terug naar startpagina
Pendlernetz

Door het gebruik van de Microsoft-browser Internet Explorer werkte de website niet goed.

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Versie: Mei 2022

Deze gebruiksvoorwaarden gelden voor het gebruik van twogo. ‘twogo’ is een mobiele, cloudgebaseerde softwareoplossing van Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Duitsland, met rechtbank van eerste aanleg te Stuttgart, HRB 751331 (‘Aanbieder’, ‘wij’), die speciaal is ontwikkeld voor de behoeften van forenzen en zakelijke reizigers. De software en alle bijbehorende diensten van de aanbieder (samen de ‘twogo-diensten’) kunnen gebruikt worden via het domein www.twogo.com (als software-as-a-service) en/of middels een mobiele app, met inachtneming van de volgende bepalingen. De gebruiksvoorwaarden zijn onderverdeeld in een Deel A (‘Algemene bepalingen’) en een Deel B (‘Bijzondere bepalingen’). Deel A geldt voor alle gebruikers van de twogo-diensten. Deel B is daarnaast van toepassing op werknemers of uitzendkrachten die in dienst zijn bij onze zakelijke klanten en als zodanig zakelijk gebruik maken van de twogo-diensten (‘Geautoriseerde gebruikers’). Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing wanneer de twogo-diensten buiten de Bondsrepubliek Duitsland worden gebruikt, of indien de toegang ertoe geheel of gedeeltelijk mogelijk wordt gemaakt door andere websites of softwaretoepassingen voor mobiele apparaten (‘mobiele app’).

A. Algemene bepalingen

1 Werking van de twogo-diensten

twogo is een carpooloplossing die helpt bij het opzetten van carpooling voor het reizen naar het werk, dienstritten en dienstreizen. Gedetailleerde informatie over de twogo-diensten vindt u hier.

2 Alle wijzigingen voorbehouden

De aanbieder heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen uit redelijke gronden. Met deze redelijke grondslag wordt o.a. het volgende bedoeld: het verbeteren of toevoegen van bestaande functies of eigenschappen, het doorvoeren van wetenschappelijke en technische verbeteringen, het doorvoeren van passende technische aanpassingen om de werking of veiligheid van de twogo-diensten te waarborgen, of het uitvoeren van wettelijke of regelgevende vereisten. De aanbieder zal u vooraf op passende wijze op de hoogte brengen van een aanpassing aan de overeenkomst (bijv. per e-mail), afhankelijk van de omstandigheden. Deze kennisgeving zal informatie bevatten over de voorgenomen aanpassingen, uw recht om deze aanpassingen aan de overeenkomst af te wijzen en instructies voor het versturen van uw bezwaar. Als u de wijzigingen niet binnen 30 dagen afwijst, worden ze beschouwd als aanvaard. Vanaf het moment van inwerkingtreding van de aangepaste overeenkomt verliezen alle vorige versies van de gebruiksvoorwaarden hun geldigheid. Indien van de aanbieder niet redelijkerwijs kan worden verwacht dat het gebruik wordt voortgezet conform de bestaande gebruiksvoorwaarden, mag de aanbieder uw gebruik zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen.

3 Registratie

3.1 Om de twogo-diensten te kunnen gebruiken, dient u zich te registreren en het product te activeren.

3.2 Registratie is alleen toegestaan indien u volledig handelingsbekwaam bent. Minderjarigen zijn uitgesloten van registratie. U kunt zich maar één keer registreren en er kan maar één gebruikersprofiel per persoon worden aangemaakt. Het gebruikersprofiel kan niet aan derde personen worden overgedragen.

3.3 Bij de registratie bent u verplicht om alle vereiste gegevens waarheidsgetrouw en volledig in te vullen. Indien de tijdens de registratie verstrekte gegevens niet meer actueel zijn, dient u dit onverwijld en op eigen initiatief aan ons mede te delen, of deze gegevens dienovereenkomstig te wijzigen, zodat uw gegevens overeenkomen met de werkelijkheid. Bij het aanmaken van een gebruikersprofiel kunt u uw echte naam en een bijnaam of pseudoniem invoeren.

