená omezení odpovědnosti platí rovněž v případě porušení povinností ze strany zákonných zástupců nebo pověřenců poskytovatele. Pokud je na základě výše uvedených ustanovení odpovědnost poskytovatele vyloučena, platí totéž i pro osobní odpovědnost zaměstnanců a pověřenců poskytovatele.

9.5 V případě ztráty dat se odpovědnost poskytovatele omezuje pouze na škodu, která by vznikla, pokud byste data řádně a pravidelně zálohovali.

9.6 Poskytovatel neodpovídá za ztrátu, opožděné doručení, změnu, manipulaci a/nebo zaslání e-mailů nebo jiných elektronických zpráv a/nebo údajů na chybnou adresu při zadávání, shromažďování a/nebo zasílání dat, které bylo způsobeno vámi nebo třetími osobami prostřednictvím jiných datových sítí, jako je zejména internet, telefonická připojení a/nebo hardware nebo software.

9.7 Podle aktuálního stavu techniky nelze zaručit bezchybný a/nebo nepřetržitě dostupný přístup a připojení k internetu, včetně datové komunikace přes internet. V závislosti na tom poskytovatel neručí za trvalou a nepřetržitou dostupnost služeb twogo.

10 Začátek uživatelského vztahu a výpověď

10.1 Tento uživatelský vztah začíná úspěšnou registrací a aktivací a končí výpovědí z vaší strany nebo ze strany poskytovatele. Tento uživatelský vztah můžete vy nebo poskytovatel kdykoli vypovědět. Aby byla výpověď platná, vyžaduje textovou podobu, takže je dostačující např.  e-mail, fax nebo PDF.

10.2 Právo obou stran na mimořádnou výpověď zůstává nedotčeno. U poskytovatele se jedná o závažný důvod zejména v případě porušení bodu 5.

11 Ostatní ustanovení

11.1 Sdělení: Pokud není dohodnuto jinak, jsou vaše prohlášení, sdělení nebo oznámení účinná pouze tehdy, jsou-li zaslána na tuto adresu poskytovatele: info@twogo.com

11.2 Použitelné právo: Pro tyto podmínky používání a uživatelský vztah mezi vámi a poskytovatelem platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

11.3 Řešení sporů: Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní online řešení sporů (platforma OS), která je dostupná na webových stránkách http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Naši e-mailovou adresu najdete v naší tiráži. Nejsme povinni ani připraveni účastnit se procesu řešení sporů.

B. Zvláštní ustanovení pro oprávněné uživatele

Zvláštní ustanovení v této části B platí výhradně pro oprávněné uživatele a doplňkově, popř. odchylně od Obecných ustanovení uvedených v části A.

1 Výkon užívacích práv

Odchylně od části A, bodu 4 platí následující:

1.1 Služby twogo můžete používat k účelům uvedeným v přehledu produktu a v rozsahu, který je zde podrobně popsán, v rámci obchodní činnosti našeho firemního zákazníka, popř. vašeho zaměstnavatele/objednatele. Vaše používání je s odkladným účinkem podmíněno dokončením úspěšné registrace a odpovídající aktivací a také z časového hlediska omezeno trváním smlouvy s naším firemním zákazníkem, popř. vaším zaměstnavatelem/objednatelem. Jakékoli jiné používání, změny nebo kopírování, šíření nebo jiné využívání, včetně kopírování nebo šíření obrázků, ilustrací, designu a počítačových programů a databází, na nichž je služba založena, je zakázáno.

1.2 Veškeré nároky (např. v případě porušení smluvního plnění), které vyplývají z funkcí, dostupnosti a používání služeb twogo nebo v souvislosti s nimi, náleží výhradně našemu firemnímu zákazníkovi, popř. vašemu zaměstnavateli/objednateli. Zůstává nám vyhrazeno zejména právo bez vašeho souhlasu zrušit nebo změnit vaše odvozené užívací právo, například proto, že máme výhrady vůči našemu firemnímu zákazníkovi, popř. vašemu zaměstnavateli/objednateli.

1.3 Jste odpovědní za všechny aktivity prováděné na základě vašich přístupových údajů, včetně obsahů vytvořených uživatelem, pokud nejste schopni prokázat, že přístupové údaje získaly třetí osoby bez vašeho přičinění.

