zurück zur Startseite
Pendlernetz

Durch die Verwendung eines Internet Explorer Browsers könnte die Webseite nicht richtig funktionieren.

Условия за използване [BG]

Условия за използване

Последна актуализация: Май 2022 г.

Тези условия за използване се прилагат при използването на twogo. "twogo" е мобилно, базирано на облак софтуерно решение, предлагано от Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Германия, регистрационен съд Щутгарт, HRB 751331 ("Доставчикът", "ние"), разработено специално, за да отговори на потребностите на пътуващите до работа, както и за бизнес пътувания и командировки, и което заедно с всички свързани услуги на Доставчика ("Услуги twogo"), е достъпно за използване въз основа на модела "софтуер като услуга" ("SaaS") на адрес www.twogo.com и/или под формата на мобилно приложение в съответствие със следните условия. Условията за използване са разделени на част А "Общи разпоредби" и част Б "Специални разпоредби". Част А се прилага по отношение на всички потребители на Услугите twogo; част Б се прилага допълнително по отношение на служители или независими изпълнители на нашите бизнес клиенти, на които е предоставен достъп до Услугите twogo от нашите бизнес клиенти за използването им в техния бизнес ("упълномощени потребители"). Настоящите условия за използване се прилагат дори ако достъпът до Услугите twogo се осъществява извън Федерална република Германия или ако достъпът до Услугите twogo е изцяло или частично улеснен от други уебсайтове или софтуерни приложения за мобилни устройства ("мобилни приложения").

А. Общи разпоредби

1 Как работят Услугите twogo

twogo е услуга за споделено пътуване, която Ви помага да организирате съвместно ползване на автомобили за пътуването Ви до работа или за бизнес пътувания и командировки. Ще намерите допълнителна изчерпателна и подробна информация за Услугата twogo тук.

2 Условията подлежат на промяна

Доставчикът може да измени тези условия за използване по всяко време при наличие на основателни причини. Основателните причини могат да включват, но без изброяването да бъде изчерпателно, подобряване на съществуващите функции или характеристики на приложението или добавяне на нови функции или характеристики, включване на най-новите научни или технически разработки, извършване на подходящи технически промени с цел осигуряване на функционалността или сигурността на Услугите twogo или изпълнение на законови или регулаторни изисквания. Доставчикът ще Ви уведоми предварително за всички изменения на договора по съобразен с обстоятелствата начин (например по електронна поща). Това известие ще включва информация за предложените промени и правото Ви да възразите срещу измененията на договора, както и къде да изпратите Вашето известие по този въпрос. Измененията се считат за приети, ако не възразите срещу тях в срок от 30 дни. Всички предишни версии на условията за използване престават да бъдат валидни, когато изменението на договора влезе в сила. Ако възразите срещу измененията в определения срок и за Доставчика не е разумно да продължи лиценза при съществуващите условия, Доставчикът може да прекрати лиценза Ви без предизвестие.

3 Регистрация

3.1 Използването на Услугите twogo изисква успешна регистрация и активиране на Вашия потребителски профил.

3.2 Можете да се регистрирате само ако имате пълна правоспособност. Непълнолетни лица нямат право да се регистрират. Можете да се регистрирате само веднъж и да създадете само един потребителски профил. Потребителският профил не може да бъде прехвърлян на трети страни.

3.3 При регистрацията трябва да предоставите достоверно и изцяло всичката необходима информация. Трябва да ни уведомите без неоправдано забавяне и по своя собствена инициатива за всякакви промени в информацията, предоставена при регистрацията, или информацията трябва да бъде съответно променена, за да отразява действителните Ви обстоятелства. Можете да използвате истинското си име и прякор/псевдоним, за да създадете потребителския си профил.

3.4 Ще запазим активирането на потребителския Ви профил, докато не приключим прегледа на критериите за регистрация. Следователно не съществува право на предоставяне на лиценз.

4 Използване на услугите

4.1 Веднага след като активираме потребителския Ви профил, можете да използвате Услугите twogo за целите, показани в прегледа на продукта, и до степента, описана по-подробно в него. Всяко друго използване, промяна или копиране, разпространение или друга форма на използване, включително копиране или разпространение на изображенията, илюстрациите, дизайна и основните компютърни програми и бази данни, е забранено.

