tilbage til startside

Denne webside kunne ikke fungere korrekt, på grund af brug af en Internet Explorer-browser.

Brugsbetingelser

Brugsbetingelser

Senest aktualiseret: Marts 2020

De foreliggende brugsbetingelser gælder for brugen af twogo. "twogo" er en mobil, cloud-baseret softwareløsning fra Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Tyskland, registreringssted Stuttgart, HRB 751331 ("provider", "vi"), som er udviklet specielt med henblik på at dække behovet hos pendlere og forretningsrejsende. Servicen kan tilgås under domænet www.twogo.com som software-as-a-service-løsning og/eller i form af en mobil app inklusive alle dermed forbundne serviceydelser fra udbyderen ("twogo-serviceydelser") og anvendes i henhold til nedenstående bestemmelser. Anvendelsesbestemmelserne er inddelt i del A. "Generelle bestemmelser" samt del B "Særlige bestemmelser". Del A gælder for alle brugere af twogo-serviceydelserne; Del B er et supplement og gælder for vores forretningskunders fastansatte eller freelance-beskæftigede medarbejdere, som af forretningskunderne gives mulighed for at bruge twogo-serviceydelserne i virksomheden ("autoriserede brugere"). Disse anvendelsesbetingelser finder desuden anvendelse, hvis twogo-serviceydelserne tilgås fra en placering uden for Tyskland, eller hvis adgangen til twogo-serviceydelserne fuldstændigt eller delvist finder sted gennem andre websites eller softwareapps til mobile sluteheder ("mobil applikation").

A. Generelle bestemmelser

1 Sådan fungerer twogo-serviceydelserne

twogo er en samkørselsløsning, der understøtter dig i forbindelse med organisering af kørselsfællesskaber på turen til og fra arbejde samt på køreture til og fra samt undervejs på forretningsrejser. Detaljerede informationer om de enkelte twogo-serviceydelser finder du her.

2 Forbehold for ændringer

Udbyderen er har ret til når som helst at ændre disse anvendelsesbetingelser af fornuftige årsager. Fornuftige årsager tæller især forbedringen af eksisterende funktioner eller egenskaber, eller tilføjelsen af nye funktioner eller egenskaber, eller implementeringen af videnskabelige eller tekniske fremskridt eller rimelige tekniske justeringer, der har til hensigt at opretholde tjenestens funktionsdygtighed eller sikkerhed, eller at implementere juridiske krav eller forskriftsmæssige krav. Forud for ændringen informerer udbyderen dig om eventuelle aftaletilpasninger på relevant vis (f.eks. via e-mail). Denne meddelelse vil indeholde informationer om de planlagte ændringer og din ret til at afvise aftaletilpasningerne, samt oplysninger om hvor denne afvisning i så fald skal sendes hen. Ændringerne gælder som accepteret, hvis de ikke afvises inden for 30 dage. Fra aftaletilpasningens ikrafttrædelsestidspunkt mister alle de tidligere versioner af anvendelsesbetingelserne deres gyldighed. Hvis udbyderen i tilfælde af rettidig afvisning af de ændrede betingelser ikke med rimelighed kan forventes at forsætte aftaleforholdet under de eksisterende anvendelsesbetingelser, kan udbyderen annullere dit anvendelsesforhold uden overholdelse af en tidsfrist.

3 Registrering

3.1 Brugen af twogo-serviceydelserne forudsætter oprettelse og aktivering af en brugerprofil.

3.2 Det er kun tilladt at oprette en brugerprofil for personer med fuld rets- og handleevne. Mindreårige må ikke oprette en brugerprofil. Det er kun muligt at registrere sig én gang og der kan kun oprettes én brugerprofil. Brugerprofilen kan ikke overføres til tredjepart.

3.3 Ved registreringen er du forpligtet til at udfylde alle nødvendige oplysninger på sandfærdig og fuldstændig vis. Hvis der sker ændringer af de angivne oplysninger under profiloprettelsen, skal disse ændringer øjeblikkeligt og uopfordret meddelelses til os hhv. skal du sørge for at ændre disse informationer, så de stemmer overens med de faktiske forhold. I forbindelse med oprettelsen af din brugerprofil kan du angive dit rigtige navn og et kaldenavn/pseudonym.

3.4 Vi forbeholder os retten til kun at aktivere din brugerprofil efter forudgående kontrol af hvorvidt du lever op til registreringsforudsætningerne. Du har dermed noget krav på indgåelse af brugsretskontrakten.