3.4 Wij behouden ons het recht voor om uw gebruikersprofiel pas te activeren nadat de registratievereisten zijn gecontroleerd. In dit kader is er geen sprake van een recht op het sluiten van een overeenkomst.

4 Uitoefening van de gebruiksrechten

4.1 Zodra we je gebruikersprofiel hebben geactiveerd, mag u gebruik maken van de twogo Diensten voor de doeleinden die in het productoverzicht worden getoond en in de mate zoals daarin meer in detail wordt beschreven. Elk ander gebruik, wijziging of kopiëren, verspreiding of andere vorm van gebruikmaking, met inbegrip van het kopiëren of verspreiden van de afbeeldingen, illustraties, het ontwerp en de onderliggende computerprogramma's en databanken is verboden.

4.2 U bent verplicht om uw toegangsgegevens geheim te houden en deze zodanig te bewaren dat derden er geen toegang toe hebben. U dient ervoor te zorgen dat u een afdoende complex wachtwoord gebruikt en dit regelmatig wijzigt. Na elk gebruik dient u de met een wachtwoord beveiligde omgeving te verlaten door uit te loggen. Mocht u vermoeden dat derden kennis hebben genomen van uw toegangsgegevens en/of hier misbruik van maken, dan dient u dit onmiddellijk bij ons te melden.

4.3 U bent zelf aansprakelijk voor alle handelingen die met uw toegangsgegevens worden uitgevoerd, met inbegrip van door gebruikers gegenereerde inhoud, tenzij u kunt aantonen dat de toegangsgegevens buiten uw schuld om bekend zijn geworden bij derden.

4.4 Bij een schending van deze gebruiksvoorwaarden hebben wij het recht om

 • u persoonlijk te waarschuwen,
 • uw gebruik van de twogo-diensten gedeeltelijk te beperken en
 • uw toegang tot alle of afzonderlijke twogo-services tijdelijk of permanent te blokkeren.

Dit geldt ook indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om de hierboven vermelde maatregelen te nemen, in het bijzonder ter bescherming van andere gebruikers tegen frauduleuze of onwettige activiteiten.
De keuze en toepassing van de hierboven vermelde maatregelen worden overgelaten aan ons redelijke oordeel. Wij zullen hierbij echter wel rekening houden met uw gerechtvaardigde belangen. Zo zullen we bij de afweging van de belangen van beide partijen rekening houden met de mate waarin u schuld kan worden verweten voor een mogelijke schending.

5 Gedragscode

Met het oog op de veiligheid en de zekerheid en een correct gebruik van de dienst met inbegrip van de functies ervan voor alle betrokken partijen te waarborgen, zijn er bij gebruikmaking van twogo bepaalde gedragsregels in acht te nemen. Het volgende is in geen geval toegestaan:

5.1 uw wachtwoord aan een derde bekend te maken of de gebruikersnaam en het wachtwoord van een derde te gebruiken;

5.2 het verkopen, verhuren of in sublicentie geven van uw gebruikersprofiel/uw inloggegevens of de twogo Diensten of delen daarvan;

5.3 het verwijderen of wijzigen van copyrightvermeldingen, handelsmerksymbolen of verwijzingen naar andere intellectuele eigendomsrechten die zijn opgenomen in of overgedragen via de inhoud of de twogo Diensten;

5.4 het bewuste vermijden van de technologieën die door de Aanbieder of derden worden gebruikt om de inhoud of de diensten te beschermen, in het bijzonder door gebruik te maken van scraping, datamining of andere geautomatiseerde middelen om toegang te krijgen tot de twogo service;

5.5 het verstoren of trachten te verstoren van de integriteit van de twogo Diensten of de bijbehorende systemen of netwerken of de daarin opgenomen gegevens;

5.6 het kopiëren, distribueren, reproduceren, opnemen of uitzenden van de twogo Diensten of de inhoud ervan of delen ervan of deze publiekelijk beschikbaar maken, voor zover een dergelijke actie niet is toegestaan onder uw licentie of uitdrukkelijk is toegestaan onder de toepasselijke wettelijke bepalingen;

