tilbage til startside
Pendlernetz

Denne webside kunne ikke fungere korrekt, på grund af brug af en Internet Explorer-browser.

Brugsbetingelser

Brugsbetingelser

Senest aktualiseret: Maj 2022

De foreliggende brugsbetingelser gælder for brugen af twogo. "twogo" er en mobil, cloud-baseret softwareløsning fra Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Tyskland, registreringssted Stuttgart, HRB 751331 ("provider", "vi"), som er udviklet specielt med henblik på at dække behovet hos pendlere og forretningsrejsende. Servicen kan tilgås under domænet www.twogo.com som software-as-a-service-løsning og/eller i form af en mobil app inklusive alle dermed forbundne serviceydelser fra udbyderen ("twogo-serviceydelser") og anvendes i henhold til nedenstående bestemmelser. Anvendelsesbestemmelserne er inddelt i del A. "Generelle bestemmelser" samt del B "Særlige bestemmelser". Del A gælder for alle brugere af twogo-serviceydelserne; Del B er et supplement og gælder for vores forretningskunders fastansatte eller freelance-beskæftigede medarbejdere, som af forretningskunderne gives mulighed for at bruge twogo-serviceydelserne i virksomheden ("autoriserede brugere"). Disse anvendelsesbetingelser finder desuden anvendelse, hvis twogo-serviceydelserne tilgås fra en placering uden for Tyskland, eller hvis adgangen til twogo-serviceydelserne fuldstændigt eller delvist finder sted gennem andre websites eller softwareapps til mobile sluteheder ("mobil applikation").

A. Generelle bestemmelser

1 Sådan fungerer twogo-serviceydelserne

twogo er en samkørselsløsning, der understøtter dig i forbindelse med organisering af kørselsfællesskaber på turen til og fra arbejde samt på køreture til og fra samt undervejs på forretningsrejser. Detaljerede informationer om de enkelte twogo-serviceydelser finder du her.

2 Forbehold for ændringer

Udbyderen er har ret til når som helst at ændre disse anvendelsesbetingelser af fornuftige årsager. Fornuftige årsager tæller især forbedringen af eksisterende funktioner eller egenskaber, eller tilføjelsen af nye funktioner eller egenskaber, eller implementeringen af videnskabelige eller tekniske fremskridt eller rimelige tekniske justeringer, der har til hensigt at opretholde tjenestens funktionsdygtighed eller sikkerhed, eller at implementere juridiske krav eller forskriftsmæssige krav. Forud for ændringen informerer udbyderen dig om eventuelle aftaletilpasninger på relevant vis (f.eks. via e-mail). Denne meddelelse vil indeholde informationer om de planlagte ændringer og din ret til at afvise aftaletilpasningerne, samt oplysninger om hvor denne afvisning i så fald skal sendes hen. Ændringerne gælder som accepteret, hvis de ikke afvises inden for 30 dage. Fra aftaletilpasningens ikrafttrædelsestidspunkt mister alle de tidligere versioner af anvendelsesbetingelserne deres gyldighed. Hvis udbyderen i tilfælde af rettidig afvisning af de ændrede betingelser ikke med rimelighed kan forventes at forsætte aftaleforholdet under de eksisterende anvendelsesbetingelser, kan udbyderen annullere dit anvendelsesforhold uden overholdelse af en tidsfrist.

3 Registrering

3.1 Brugen af twogo-serviceydelserne forudsætter oprettelse og aktivering af en brugerprofil.

3.2 Det er kun tilladt at oprette en brugerprofil for personer med fuld rets- og handleevne. Mindreårige må ikke oprette en brugerprofil. Det er kun muligt at registrere sig én gang og der kan kun oprettes én brugerprofil. Brugerprofilen kan ikke overføres til tredjepart.

3.3 Ved registreringen er du forpligtet til at udfylde alle nødvendige oplysninger på sandfærdig og fuldstændig vis. Hvis der sker ændringer af de angivne oplysninger under profiloprettelsen, skal disse ændringer øjeblikkeligt og uopfordret meddelelses til os hhv. skal du sørge for at ændre disse informationer, så de stemmer overens med de faktiske forhold. I forbindelse med oprettelsen af din brugerprofil kan du angive dit rigtige navn og et kaldenavn/pseudonym.