4 Udøvelse af brugsretten

4.1 Så snart vi har aktiveret din brugerkonto, har du tilladelse til at anvende twogo-serviceydelserne i henhold til de angivne formål og det nærmere beskrevne omfang i produktoversigten. Enhver anden anvendelse, ændring eller offentliggørelse, udbredelse eller anden brug, herunder offentliggørelse eller udbredelse af billeder, illustrationer, designet eller de underliggende computerprogrammer eller databaser er ikke tilladt.

4.2 Du er forpligtet til at holde dine adgangsdata hemmelige og opbevare dem på en sådan måde, at tredjepart ikke kan få adgang til dem. Du skal sørge for at anvende en tilstrækkelig kompleks adgangskode og ændre denne med regelmæssige mellemrum. Efter hver brug skal du logge ud af det adgangskodebeskyttede område. Hvis du får kendskab til, at tredjepart har fået kendskab til dine adgangsdata og/eller misbruger dine adgangsdata, skal du øjeblikkeligt meddele os dette.

4.3 Du hæfter for alle udførte aktiviteter foretaget under anvendelse af dine adgangsdata, herunder brugergenereret indhold, hvis du ikke kan bevise, at adgangsdataene uden din medvirken er kommet tredjepart i hænde.

4.4 Ved overtrædelse af disse anvendelsesbetingelser er vi berettiget til følgende:

  • at sende dig en personlig advarsel,
  • delvist at begrænse din brug af twogo-serviceydelserne samt
  • at blokere alle eller enkelte twogo-serviceydelser, enten midlertidigt eller permanent.

Det samme gælder i tilfælde, hvor vi har en særlig berettiget interesse i føromtalte foranstaltninger, herunder særligt beskyttelsen af andre brugere mod bedrageriske eller retsstridige aktiviteter.
Valget og anvendelsen af føromtalte foranstaltninger fastlægges af os ud fra et rimeligt skøn. Vi vil i den forbindelse i rimeligt omfang tage hensyn til dine berettigede interesser. I forhold til afvejelsen af begge parters berettigede interesse, vil vi især tage hensyn til, hvorvidt du i tilfælde af en eventuel overtrædelse vil kunne blive holdt ansvarlig for denne.

5 Adfærdskodeks

Under brugen af twogo skal bestemte adfærdsregler overholdes, dette med henblik på at garantere sikkerheden og korrekt brug for alle deltagende aktører. Følgende adfærd er under ingen omstændigheder tilladt:

5.1 Videregivelsen af din adgangskode til tredjepart eller anvendelsen af et brugernavn og en adgangskode tilhørende tredjepart;

5.2 Salg, udlejning, underlicensering af din brugerprofil/dine adgangsdata eller twogo-serviceydelserne eller dele heraf;

5.3 Fjernelse eller ændring af beskyttede varemærker samt af henvisninger til varemærkerettigheder eller andre rettigheder vedrørende intellektuel ejendom, som forekommer i indhold eller serviceydelser fra twogo eller formidles via disse;

5.4 Omgåelsen af teknologierne anvendt af udbyderen eller tredjepart med henblik på beskyttelse af indhold eller tjenester;

5.5 Indgreb i twogo-serviceydelsernes integritet eller de dermed forbundne systemer eller netværker eller deri indeholdte data, eller forsøg på skadelig påvirkning af disse;

5.6 Kopiering, udbredelse, optagelse, overførsel eller offentliggørelse af twogo-serviceydelserne eller disses indhold eller dele heraf, som hverken er omfattet af din brugsret eller som ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til gældende juridiske bestemmelser;

5.7 Lagring, indsmugling eller overførsel af skadelige programmer af enhver art;

5.8 Det er ikke tilladt at genere, overføre eller udbrede brugerindhold, som er skadeligt for børn og unge, bagtale, nedgørende, diskriminerende, truende, krænkende (f.eks. i form af "stalking"), obskønt eller på anden måde i strid med gældende lovgivning eller hvis formål det er at understøtte eller begå en ulovlig handling – uanset af hvilken art – særligt krænkelsen af rettigheder vedrørende intellektuel ejendom eller personlige og/eller databeskyttelsesmæssige rettigheder.

6 Intellektuel ejendom, retsforbehold

6.1 Udbyderen er og bliver den retlige indehaver af både ophavsrettighederne og de industrielle ejendomsrettigheder til twogo-serviceydelserne.