5.7 het opslaan, insluiten of verzenden van malware van welke aard dan ook;

5.8 het genereren, uitzenden of verspreiden van gebruikersinhoud die schadelijk is voor jongeren, lasterlijk, beledigend, discriminerend, bedreigend, intimiderend (bijvoorbeeld in de vorm van "stalking"), obsceen of anderszins onwettig is, of bedoeld is om een onwettige handeling te begaan of het begaan ervan te bevorderen, ongeacht de aard ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten of morele rechten en/of gegevensbeschermingsrechten.

Bepalingen inzake het gebruik van communicatiemogelijkheden

De Aanbieder kan u verschillende communicatiemogelijkheden bieden voor uw eigen inhoud en bijdragen, die u kunt gebruiken binnen het kader van de respectieve beschikbaarheid.

In dit verband biedt de Aanbieder alleen de technische mogelijkheden voor de uitwisseling van informatie. Er bestaat geen recht op de verstrekking van dergelijke communicatiemogelijkheden.

Het is verboden om binnen de communicatiemogelijkheden inhoud te publiceren of te verspreiden (bijv. afbeeldingen, video's, links, namen, teksten, woorden) die

 • softwarevirussen, malware, spyware of andere code, bestanden of programma's bevat die ontworpen is om de functionaliteit van computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken;

 • in strijd zijn met enige toepasselijke wet of immoreel zijn;

 • inbreuk maken op handelsmerken, octrooien, auteursrechten, andere eigendomsrechten, handelsgeheimen of andere rechten van derden;

 • wederrechtelijk, obsceen, beledigend, bedreigend, intimiderend, haatdragend, racistisch of etnisch aanstootgevend is, of aanzet of aanmoedigt tot gedrag dat onwettig of anderszins ongepast is, met inbegrip van de verheerlijking van geweldsmisdrijven, het in gevaar brengen of uitbuiten van kinderen, of anderszins de ontwikkeling van kinderen en jongeren in gevaar brengt of belemmert;

 • ten onrechte de indruk wekken te worden verstrekt of ondersteund door de Aanbieder;

 • onwaarheden, onjuiste voorstellingen van zaken of misleidende verklaringen bevatten; of

 • persoonsgegevens van derden te gebruiken zonder hun uitdrukkelijke toestemming of dergelijke gegevens te gebruiken of te manipuleren; of

In geval van een inbreuk op de bepalingen van dit artikel 6, is artikel 4.4 van toepassing.

6 Intellectueel eigendom, rechtsvoorbehoud

6.1 De Aanbieder is en blijft de houder van het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten die inherent zijn aan de twogo Diensten.

6.2 Wanneer de Aanbieder de twogo Diensten aanbiedt als een mobiele app die naar mobiele apparaten kan worden gedownload, worden de diensten noch aan u verkocht, noch aan u overgedragen, en alle rechten om de twogo Diensten te kopiëren blijven berusten bij de Aanbieder en zijn licentiegevers, zelfs na installatie van de mobiele app op mobiele apparaten.

6.3 De twogo-diensten kunnen ingebouwd zitten in toepassingen en diensten van derden (‘toepassingen van derden’) of hiermee communiceren om de twogo-diensten te kunnen leveren. Voor deze toepassingen van derden en overige apparaten kunnen andere bepalingen en gegevensbeschermingsvoorwaarden gelden die het gebruik van deze toepassingen van derden en overige apparaten regelen. De aanbieder geeft geen garantie dat de toepassingen van derden en overige apparaten compatibel zijn of blijven met de twogo-diensten. De aanbieder heeft geen invloed op het ontwerp en de inhoud van deze toepassingen van derden en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de werking, functies, actualiteit, juistheid of volledigheid van de inhoud of de kwaliteit van de toepassingen van derden, en distantieert zich dan ook uitdrukkelijk van de inhoud van de toepassingen van derden.