3.4 Vi forbeholder os retten til kun at aktivere din brugerprofil efter forudgående kontrol af hvorvidt du lever op til registreringsforudsætningerne. Du har dermed noget krav på indgåelse af brugsretskontrakten.

4 Udøvelse af brugsretten

4.1 Så snart vi har aktiveret din brugerprofil, kan du bruge twogo-tjenesterne til de formål, der fremgår af produktoversigten, og i det omfang, det er beskrevet nærmere i denne. Al anden brug, ændring eller kopiering, distribution eller anden form for anvendelse, herunder kopiering eller distribution af billeder, illustrationer, design og de underliggende computerprogrammer og databaser, er forbudt.

4.2 Du er forpligtet til at holde dine adgangsdata hemmelige og opbevare dem på en sådan måde, at tredjepart ikke kan få adgang til dem. Du skal sørge for at anvende en tilstrækkelig kompleks adgangskode og ændre denne med regelmæssige mellemrum. Efter hver brug skal du logge ud af det adgangskodebeskyttede område. Hvis du får kendskab til, at tredjepart har fået kendskab til dine adgangsdata og/eller misbruger dine adgangsdata, skal du øjeblikkeligt meddele os dette.

4.3 Du hæfter for alle udførte aktiviteter foretaget under anvendelse af dine adgangsdata, herunder brugergenereret indhold, hvis du ikke kan bevise, at adgangsdataene uden din medvirken er kommet tredjepart i hænde.

4.4 Ved overtrædelse af disse anvendelsesbetingelser er vi berettiget til følgende:

 • at sende dig en personlig advarsel,
 • delvist at begrænse din brug af twogo-serviceydelserne samt
 • at blokere alle eller enkelte twogo-serviceydelser, enten midlertidigt eller permanent.

Det samme gælder i tilfælde, hvor vi har en særlig berettiget interesse i føromtalte foranstaltninger, herunder særligt beskyttelsen af andre brugere mod bedrageriske eller retsstridige aktiviteter.
Valget og anvendelsen af føromtalte foranstaltninger fastlægges af os ud fra et rimeligt skøn. Vi vil i den forbindelse i rimeligt omfang tage hensyn til dine berettigede interesser. I forhold til afvejelsen af begge parters berettigede interesse, vil vi især tage hensyn til, hvorvidt du i tilfælde af en eventuel overtrædelse vil kunne blive holdt ansvarlig for denne.

5 Adfærdskodeks

For at sikre sikkerhed og korrekt brug af tjenesten, herunder dens funktioner, skal visse adfærdsregler overholdes for alle berørte parter, når twogo anvendes. Følgende er under ingen omstændigheder tilladt:

5.1 at videregive din adgangskode til en tredjepart eller bruge en tredjeparts brugernavn og adgangskode;

5.2 at sælge, udleje eller give underlicens til din brugerprofil/dine loginoplysninger eller twogo-tjenesterne eller dele deraf;

5.3 at fjerne eller ændre ophavsretlige meddelelser, varemærkesymboler eller henvisninger til andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der er indarbejdet i eller overført via indholdet eller twogo-tjenesterne;

5.4 omgå de teknologier, der anvendes af udbyderen eller tredjeparter til at beskytte indholdet eller tjenesterne, især ved at bruge scraping, datamining eller andre automatiserede midler til at få adgang til twogo-tjenesten;

5.5 at forstyrre eller forsøge at forstyrre integriteten af twogo-tjenesterne eller de tilknyttede systemer eller netværk eller af data, der er indeholdt deri;

5.6 at kopiere, distribuere, reproducere, optage eller udsende twogo-tjenesterne eller deres indhold eller dele deraf eller gøre dem offentligt tilgængelige i det omfang, en sådan handling ikke er tilladt i henhold til din licens eller udtrykkeligt tilladt i henhold til de gældende lovbestemmelser;