6.2 I det omfang udbyderen stiller twogo-serviceydelser til rådighed som mobil app til download på mobile enheder, er der hverken tale om at disse serviceydelser sælges eller overføres til dig, ligesom alle rettigheder vedrørende offentliggørelse af twogo-serviceydelserne forbliver hos udbyderen og dennes licensgivere, også efter installationen af den mobile app på brugernes mobile slutenheder.

6.3 Twogo-serviceydelserne kan være integreret i applikationer og tjenester tilhørende tredjepart ("tredjepartsapplikationer") samt i de mobile enheder, eller de interagerer muligvis med disse med henblik på at stille twogo-serviceydelserne til rådighed. For tredjepartsapplikationer og enheder kan der gælde egne betingelser og databeskyttelsesbestemmelser, som brugen af disse tredjepartsapplikationer og enheder er underlagt. Udbyderen garanterer ingen kompatibilitet eller fremadrettet kompatibilitet mellem disse tredjepartsapplikationer og enheder og twogo-serviceydelserne. Udbyderen har ingen indflydelse på udformningen og indholdet af disse tredjepartsapplikationer og påtager sig derfor intet ansvar for adfærden, funktionerne eller aktualiteten, rigtigheden eller fuldstændigheden indholdet hhv. kvaliteten af disse tredjepartsapplikationer, og distancerer sig udtrykkeligt fra indholdet i tredjepartsapplikationer.

7 Indskrænkninger og ændringer af twogo-serviceydelserne

Udbyderen er ikke forpligtet til opgraderinger eller aktualiseringer af twogo-serviceydelserne. Udbyderen kan i særdeleshed ikke drages til ansvar hvad angår tilgængeligheden af twogo-serviceydelserne og kan heller ikke pålægges noget øvrigt ansvar over for dig, med mindre der er tale om svigagtige fortielser og mangler i henhold til gældende lovværk.

8 Information og fritagelse for forpligtigelser over for tredjepart

8.1 Du har pligt til øjeblikkeligt og i passende omfang at gøre udbyderen opmærksom på alle retslige og udenretslige krav, som tredjepart måtte gøre gældende over for dig grundet en angivelig overtrædelse af dennes ophavsretlige eller andre industrielle ejendomsrettigheder opstået under brugen af de tilgængelige twogo-serviceydelser ("krænkelsesanklager"). Udbyderen vil i dette tilfælde overtage styringen og koordinationen af alle retslige og udenretslige forsvarsaktiviteter imod sådanne krænkelsesanklager. Du har dog pligt til at i rimeligt omfang at understøtte udbyderen i forbindelse med stridsbilæggelsen og/eller forsvaret mod krænkelsesanklagerne, ligesom du har pligt til at undlade samtlige aktiviteter, der muligvis ville kunne påvirke forsvarsprocessen på negativ vis. Hvis udbyderen ikke overtager styringen af forsvarsaktiviteterne inden for 30 dage efter modtagelse af oplysningerne om krænkelsesanklagen, er du berettiget til selv at påtage dig forsvarsopgaven. Udbyderen vil i så fald understøtte dig i denne opgave i henhold til styk 3.

8.2 Udbyderen fritager dig for alle erstatningskrav, som du måtte blive pålagt grundet overtrædelse af ophavsretlige eller andre industrielle ejendomsrettigheder tilhørende tredjepart, som følge af din brug af twogo-serviceydelserne, det samme gælder advokatudgifter i rimeligt omfang.

9 Ansvarsbegrænsninger

9.1 Hvad angår brugergenereret indhold videregiver udbyderen udelukkende informationer fra dig hhv. de pågældende autoriserede brugere. Vi undersøger ikke indholdet for rigtighed og aktualitet. Udbyderen fraskriver sig ethvert ansvar for brugergenereret indhold. Vedrørende skader forårsaget af udbyderen er denne udelukkende ansvarlig i henhold til følgende bestemmelser:

9.2 Udbyderen er ansvarlig for skader, der skyldes forsætlig eller grov misligholdelse af de kontraktmæssige forpligtelser indeholdt i disse anvendelsesbetingelser samt i henhold til produktansvarsloven.

9.3 Med undtagelse af de nævnte tilfælde i styk 9.2, påtager vi os intet ansvar for skader forårsaget af simpel uagtsomhed

9.4 Nedenstående ansvarsbegrænsninger gælder også ved pligtforsømmelser begået af udbyderens juridiske repræsentanter eller agenter. Hvis udbyderen er fritaget for ansvar i henhold til nedenstående bestemmelser, gælder dette også for udbyderens medarbejdere og agenter i forhold til deres personlige ansvar.