4.2 Трябва да пазите в тайна данните си за вход и да ги съхранявате на сигурно място, за да не могат трети страни да получат достъп до тях. Трябва да се уверите, че използвате достатъчно сложна парола и че променяте паролата си на редовни интервали от време. Ако влизате в защитени с парола функции, трябва да излизате от тях след всяко използване. Трябва да ни уведомите без неоправдано забавяне, ако разберете, че трети страни са получили и/или злоупотребяват с Вашите данни за вход.

4.3 Вие носите отговорност за всички дейности, извършени чрез Вашите данни за вход, включително за генерирано от потребителите съдържание, освен ако не можете да докажете, че трети страни са получили Вашите данни за вход без никакво действие от Ваша страна.

4.4 В случай на нарушение на тези условия за използване, ние запазваме своето право:

 • да отправим лично предупреждение;
 • да ограничим частично използването от Ваша страна на Услугите twogo ; и
 • временно или постоянно да блокираме достъпа Ви до всички или определени Услуги twogo.

Същото се отнася и за случаите, в които имаме друг легитимен интерес да предприемем гореспоменатото действие, по-специално с цел да защитим други потребители от измамни или незаконни дейности.
Избраното и приложеното действие се определя по справедливо упражнена преценка на Доставчика. Въпреки това ще се съобразяваме с Вашите легитимни интереси. По-специално, при претегляне на интересите на двете страни, ще вземем предвид степента, в която трябва да се счита, че сте виновен за всяко нарушение.

5 Кодекс за поведение

За да се гарантира безопасността и сигурността и правилното използване на услугата, включително нейните функции, за всички заинтересовани страни, при използването на twogo трябва да се спазват определени правила за поведение. Следните действия не са позволени при никакви обстоятелства:

5.1 разкриването на паролата Ви на трета страна или използването на потребителско име и парола на трета страна;

5.2 продаването, отдаването под наем или под-лицензирането на Вашия потребителски профил/Вашите данни за вход или на twogo Услугите или части от тях;

5.3 премахването или промяната на авторски права, символи на търговски марки или препратки към други права на интелектуална собственост, включени в, или прехвърлени чрез съдържанието или Услугите twogo;

5.4 заобикалянето на технологиите, използвани от Доставчика или трети страни за защита на съдържанието или услугите, по-специално чрез извличане на данни и информация или чрез други автоматизирани средства за достъп до услугата twogo;

5.5 намесата или опитът за намеса в целостта на Услугите twogo или свързаните с тях системи или мрежи, или на съдържащите се в тях данни;

5.6 копирането, разпространяването, възпроизвеждането, записването или излъчването на Услугите twogo или тяхното съдържание или части от него, или предоставянето им на публичен достъп, доколкото такова действие не е разрешено в рамките на Вашия лиценз или изрично разрешено съгласно приложимите законови разпоредби;

5.7 съхраняването, вграждането или предаването на зловреден софтуер от какъвто и да е вид;

5.8 генерирането, излъчването или разпространението на генерирано от потребителите съдържание, което е вредно за млади хора, клеветническо, обидно, дискриминационно, заплашително, тормозещо (например под формата на "преследване"), непристойно или по друг начин незаконно, или има за цел извършването или подпомагането на извършването на незаконно действие, независимо от неговото естество, включително, но без изброяването да бъде изчерпателно, нарушаването на права на интелектуална собственост или морални права и/или права за защита на данните.

Разпоредби относно използването на възможности за комуникация

Доставчикът може да Ви предостави различни възможности за комуникация за Вашето собствено съдържание и принос, които можете да използвате в рамките на съответната наличност.

В това отношение Доставчикът предоставя само техническите възможности за обмен на информация. Не съществува право на предоставяне на такива възможности за комуникация.

Забранено Ви е да публикувате или разпространявате съдържание (напр. изображения, видеоклипове, връзки, имена, текстове, думи) в рамките на възможностите за комуникация, което може да

 • съдържа софтуерни вируси, злонамерен софтуер, шпионски софтуер или друг код, други файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на какъвто и да било компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;

 • нарушава приложимото законодателство или е неморално;

 • нарушава търговски марки, патенти, авторски права, други права на собственост, търговски тайни или други права на трети страни;

 • е незаконно, непристойно, обидно, заплашително, сплашващо, тормозещо, омразно, расово или етнически неприемливо, или подбужда или насърчава поведение, което би било незаконно или по друг начин неподходящо, включително възхваляване на престъпления, свързани с насилие, застрашаване или експлоатация на деца, или по друг начин застрашава или пречи на развитието на деца и младежи;

 • да създава невярно впечатление, че се предоставя или поддържа от Доставчика;

 • съдържа неверни данни, неверни твърдения или подвеждащи изявления; или

 • да използва лични данни на трети страни без тяхното изрично съгласие или да използва или манипулира такива данни; или

В случай на нарушение на разпоредбите от настоящата клауза 6 се прилага клауза 4.4.