5.7 at opbevare, indlejre eller overføre malware af enhver art;

5.8 at generere, udsende eller distribuere brugerindhold, der er skadeligt for unge, ærekrænkende, injurierende, stødende, diskriminerende, truende, chikanerende (f.eks. i form af "stalking"), obskønt eller på anden måde ulovligt, eller som har til formål at begå eller medvirke til at begå en ulovlig handling, uanset dens art, herunder, men ikke begrænset til, krænkelse af intellektuelle ejendomsrettigheder eller moralske rettigheder og/eller databeskyttelsesrettigheder.

Bestemmelser om anvendelse af kommunikationsmuligheder

Udbyderen kan give dig forskellige kommunikationsmuligheder for dit eget indhold og bidrag, som du kan bruge inden for rammerne af den respektive tilgængelighed.

I den henseende stiller udbyderen kun de tekniske muligheder for udveksling af oplysninger til rådighed. Der er ingen ret til at få sådanne kommunikationsmuligheder stillet til rådighed.

Det er forbudt at offentliggøre eller distribuere indhold (f.eks. billeder, videoer, links, navne, tekster, ord) inden for kommunikationsmulighederne, som kan

 • indeholde softwarevirus, malware, spyware eller anden kode, filer eller programmer, der er beregnet på at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware, hardware eller telekommunikationsudstyr;

 • er i strid med gældende lovgivning eller er umoralsk;

 • krænke varemærker, patenter, ophavsrettigheder, andre ejendomsrettigheder, forretningshemmeligheder eller andre rettigheder tilhørende tredjemand;

 • er ulovligt, obskønt, krænkende, truende, intimiderende, chikanerende, hadefuldt, racistisk eller etnisk anstødeligt eller tilskynder til eller opfordrer til adfærd, der er ulovlig eller på anden måde upassende, herunder forherligelse af voldsforbrydelser, fare for eller udnyttelse af børn eller på anden måde bringer børn og unge i fare eller griber ind i deres udvikling;

 • fejlagtigt giver indtryk af at være leveret eller støttet af udbyderen;

 • indeholder usandheder, fejlagtige oplysninger eller vildledende erklæringer, eller

 • anvender tredjeparters personoplysninger uden deres udtrykkelige samtykke eller anvender eller manipulerer sådanne oplysninger, eller

I tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i dette klausul 6 finder klausul 4.4 anvendelse.

6 Intellektuel ejendom, retsforbehold

6.1 Udbyderen er og forbliver indehaver af ophavsretten og andre intellektuelle ejendomsrettigheder, der er forbundet med twogo-tjenesterne.

6.2 Når udbyderen leverer twogo-tjenesterne som en mobil app, der skal downloades til mobile enheder, hverken sælges eller overdrages tjenesterne til dig, og alle rettigheder til at kopiere twogo-tjenesterne forbliver hos udbyderen og dennes licensgivere, selv efter installation af mobilappen på mobile enheder.

6.3 Twogo-serviceydelserne kan være integreret i applikationer og tjenester tilhørende tredjepart ("tredjepartsapplikationer") samt i de mobile enheder, eller de interagerer muligvis med disse med henblik på at stille twogo-serviceydelserne til rådighed. For tredjepartsapplikationer og enheder kan der gælde egne betingelser og databeskyttelsesbestemmelser, som brugen af disse tredjepartsapplikationer og enheder er underlagt. Udbyderen garanterer ingen kompatibilitet eller fremadrettet kompatibilitet mellem disse tredjepartsapplikationer og enheder og twogo-serviceydelserne. Udbyderen har ingen indflydelse på udformningen og indholdet af disse tredjepartsapplikationer og påtager sig derfor intet ansvar for adfærden, funktionerne eller aktualiteten, rigtigheden eller fuldstændigheden indholdet hhv. kvaliteten af disse tredjepartsapplikationer, og distancerer sig udtrykkeligt fra indholdet i tredjepartsapplikationer.