9.5 Ved tab af data er udbyderens ansvar begrænset til de skader, som måtte være opstået trods korrekt og regelmæssig datasikring foretaget af dig.

9.6 Udbyderen er ikke ansvarlig for tab, forsinkelser, ændringer, manipulation og/eller fejlagtig levering af e-mails eller andre elektroniske meddelelser og/eller data i forbindelse med indtastning, registrering og/eller videreformidling af data, der er forårsaget af dig og/eller tredjepart gennem brugen af andre datanetværk, særligt internettet, telefonforbindelser og/eller hardware eller software.

9.7 Adgangen til og forbindelsen med internettet, herunder datakommunikation via internettet, kan i henhold til den aktuelle tekniske standard ikke garanteres altid at forløbe fejlfrit og/eller altid at være tilgængeligt. Udbyderen kan derfor ikke garantere en konstant og uafbrudt adgang til twogo-serviceydelserne og påtager sig intet ansvar herfor.

10 Påbegyndelse og opsigelse af aftaleforholdet

10.1 Dette aftaleforhold begynder med den succesfulde oprettelse af aktivering af en brugerprofil, og slutter når du eller udbyderen opsiger aftaleforholdet. Både du og udbyderen kan når som helst opsige dette aftaleforhold. Opsigelsen skal foreligge i tekstform for at være virksom, herunder f.eks. e-mail, fax eller PDF.

10.2 Begge parters ret til at foretage en ekstraordinær opsigelse berøres ikke heraf. Særligt overtrædelse af punkt 5 udgør en vigtig opsigelsesgrund fra udbyderens side.

11 S Øvrige bestemmelser

11.1 Meddelelser: Med mindre andet er aftalt, er dine viljeserklæringer, meddelelser eller beskeder først virksomme, hvis de sendes til følgende adresse tilhørende udbyderen: info@twogo.com

11.2 Anvendelig ret: Disse anvendelsesbetingelser samt aftaleforholdet mellem dig og udbyderen er underlagt tysk lov med udelukkelse af FN's konvention om aftaler om internationale køb (CISG).

11.3 Tvistbilæggelse: Den Europæiske Kommission har oprettet en platform til udenretlig og digital tvistbilæggelse (Os-platform), der kan tilgås på http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Du finder vores e-mailadresse i vores kolofon. Vi er hverken forpligtet eller villige til at deltage i procedurer til tvistbilæggelse.

B. Særlige bestemmelser for autoriserede brugere

De særlige bestemmelser i denne del B gælder udelukkende for autoriserede brugere og i tillæg til hhv. afvigende fra de generelle bestemmelser i del A.

1 Udøvelse af brugsretten

Afvigende fra del A, punkt 4 gælder følgende:

1.1 Du må anvende twogo-serviceydelserne til de angivne formål i produktoversigten og i det her nærmere beskrevne omfang, dette inden for rammerne af vores forretningskunders hhv. din arbejdsgiver/ ordregivers forretningsvirksomhed. Din brug af twogo-serviceydelserne forudsætter den succesfulde oprettelse og aktivering af en brugerkonto, ligesom du kun har adgang til vores serviceydelser så længe aftalen med vores forretningskunde hhv. din arbejdsgiver/ordregiver består. Enhver anden anvendelse, ændring eller offentliggørelse, udbredelse eller anden brug, herunder offentliggørelse eller udbredelse af billeder, illustrationer, designet eller de underliggende computerprogrammer eller databaser er ikke tilladt.

1.2 Samtlige krav (f.eks. i tilfælde af serviceforstyrrelser), der opstår på baggrund af eller i sammenhæng med de funktioner, der sikrer tilgængeligheden og brugen af twogo-serviceydelserne, kan udelukkende gøres gældende af vores forretningskunder hhv. din arbejdsgiver eller ordregiver. Vi forbeholder os særligt retten til at ophæve eller ændre din afledte brugsret uden dit samtykke, f.eks. i tilfælde hvor vi har indvendinger mod vores forretningskunder hhv. din arbejdsgiver/ordregiver.

1.3 Du hæfter for alle udførte aktiviteter foretaget under anvendelse af dine adgangsdata, herunder brugergenereret indhold, hvis du ikke kan bevise, at adgangsdataene uden din medvirken er kommet tredjepart i hænde.