6 Интелектуална собственост, запазване на права

6.1 Доставчикът е и остава притежател на авторските права и други права на интелектуална собственост, присъщи на Услугите twogo.

6.2 Когато Доставчикът предоставя Услугите twogo като мобилно приложение, което се изтегля на мобилни устройства, услугите не биват продадени, нито прехвърлени на Вас и всички права за копиране на Услугите twogo остават притежание на Доставчика и неговите лицензодатели дори след инсталирането на мобилното приложение на мобилни устройства.

6.3 Услугите twogo могат да бъдат интегрирани в приложения и услуги на трети страни ("приложения на трети страни") и в мобилни устройства или да взаимодействат с тях, с цел да направят Услугите twogo достъпни. За тези приложения и устройства на трети страни може да се прилагат отделни условия и закони за защита на данните, които могат да уреждат използването на тези приложения и устройства на трети страни. Доставчикът не гарантира съвместимостта или постоянната съвместимост на приложенията и устройствата на трети страни с Услугите twogo. Доставчикът няма контрол върху дизайна и съдържанието на такива приложения на трети страни и следователно не поема никаква отговорност за поведението, функциите или актуалността, точността или пълнотата на съдържанието или качеството на приложенията на трети страни и изрично се дистанцира от съдържанието на приложенията на трети страни.

7 Ограничения и промени в Услугите twogo

Доставчикът няма задължение да предоставя подобрения или актуализации на Услугите twogo, освен ако те не са необходими за поддръжката на услугата twogo в съответствие с договора. По-специално, Доставчикът не носи отговорност за осигуряване на определено ниво на наличност на Услугите twogo и носи отговорност пред Вас само за измамно укрити дефекти, като отговорността за такива дефекти се урежда от приложимите законови разпоредби.

8 Изисквания за известие и обезщетение в случай на искове от трети страни

8.1 Вие ще уведомявате Доставчика без неоправдано забавяне и в подходяща степен за всички искове, предявени срещу Вас в рамките на съдебни или извънсъдебни производства въз основа на предполагаемо нарушение на авторските права на трети страни или други права на интелектуална собственост в резултат на използването от Ваша страна на поръчаните Услуги twogo ("Искове за нарушение"). В такива случаи Доставчикът ще поеме управлението и координацията на всички дейности в съда и извън него за да защити тези искове за нарушение. Въпреки това ще оказвате разумно съдействие на Доставчика за целите на уреждането на исковете за нарушение и ще се въздържате от всякакви действия, които могат да повлияят неблагоприятно на правната защита. Ако Доставчикът не поеме управлението на правната защита в рамките на тридесет дни от получаването на уведомление относно иска за нарушение, можете да организирате собствена правна защита и в такъв случай Доставчикът ще Ви съдейства в съответствие с изречение 3.

8.2 Доставчикът ще Ви обезщети за всички задължения за плащане на обезщетения, наложени с окончателно и обвързващо съдебно решение на основание нарушаване на авторско право или други интелектуални права на трети страни в резултат на използването на Услугите twogo от Ваша страна, както и ще Ви обезщети за разумните разходи за правна защита, освен ако Доставчикът не носи отговорност за нарушението.

9 Ограничения на отговорността

9.1 По отношение на генерирано от потребителите съдържание, Доставчикът само възпроизвежда информацията, предоставена от Вас или от съответния упълномощен потребител. Точността или актуалността на тази информация не се проверява. Доставчикът не носи отговорност за генерирано от потребителите съдържание Отговорността на Доставчика за загуби или щети, причинени от такова съдържание, се урежда изключително от следните разпоредби:

9.2 Доставчикът носи отговорност само за загуби или щети, причинени от умишлено или извършено поради груба небрежност нарушение на договорните задължения съгласно настоящите условия за използване или в съответствие с германския Закон за отговорността за вреди от дефектни стоки (Produkthaftungsgesetz).

9.3 С изключение на случаите, посочени в клауза 9.2, отговорността за действия по непредпазливост е изключена.