7 Indskrænkninger og ændringer af twogo-serviceydelserne

Udbyderen har ingen pligt til at levere opgraderinger eller opdateringer til twogo-tjenesterne, medmindre de er nødvendige for at vedligeholde twogo-tjenesten i overensstemmelse med kontrakten. Navnlig er den ikke ansvarlig for at sikre et bestemt niveau af tilgængelighed af twogo-tjenesterne og er kun ansvarlig over for dig for svigagtigt skjulte fejl, idet ansvaret for sådanne fejl er underlagt de gældende lovbestemmelser.

8 Information og fritagelse for forpligtigelser over for tredjepart

8.1 Du har pligt til øjeblikkeligt og i passende omfang at gøre udbyderen opmærksom på alle retslige og udenretslige krav, som tredjepart måtte gøre gældende over for dig grundet en angivelig overtrædelse af dennes ophavsretlige eller andre industrielle ejendomsrettigheder opstået under brugen af de tilgængelige twogo-serviceydelser ("krænkelsesanklager"). Udbyderen vil i dette tilfælde overtage styringen og koordinationen af alle retslige og udenretslige forsvarsaktiviteter imod sådanne krænkelsesanklager. Du har dog pligt til at i rimeligt omfang at understøtte udbyderen i forbindelse med stridsbilæggelsen og/eller forsvaret mod krænkelsesanklagerne, ligesom du har pligt til at undlade samtlige aktiviteter, der muligvis ville kunne påvirke forsvarsprocessen på negativ vis. Hvis udbyderen ikke overtager styringen af forsvarsaktiviteterne inden for 30 dage efter modtagelse af oplysningerne om krænkelsesanklagen, er du berettiget til selv at påtage dig forsvarsopgaven. Udbyderen vil i så fald understøtte dig i denne opgave i henhold til styk 3.

8.2 Udbyderen vil holde dig skadesløs for alle forpligtelser til at betale skadeserstatning, der pålægges ved en endelig og bindende dom på grund af krænkelse af tredjeparts ophavsret eller andre intellektuelle rettigheder som følge af din brug af twogo-tjenesterne, og vil også holde dig skadesløs for rimelige omkostninger til juridisk forsvar, medmindre udbyderen ikke er ansvarlig for overtrædelsen.

9 Ansvarsbegrænsninger

9.1 Hvad angår brugergenereret indhold videregiver udbyderen udelukkende informationer fra dig hhv. de pågældende autoriserede brugere. Vi undersøger ikke indholdet for rigtighed og aktualitet. Udbyderen fraskriver sig ethvert ansvar for brugergenereret indhold. Vedrørende skader forårsaget af udbyderen er denne udelukkende ansvarlig i henhold til følgende bestemmelser:

9.2 Udbyderen er ansvarlig for skader, der skyldes forsætlig eller grov misligholdelse af de kontraktmæssige forpligtelser indeholdt i disse anvendelsesbetingelser samt i henhold til produktansvarsloven.

9.3 Med undtagelse af de nævnte tilfælde i styk 9.2, påtager vi os intet ansvar for skader forårsaget af simpel uagtsomhed

9.4 Nedenstående ansvarsbegrænsninger gælder også ved pligtforsømmelser begået af udbyderens juridiske repræsentanter eller agenter. Hvis udbyderen er fritaget for ansvar i henhold til nedenstående bestemmelser, gælder dette også for udbyderens medarbejdere og agenter i forhold til deres personlige ansvar.

9.5 Ved tab af data er udbyderens ansvar begrænset til de skader, som måtte være opstået trods korrekt og regelmæssig datasikring foretaget af dig.

9.6 Udbyderen er ikke ansvarlig for tab, forsinkelser, ændringer, manipulation og/eller fejlagtig levering af e-mails eller andre elektroniske meddelelser og/eller data i forbindelse med indtastning, registrering og/eller videreformidling af data, der er forårsaget af dig og/eller tredjepart gennem brugen af andre datanetværk, særligt internettet, telefonforbindelser og/eller hardware eller software.