1.4 Ved overtrædelse af disse anvendelsesbetingelser er vi berettiget til følgende:

  • at sende dig en personlig advarsel,
  • delvist at begrænse din brug af twogo-serviceydelserne samt
  • at blokere alle eller enkelte twogo-serviceydelser, enten midlertidigt eller permanent.

Det samme gælder i tilfælde, hvor vi har en særlig berettiget interesse i føromtalte foranstaltninger, herunder særligt beskyttelsen af andre brugere mod bedrageriske eller retsstridige aktiviteter.
Valget og anvendelsen af føromtalte foranstaltninger fastlægges af os ud fra et rimeligt skøn. Vi vil i den forbindelse i rimeligt omfang tage hensyn til dine berettigede interesser. I forhold til afvejelsen af begge parters berettigede interesse, vil vi især tage hensyn til, hvorvidt du i tilfælde af en eventuel overtrædelse vil kunne blive holdt ansvarlig for denne.

2 Ansvarsbegrænsninger

Afvigende fra del A, punkt 9 gælder følgende:

2.1 Hvad angår brugergenereret indhold videregiver udbyderen udelukkende informationer fra dig hhv. de pågældende autoriserede brugere. Vi undersøger ikke indholdet for rigtighed og aktualitet. Udbyderen fraskriver sig ethvert ansvar for brugergenereret indhold. Vedrørende skader forårsaget af udbyderen er denne udelukkende ansvarlig i henhold til følgende bestemmelser:

2.2 Udbyderen er ansvarlig for skader, der skyldes forsætlig eller grov misligholdelse af de kontraktmæssige forpligtelser indeholdt i disse anvendelsesbetingelser, samt i tilfælde af skader på liv, lemmer eller helbred grundet svig, eller i henhold til produktansvarsloven i henhold til juridiske bestemmelser.

2.3 Ved simpel misligholdelse af de forpligtelser, uden hvis overholdelse kontraktens opfyldelse ikke ville være mulig, og på hvis opfyldelse man normalt stoler på og bør kunne stole på (kardinalforpligtelser), er udbyderens erstatningsansvar begrænset til forudsigelige skader som er typiske ved SaaS-kontrakter af denne art.

2.4 Med undtagelse af de nævnte tilfælde i punkt 9.3, påtager vi os intet ansvar for skader som skyldes simpel uagtsomhed

2.5 Nedenstående ansvarsbegrænsninger gælder også ved pligtforsømmelser begået af udbyderens juridiske repræsentanter eller agenter. Hvis udbyderen er fritaget for ansvar i henhold til nedenstående bestemmelser, gælder dette også for udbyderens medarbejdere og agenter i forhold til deres personlige ansvar.

2.6 Ved tab af data er udbyderens ansvar begrænset til de skader, som måtte være opstået trods korrekt og regelmæssig datasikring foretaget af dig.

2.7 Udbyderen er ikke ansvarlig for tab, forsinkelser, ændringer, manipulation og/eller fejlagtig levering af e-mails eller andre elektroniske meddelelser og/eller data i forbindelse med indtastning, registrering og/eller videreformidling af data, der er forårsaget af dig og/eller tredjepart gennem brugen af andre datanetværk, særligt internettet, telefonforbindelser og/eller hardware eller software.

2.8 Adgangen til og forbindelsen med internettet, herunder datakommunikation via internettet, kan i henhold til den aktuelle tekniske standard ikke garanteres altid at forløbe fejlfrit og/eller altid at være tilgængeligt. Udbyderen kan derfor ikke garantere en konstant og uafbrudt adgang til twogo-serviceydelserne og påtager sig intet ansvar herfor.

3 Påbegyndelse og opsigelse af aftaleforholdet

Afvigende fra del A, punkt 10 gælder følgende:

3.1 Dette aftaleforhold begynder med den succesfulde registrering og aktivering af en brugerkonto og ender (i) automatisk ved ophør af kontrakten med vores forretningskunde hhv. din arbejdsgiver/ordregiver eller (ii) gennem opsigelse fra dig eller udbyderen. Både du og udbyderen kan når som helst opsige dette aftaleforhold. Opsigelsen skal foreligge i tekstform for at være virksom, herunder f.eks. e-mail, fax eller PDF.

3.2 Begge parters ret til at foretage en ekstraordinær opsigelse berøres ikke heraf. Særligt overtrædelser af del A, punkt 5 udgør en vigtig opsigelsesgrund fra udbyderens side.