9.4 Горепосочените ограничения на отговорността се прилагат и за нарушения на задълженията от страна на законните представители или подизпълнителите на Доставчика. Когато отговорността на Доставчика е изключена по силата на горните разпоредби, личната отговорност на служителите на Доставчика и на подизпълнителите му също се изключва.

9.5 В случай на загуба на данни отговорността на Доставчика е ограничена до загубата или вредата, която би възникнала в резултат на неговите действия или бездействия, ако данните са били архивирани правилно и редовно.

9.6 Доставчикът не носи отговорност за загуба, забавяне, промяна, манипулиране и/или неправилно насочване на електронни съобщения или други електронни съобщения и/или данни по време на въвеждането, събирането и/или предаването на данни, когато това е причинено от други мрежи за данни, включително, но без изброяването да бъде изчерпателно, Интернет, телефонни мрежи и/или Вашия хардуер или софтуер, или хардуера или софтуера на трети страни.

9.7 Не може да се гарантира безпогрешен и/или постоянно наличен достъп и връзка с Интернет, включително предаване на данни чрез Интернет, предвид настоящото състояние на техническите иновации. В тази връзка, следователно, Доставчикът не носи отговорност за осигуряване на постоянна и непрекъсната наличност на Услугите twogo.

10 Начало на действие на лиценза и прекратяване

10.1 Този лиценз започва да действа след успешна регистрация и активиране и се прекратява при прекратяване от Ваша страна или от страна на Доставчика. Вие или Доставчикът можете да прекратите този лиценз по всяко време. За да бъде валидно, уведомлението за прекратяване трябва да бъде в текстова форма, което означава, че е достатъчно то да бъде изпратено например по електронна поща, факс или като PDF файл.

10.2 Правото на двете страни да прекратят договора по основателна причина остава незасегнато. Счита се, че Доставчикът има основателна причина за прекратяване, ако, но без изброяването да бъде изчерпателно, извършите нарушение на клауза 5.

11 Разни

11.1 Известия: Освен ако не е договорено друго, декларациите за намерения, уведомленията или известията от Ваша страна са валидни само ако са изпратени на следния адрес на Доставчика info@twogo.com

11.2 Приложимо право: Тези условия за използване и лицензът между Вас и Доставчика се уреждат от законите на Федерална република Германия, с изключение на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки ("CISG").

11.3 Решаване на спорове: Европейската комисия предоставя платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), която е достъпна на адрес http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Нашият адрес за електронна поща ще намерите в раздела "Правно уведомление" (Impressum) на нашия уебсайт. Ние не сме задължени, нито желаем да участваме в процеса на решаване на спорове.

Б. Специални разпоредби за упълномощени потребители

Специалните разпоредби в част Б се прилагат единствено за упълномощените потребители в допълнение към, или в отклонение от общите разпоредби в част А.

1 Използване на услугите

За разлика от разпоредбите на част А, клауза 4, се прилага следното:

1.1 Можете да използвате Услугите twogo за целите, показани в прегледа на продукта, и до степента, описана по-подробно в него, във връзка с търговската дейност на нашия бизнес клиент или на Вашия работодател/клиент. Използването на услугите от Ваша страна е обвързано с предварителното условие, че регистрацията Ви е успешна и потребителският Ви профил е активиран, а периодът на използване е ограничен до срока на споразумението с нашия бизнес клиент или Вашия работодател/клиент. Всяко друго използване, промяна или копиране, разпространение или друга форма на използване, включително копиране или разпространение на изображенията, илюстрациите, дизайна и основните компютърни програми и бази данни, е забранено.

1.2 Всички искове (напр. в случай на прекъсване на услугата), произтичащи от, или във връзка с функциите, наличността и използването на Услугите twogo, се предявяват изключително от нашия бизнес клиент или от Вашия работодател или клиент. По-специално, ние запазваме своето право да отнемем или променим Вашия лиценз, получен от нашия бизнес клиент, без Вашето съгласие, например защото имаме право да подадем възражения срещу нашия бизнес клиент или Вашия работодател/клиент.

1.3 Вие носите отговорност за всички дейности, извършени с помощта на Вашите данни за вход, включително за генерирано от потребителите съдържание, освен ако не можете да докажете, че трети страни са получили Вашите данни за вход без никакво действие от Ваша страна.