7 Beperkingen en wijzigingen van de twogo-diensten

De Aanbieder heeft geen verplichting om upgrades of updates voor de twogo Diensten aan te bieden, tenzij deze noodzakelijk zijn voor het onderhoud van de twogo dienst in overeenstemming met het contract. In het bijzonder is de Aanbieder niet verantwoordelijk voor het verzekeren van een bepaald niveau van beschikbaarheid van de twogo Diensten en is hij alleen aansprakelijk jegens u voor frauduleus verzwegen gebreken, waarbij de aansprakelijkheid voor dergelijke gebreken wordt bepaald overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

8 Informatie en vrijwaring bij vorderingen van derden

8.1 U dient de aanbieder onmiddellijk en op passende wijze op de hoogte te brengen van alle vorderingen die gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk tegen u worden ingediend vanwege vermeende inbreuk op auteursrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden dat voortvloeit uit uw gebruik van de bestelde twogo-diensten (‘vorderingen omwille van inbreuk’). In dergelijke gevallen zal de aanbieder zowel het toezicht als de coördinatie over het gerechtelijke en buitengerechtelijke verweer tegen dergelijke vorderingen omwille van inbreuk op zich nemen. U dient de aanbieder echter wel redelijkerwijs te ondersteunen bij de afwikkeling en/of het verweer met betrekking tot een eventuele vordering omwille van inbreuk, en zult zich bovendien onthouden van verhandelingen die eventueel juridisch verweer kunnen hinderen. Indien de aanbieder niet binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving over de vordering omwille van inbreuk de leiding over het verweer op zich neemt, heeft u het recht om dit verweer eigenhandig te voeren, waarna de aanbieder u overeenkomstig zin 3 zal ondersteunen.

8.2 De Aanbieder zal u vrijwaren van alle verplichtingen tot betaling van schadevergoeding die worden opgelegd door middel van een definitief en bindende uitspraak op grond van inbreuk op het auteursrecht van derden of andere intellectuele rechten als gevolg van je gebruik van de twogo Diensten, en zal u tevens vrijwaren van redelijke kosten in verband met het verweer ertegen, tenzij de Aanbieder niet verantwoordelijk is voor de schending.

9 Aansprakelijkheidsbeperkingen

9.1 De aanbieder geeft met het oog op door gebruikers gegenereerde inhoud alleen informatie door die door u of de respectievelijke geautoriseerde gebruikers is aangeleverd. Hierbij wordt niet gecontroleerd op juistheid of actualiteit. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor door gebruikers gegenereerde inhoud. De aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die hij of zij zelf veroorzaakt conform de volgende bepalingen:

9.2 De aanbieder is alleen aansprakelijk voor schade die krachtens deze gebruiksvoorwaarden en de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz) voortvloeit uit een opzettelijke of grove nalatige schending van de contractuele verplichtingen.

9.3 Met uitzondering van de in artikel 9.2 vermelde gevallen is aansprakelijkheid uit hoofde van gewone nalatigheid uitgesloten.

9.4 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn tevens van toepassing bij plichtsverzuim door wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende functionarissen van de aanbieder. Indien de aansprakelijkheid van de aanbieder op grond van bovenstaande bepalingen is uitgesloten, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers en plaatsvervangende functionarissen van de aanbieder.

9.5 In geval van gegevensverlies blijft de aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot de schade die zou zijn ontstaan indien u regelmatig een ordelijke back-up van uw gegevens had gemaakt.

9.6 De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies, vertraging, aanpassing, manipulatie en/of verkeerde verzending van e-mails of vergelijkbare elektronische berichten en/of gegevens bij het invoeren, verzamelen en/of overdragen van gegevens die zijn veroorzaakt door problemen met andere gegevensnetwerken, in het bijzonder het internet, telefoonverbindingen en/of hardware of software van u of derden.

9.7 Op basis van de huidige stand van de techniek kan niet worden gewaarborgd dat de toegang tot en verbinding met het internet, alsook de gegevenscommunicatie via het internet, te allen tijde foutloos en/of beschikbaar zal zijn. In dit kader is de aanbieder dan ook niet verantwoordelijk voor een constante en ononderbroken beschikbaarheid van de twogo-diensten.