1.4 V případě porušení těchto podmínek používání jsme oprávněni,

 • vás osobně upomenout,
 • částečně omezit vaše používání služeb twogo a také
 • zablokovat vám dočasně nebo trvale přístup ke všem nebo k jednotlivým službám twogo.

Totéž platí i v případě, že máme jiný oprávněný zájem na výše uvedených opatřeních, zejména na ochranu ostatních uživatelů před podvodným nebo protiprávním jednáním.
Výběr a použití výše uvedených opatření záleží na našem spravedlivém uvážení. Přiměřeně však zohledníme vaše oprávněné zájmy. Při posuzování oboustranných zájmů přihlédneme zejména k tomu, do jaké míry vám lze přičítat zavinění na případném porušení.

2 Omezení odpovědnosti

Odchylně od části A, bodu 9 platí následující:

2.1 Pokud jde o obsahy generované uživatelem, uvádí poskytovatel výhradně informace od vás nebo od příslušných oprávněných uživatelů. Ověření jejich správnosti a aktuálnosti se neprovádí. Za obsahy generované uživatelem poskytovatel neodpovídá. Za škody, které způsobil, odpovídá poskytovatel výhradně v souladu s následujícími ustanoveními:

2.2 Poskytovatel odpovídá za škody založené na úmyslném nebo hrubě nedbalém porušení smluvních povinností v rámci těchto podmínek používání, stejně jako při újmě na životě a zdraví, při podvodném jednání nebo podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

2.3 V případě porušení povinností z prosté nedbalosti, jejichž plnění je naprostým předpokladem pro řádné provádění služeb twogo v rámci těchto podmínek používání a na jejichž dodržování se obvykle spoléhá a může spoléhat („základní povinnosti“), je odpovědnost poskytovatele omezena na předvídatelné a v případě smluv SaaS tohoto druhu na typické škody.

2.4 S výjimkou případů uvedených v bodě 9.2 a bodě 9.3 je vyloučena odpovědnost za prostou nedbalost.

2.5 Výše uvedená omezení odpovědnosti platí rovněž v případě porušení povinností ze strany zákonných zástupců nebo pověřenců poskytovatele. Pokud je na základě výše uvedených ustanovení odpovědnost poskytovatele vyloučena, platí totéž i pro osobní odpovědnost zaměstnanců a pověřenců poskytovatele.

2.6 V případě ztráty dat se odpovědnost poskytovatele omezuje pouze na škodu, která by vznikla, pokud byste data řádně a pravidelně zálohovali.

2.7 Poskytovatel neodpovídá za ztrátu, opožděné doručení, změnu, manipulaci a/nebo zaslání e-mailů nebo jiných elektronických zpráv a/nebo údajů na chybnou adresu při zadávání, shromažďování a/nebo zasílání dat, které bylo způsobeno vámi nebo třetími osobami prostřednictvím jiných datových sítí, jako je zejména internet, telefonická připojení a/nebo hardware nebo software.

2.8 Podle aktuálního stavu techniky nelze zaručit bezchybný a/nebo nepřetržitě dostupný přístup a připojení k internetu, včetně datové komunikace přes internet. V závislosti na tom poskytovatel neručí za trvalou a nepřetržitou dostupnost služeb twogo.

3 Začátek uživatelského vztahu a výpověď

Odchylně od části A, bodu 10 platí následující:

3.1 Tento uživatelský vztah začíná úspěšnou registrací a aktivací a končí (i) automaticky při zániku smlouvy s naším firemním zákazníkem, popř. vaším zaměstnavatelem/objednatelem, nebo (ii) výpovědí z vaší strany nebo ze strany poskytovatele. Tento uživatelský vztah můžete vy nebo poskytovatel kdykoli vypovědět. Aby byla výpověď platná, vyžaduje textovou podobu, takže je dostačující např.  e-mail, fax nebo PDF.

3.2 Právo obou stran na mimořádnou výpověď zůstává nedotčeno. U poskytovatele se jedná o závažný důvod zejména v případě porušení části A, bodu 5.