9.7 Adgangen til og forbindelsen med internettet, herunder datakommunikation via internettet, kan i henhold til den aktuelle tekniske standard ikke garanteres altid at forløbe fejlfrit og/eller altid at være tilgængeligt. Udbyderen kan derfor ikke garantere en konstant og uafbrudt adgang til twogo-serviceydelserne og påtager sig intet ansvar herfor.

10 Påbegyndelse og opsigelse af aftaleforholdet

10.1 Dette aftaleforhold begynder med den succesfulde oprettelse af aktivering af en brugerprofil, og slutter når du eller udbyderen opsiger aftaleforholdet. Både du og udbyderen kan når som helst opsige dette aftaleforhold. Opsigelsen skal foreligge i tekstform for at være virksom, herunder f.eks. e-mail, fax eller PDF.

10.2 Begge parters ret til at foretage en ekstraordinær opsigelse berøres ikke heraf. Særligt overtrædelse af punkt 5 udgør en vigtig opsigelsesgrund fra udbyderens side.

11 S Øvrige bestemmelser

11.1 Meddelelser: Med mindre andet er aftalt, er dine viljeserklæringer, meddelelser eller beskeder først virksomme, hvis de sendes til følgende adresse tilhørende udbyderen: info@twogo.com

11.2 Anvendelig ret: Disse anvendelsesbetingelser samt aftaleforholdet mellem dig og udbyderen er underlagt tysk lov med udelukkelse af FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

11.3 Tvistbilæggelse: Den Europæiske Kommission har oprettet en platform til udenretlig og digital tvistbilæggelse (Os-platform), der kan tilgås på http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Du finder vores e-mailadresse i vores kolofon. Vi er hverken forpligtet eller villige til at deltage i procedurer til tvistbilæggelse.

B. Særlige bestemmelser for autoriserede brugere

De særlige bestemmelser i denne del B gælder udelukkende for autoriserede brugere og i tillæg til hhv. afvigende fra de generelle bestemmelser i del A.

1 Udøvelse af brugsretten

Afvigende fra del A, punkt 4 gælder følgende:

1.1 Du må anvende twogo-serviceydelserne til de angivne formål i produktoversigten og i det her nærmere beskrevne omfang, dette inden for rammerne af vores forretningskunders hhv. din arbejdsgiver/ ordregivers forretningsvirksomhed. Din brug af twogo-serviceydelserne forudsætter den succesfulde oprettelse og aktivering af en brugerkonto, ligesom du kun har adgang til vores serviceydelser så længe aftalen med vores forretningskunde hhv. din arbejdsgiver/ordregiver består. Enhver anden anvendelse, ændring eller offentliggørelse, udbredelse eller anden brug, herunder offentliggørelse eller udbredelse af billeder, illustrationer, designet eller de underliggende computerprogrammer eller databaser er ikke tilladt.

1.2 Samtlige krav (f.eks. i tilfælde af serviceforstyrrelser), der opstår på baggrund af eller i sammenhæng med de funktioner, der sikrer tilgængeligheden og brugen af twogo-serviceydelserne, kan udelukkende gøres gældende af vores forretningskunder hhv. din arbejdsgiver eller ordregiver. Vi forbeholder os særligt retten til at ophæve eller ændre din afledte brugsret uden dit samtykke, f.eks. i tilfælde hvor vi har indvendinger mod vores forretningskunder hhv. din arbejdsgiver/ordregiver.

1.3 Du hæfter for alle udførte aktiviteter foretaget under anvendelse af dine adgangsdata, herunder brugergenereret indhold, hvis du ikke kan bevise, at adgangsdataene uden din medvirken er kommet tredjepart i hænde.

1.4 Ved overtrædelse af disse anvendelsesbetingelser er vi berettiget til følgende:

 • at sende dig en personlig advarsel,
 • delvist at begrænse din brug af twogo-serviceydelserne samt
 • at blokere alle eller enkelte twogo-serviceydelser, enten midlertidigt eller permanent.