10 Totstandkoming en beëindiging van het gebruik

10.1 Deze gebruikersovereenkomst komt tot stand na succesvolle registratie en activering, en eindigt met beëindiging door u of de aanbieder. U en de aanbieder kunnen deze gebruikersovereenkomst op elk moment opzeggen. Het opzeggen dient schriftelijk te geschieden om in werking te treden. Hiervoor volstaat bijvoorbeeld e-mail, fax en pdf.

10.2 Het recht van beide partijen om de overeenkomst op te zeggen blijft onverlet bij buitengewone omstandigheden. Voor de aanbieder geldt als belangrijke grondslag hiervoor bovenal een schending van artikel 5.

11 Overige bepalingen

11.1 Kennisgevingen: Tenzij anders overeengekomen gelden uw intentieverklaringen, kennisgevingen en meldingen alleen indien deze naar het volgende e-mailadres van de aanbieder zijn verstuurd: info@twogo.com

11.2 Toepasselijk recht: Op deze gebruiksvoorwaarden en de gebruikersovereenkomst tussen u en de aanbieder is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

11.3 Geschillenbeslechting: De Europese Commissie heeft een platform ontworpen voor onlinegeschillenbeslechting (het ODR-platform) dat u via http://www.ec.europa.eu/consumers/odr kunt raadplegen. Ons e-mailadres vindt u in de colofon. Wij zijn noch verplicht noch bereid deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure.

B. Bijzondere bepalingen voor Geautoriseerde gebruikers

De bijzondere bepalingen uit dit Deel B gelden uitsluitend voor geautoriseerde gebruikers en fungeren als aanvulling op of afwijking van de algemene bepalingen uit Deel A.

1 Uitoefening van de gebruiksrechten

In afwijking van Deel A, artikel 4, geldt het volgende:

1.1 U mag de twogo-diensten gebruiken voor de doeleinden en naargelang de beschrijving uit het productoverzicht, doch binnen het kader van de bedrijfsvoering van onze zakelijke klant, dan wel uw werk- of opdrachtgever. Uw gebruik is onderhevig aan de opschortende voorwaarde van een geslaagde registratie en activering, en is bovendien onderhevig aan de duur en voortzetting van het contract dat wij hebben afgesloten met onze zakelijke klant, dan wel uw werk- of opdrachtgever. Elk(e) ander(e) gebruik, wijziging, reproductie of verspreiding, met inbegrip van elke reproductie of verspreiding van de bijbehorende afbeeldingen, illustraties, ontwerpen en onderliggende computerprogramma's en gegevensbestanden, is niet toegestaan.

1.2 Alle vorderingen (bijv. in geval van onderbrekingen) die voortvloeien uit of verband houden met de functies, beschikbaarheid en het gebruik van de twogo-diensten behoren uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van onze zakelijke klant, dan wel uw werk- of opdrachtgever. In het bijzonder behouden wij ons het recht voor om uw ontleende gebruiksrecht zonder uw toestemming in te trekken of te wijzigen, bijvoorbeeld omdat we bezwaar aantekenen tegen ons zakelijke klant, dan wel uw werk- of opdrachtgever.

1.3 U bent zelf aansprakelijk voor alle handelingen die met uw toegangsgegevens worden uitgevoerd, met inbegrip van door gebruikers gegenereerde inhoud, tenzij u kunt aantonen dat de toegangsgegevens buiten uw schuld om bekend zijn geworden bij derden.

1.4 Bij een schending van deze gebruiksvoorwaarden hebben wij het recht om

 • u persoonlijk te waarschuwen,
 • uw gebruik van de twogo-diensten gedeeltelijk te beperken en
 • uw toegang tot alle of afzonderlijke twogo-services tijdelijk of permanent te blokkeren.