1.4 В случай на нарушение на тези условия за използване, имаме право:

 • да отправим лично предупреждение;
 • да ограничим частично използването от Ваша страна на Услугите twogo; и
 • временно или постоянно да блокираме достъпа Ви до всички или определени Услуги twogo.

Същото се отнася и за случаите, в които имаме друг легитимен интерес да предприемем гореспоменатото действие, по-специално с цел да защитим други потребители от измамни или незаконни дейности.
Избраното и приложеното действие се определя по справедливо упражнена преценка на Доставчика. Въпреки това ще се съобразяваме с Вашите легитимни интереси. По-специално, при претегляне на интересите на двете страни, ще вземем предвид степента, в която трябва да се счита, че сте виновен за всяко нарушение.

2 Ограничения на отговорността

За разлика от част А, клауза 9, се прилага следното:

2.1 По отношение на генерирано от потребителите съдържание, Доставчикът само възпроизвежда информацията, предоставена от Вас или от съответния упълномощен потребител. Точността или актуалността на тази информация не се проверява. Доставчикът не носи отговорност за генерирано от потребителите съдържание Отговорността на Доставчика за загуби или щети, причинени от такова съдържание, се урежда изключително от следните разпоредби:

2.2 Отговорността на Доставчика за загуби или щети, причинени от умишлено или извършено поради груба небрежност нарушение на договорните задължения съгласно настоящите условия за използване, както и отговорността му за загуба на живот, телесна повреда или увреждане на здравето, измама или съгласно германския Закон за отговорността за вреди от дефектни стоки (Produkthaftungsgesetz), се урежда от приложимите законови разпоредби.

2.3 Отговорността на Доставчика за небрежно неизпълнение на задължение, което задължително трябва да бъде изпълнено, за да могат Услугите twogo изобщо да се предоставят правилно, и което упълномощеният потребител обикновено очаква и има право да очаква, че ще бъде изпълнено ("съществени договорни задължения"), е ограничена до обичайно предвидимата загуба или вреда за договори от типа SaaS ("софтуер като услуга").

2.4 С изключение на случаите, посочени в клауза 9.2 и клауза 9.3, отговорността за действия по непредпазливост е изключена.

2.5 Горепосочените ограничения на отговорността се прилагат и за нарушения на задълженията от страна на законните представители или подизпълнителите на Доставчика. Когато отговорността на Доставчика е изключена по силата на горните разпоредби, личната отговорност на служителите на Доставчика и на подизпълнителите му също се изключва.

2.6 В случай на загуба на данни, отговорността на Доставчика е ограничена до загубата или вредата, която би възникнала в резултат на неговите действия или бездействия, ако данните са били архивирани правилно и редовно.

2.7 Доставчикът не носи отговорност за загуба, забавяне, промяна, манипулиране и/или неправилно насочване на електронни съобщения или други електронни съобщения и/или данни по време на въвеждането, събирането и/или предаването на данни, когато това е причинено от други мрежи за данни, включително, но без изброяването да бъде изчерпателно, Интернет, телефонни мрежи и/или Вашия хардуер или софтуер, или хардуера или софтуера на трети страни.

2.8 Не може да се гарантира безпогрешен и/или постоянно наличен достъп и връзка с Интернет, включително предаване на данни чрез Интернет, предвид настоящото състояние на техническите иновации. В тази връзка, следователно, Доставчикът не носи отговорност за осигуряване на постоянна и непрекъсната наличност на Услугите twogo.

3 Начало на действие на лиценза и прекратяване

За разлика от разпоредбите на част А, клауза 10, се прилага следното:

3.1 Този лиценз започва да действа след успешната регистрация и активиране и се прекратява (i) автоматично при прекратяване на договора с нашия бизнес клиент или Вашия работодател/клиент или (ii) при прекратяване от Ваша страна или от страна на Доставчика. Вие или Доставчикът можете да прекратите този лиценз по всяко време. За да бъде валидно, уведомлението за прекратяване трябва да бъде в текстова форма, което означава, че е достатъчно то да бъде изпратено например по електронна поща, факс или като PDF файл.

3.2 Правото на двете страни да прекратят договора по основателна причина остава незасегнато. Счита се, че Доставчикът има основателна причина за прекратяване, ако, но без изброяването да бъде изчерпателно, извършите нарушение на клауза 5.

 

Този превод има чисто информативен характер. Само версиите на английски и немски език са правно обвързващи.