Det samme gælder i tilfælde, hvor vi har en særlig berettiget interesse i føromtalte foranstaltninger, herunder særligt beskyttelsen af andre brugere mod bedrageriske eller retsstridige aktiviteter.
Valget og anvendelsen af føromtalte foranstaltninger fastlægges af os ud fra et rimeligt skøn. Vi vil i den forbindelse i rimeligt omfang tage hensyn til dine berettigede interesser. I forhold til afvejelsen af begge parters berettigede interesse, vil vi især tage hensyn til, hvorvidt du i tilfælde af en eventuel overtrædelse vil kunne blive holdt ansvarlig for denne.

2 Ansvarsbegrænsninger

Afvigende fra del A, punkt 9 gælder følgende:

2.1 Hvad angår brugergenereret indhold videregiver udbyderen udelukkende informationer fra dig hhv. de pågældende autoriserede brugere. Vi undersøger ikke indholdet for rigtighed og aktualitet. Udbyderen fraskriver sig ethvert ansvar for brugergenereret indhold. Vedrørende skader forårsaget af udbyderen er denne udelukkende ansvarlig i henhold til følgende bestemmelser:

2.2 Udbyderen er ansvarlig for skader, der skyldes forsætlig eller grov misligholdelse af de kontraktmæssige forpligtelser indeholdt i disse anvendelsesbetingelser, samt i tilfælde af skader på liv, lemmer eller helbred grundet svig, eller i henhold til produktansvarsloven i henhold til juridiske bestemmelser.

2.3 Ved simpel misligholdelse af de forpligtelser, uden hvis overholdelse kontraktens opfyldelse ikke ville være mulig, og på hvis opfyldelse man normalt stoler på og bør kunne stole på (kardinalforpligtelser), er udbyderens erstatningsansvar begrænset til forudsigelige skader som er typiske ved SaaS-kontrakter af denne art.

2.4 Med undtagelse af de nævnte tilfælde i punkt 9.3, påtager vi os intet ansvar for skader som skyldes simpel uagtsomhed

2.5 Nedenstående ansvarsbegrænsninger gælder også ved pligtforsømmelser begået af udbyderens juridiske repræsentanter eller agenter. Hvis udbyderen er fritaget for ansvar i henhold til nedenstående bestemmelser, gælder dette også for udbyderens medarbejdere og agenter i forhold til deres personlige ansvar.

2.6 Ved tab af data er udbyderens ansvar begrænset til de skader, som måtte være opstået trods korrekt og regelmæssig datasikring foretaget af dig.

2.7 Udbyderen er ikke ansvarlig for tab, forsinkelser, ændringer, manipulation og/eller fejlagtig levering af e-mails eller andre elektroniske meddelelser og/eller data i forbindelse med indtastning, registrering og/eller videreformidling af data, der er forårsaget af dig og/eller tredjepart gennem brugen af andre datanetværk, særligt internettet, telefonforbindelser og/eller hardware eller software.

2.8 Adgangen til og forbindelsen med internettet, herunder datakommunikation via internettet, kan i henhold til den aktuelle tekniske standard ikke garanteres altid at forløbe fejlfrit og/eller altid at være tilgængeligt. Udbyderen kan derfor ikke garantere en konstant og uafbrudt adgang til twogo-serviceydelserne og påtager sig intet ansvar herfor.

3 Påbegyndelse og opsigelse af aftaleforholdet

Afvigende fra del A, punkt 10 gælder følgende:

3.1 Dette aftaleforhold begynder med den succesfulde registrering og aktivering af en brugerkonto og ender (i) automatisk ved ophør af kontrakten med vores forretningskunde hhv. din arbejdsgiver/ordregiver eller (ii) gennem opsigelse fra dig eller udbyderen. Både du og udbyderen kan når som helst opsige dette aftaleforhold. Opsigelsen skal foreligge i tekstform for at være virksom, herunder f.eks. e-mail, fax eller PDF.

3.2 Begge parters ret til at foretage en ekstraordinær opsigelse berøres ikke heraf. Særligt overtrædelser af del A, punkt 5 udgør en vigtig opsigelsesgrund fra udbyderens side.