Dit geldt ook indien wij een gerechtvaardigd belang hebben om de hierboven vermelde maatregelen te nemen, in het bijzonder ter bescherming van andere gebruikers tegen frauduleuze of onwettige activiteiten.
De keuze en toepassing van de hierboven vermelde maatregelen worden overgelaten aan ons redelijke oordeel. Wij zullen hierbij echter wel rekening houden met uw gerechtvaardigde belangen. Zo zullen we bij de afweging van de belangen van beide partijen rekening houden met de mate waarin u schuld kan worden verweten voor een mogelijke schending.

2 Aansprakelijkheidsbeperkingen

In afwijking van Deel A, artikel 9, geldt het volgende:

2.1 De aanbieder geeft met het oog op door gebruikers gegenereerde inhoud alleen informatie door die door u of de respectievelijke geautoriseerde gebruikers is aangeleverd. Hierbij wordt niet gecontroleerd op juistheid of actualiteit. De aanbieder is niet verantwoordelijk voor door gebruikers gegenereerde inhoud. De aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die hij of zij zelf veroorzaakt conform de volgende bepalingen:

2.2 De aanbieder is alleen aansprakelijk voor schade die krachtens deze gebruiksvoorwaarden voortvloeit uit een opzettelijke of grove nalatige schending van de contractuele verplichtingen, alsook in geval van lichamelijk letsel, gezondheidsschade, verkeerde voorstelling van zaken of uit hoofde van de wettelijke bepalingen van de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz)

2.3 In geval van het omwille van gewone nalatigheid niet-nakomen van verplichtingen waarvan de naleving een voorwaarde is voor de behoorlijke uitvoering van de twogo-diensten in lijn met deze gebruiksvoorwaarden, en waarop wordt vertrouwd en moet kunnen worden vertrouwd (de ‘kardinale verplichtingen’), is de aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot voorzienbare en voor dergelijke SaaS-overeenkomsten gebruikelijke schade.

2.4 Met uitzondering van de in artikelen 9.2 en 9.3 vermelde gevallen is aansprakelijkheid uit hoofde van gewone nalatigheid uitgesloten.

2.5 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn tevens van toepassing bij plichtsverzuim door wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende functionarissen van de aanbieder. Indien de aansprakelijkheid van de aanbieder op grond van bovenstaande bepalingen is uitgesloten, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers en plaatsvervangende functionarissen van de aanbieder.

2.6 In geval van gegevensverlies blijft de aansprakelijkheid van de aanbieder beperkt tot de schade die zou zijn ontstaan indien u regelmatig een ordelijke back-up van uw gegevens had gemaakt.

2.7 De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies, vertraging, aanpassing, manipulatie en/of verkeerde verzending van e-mails of vergelijkbare elektronische berichten en/of gegevens bij het invoeren, verzamelen en/of overdragen van gegevens die zijn veroorzaakt door problemen met andere gegevensnetwerken, in het bijzonder het internet, telefoonverbindingen en/of hardware of software van u of derden.

2.8 Op basis van de huidige stand van de techniek kan niet worden gewaarborgd dat de toegang tot en verbinding met het internet, alsook de gegevenscommunicatie via het internet, te allen tijde foutloos en/of beschikbaar zal zijn. In dit kader is de aanbieder dan ook niet verantwoordelijk voor een constante en ononderbroken beschikbaarheid van de twogo-diensten.

3 Totstandkoming en beëindiging van het gebruik

In afwijking van Deel A, artikel 10, geldt het volgende:

3.1 Deze gebruiksovereenkomst komt tot stand na succesvolle registratie en activering, en eindigt (i) automatisch bij beëindiging van het contract met onze zakelijke klant, dan wel uw werk- of opdrachtgever, of (ii) wanneer u of de aanbieder de overeenkomst beëindigt. U en de aanbieder kunnen deze gebruikersovereenkomst op elk moment opzeggen. Het opzeggen dient schriftelijk te geschieden om in werking te treden. Hiervoor volstaat bijvoorbeeld e-mail, fax en pdf.

3.2 Het recht van beide partijen om de overeenkomst op te zeggen blijft onverlet bij buitengewone omstandigheden. Voor de aanbieder geldt als belangrijke grondslag hiervoor bovenal een schending van Deel A, artikel 5.