zurück zur Startseite
Pendlernetz

Durch die Verwendung eines Internet Explorer Browsers könnte die Webseite nicht richtig funktionieren.

Pogoji uporabe [SL]

Pogoji uporabe

Zadnja posodobitev: Maj 2022

Ti pogoji uporabe veljajo za uporabo storitve twogo. "twogo" je mobilna programska rešitev v oblaku, ki jo ponuja podjetje Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Nemčija, vpisano pri registrskem sodišču v Stuttgartu pod številko HRB 751331 (v nadaljevanju "ponudnik" oz. "mi").), razvita posebej za potrebe dnevnih migrantov ter za poslovna potovanja in službene poti, in ki je skupaj z vsemi povezanimi storitvami ponudnika (v nadaljevanju "storitve twogo") na voljo za uporabo po modelu programske opreme kot storitve ("SaaS") na spletni strani www.twogo.com in/ali v obliki mobilne aplikacije v skladu z naslednjimi pogoji. Pogoji uporabe so razdeljeni na del A "Splošne določbe" in del B "Posebne določbe". Del A se nanaša na vse uporabnike storitev twogo, del B pa dodatno na zaposleno osebje ali samostojne izvajalce naših poslovnih strank, ki jim naše poslovne stranke omogočijo dostop do storitev twogo za uporabo pri svojem poslovanju (v nadaljevanju "pooblaščeni uporabniki"). Ti pogoji uporabe veljajo tudi, če uporabnik dostopa do storitev twogo zunaj Zvezne republike Nemčije ali če je dostop do storitev twogo v celoti ali delno omogočen prek drugih spletnih mest ali programskih aplikacij za mobilne naprave (v nadaljevanju "mobilne aplikacije").

A. Splošne določbe

1 Kako delujejo storitve twogo

twogo je storitev souporabe vozil, s katero lahko uporabnik organizira skupne vožnje na delo ali na poslovna potovanja in službene poti. Nadaljnje izčrpne in podrobne informacije o storitvi twogo so na voljo tukaj.

2 Pogoji se lahko spremenijo

Te pogoje uporabe lahko ponudnik iz utemeljenih razlogov kadar koli spremeni. Utemeljeni razlogi lahko brez omejitev vključujejo izboljšanje obstoječih funkcij ali lastnosti aplikacije ali dodajanje novih funkcij ali lastnosti, vključitev najnovejših znanstvenih ali tehničnih dosežkov, ustrezne tehnične spremembe za zagotovitev funkcionalnosti ali varnosti storitev twogo ali uskladitve s pravnimi ali regulativnimi zahtevami. O morebitnih spremembah pogodbe vas bo ponudnik vnaprej obvestil na okoliščinam primeren način (na primer po elektronski pošti). Takšno obvestilo bo vključevalo informacije o predlaganih spremembah in vaši pravici do ugovora na spremembe pogodbe ter o tem, kam lahko pošljete obvestilo za tak primer. Če ugovor ni posredovan v 30 dneh, se šteje, da so spremembe sprejete. Z začetkom veljavnosti spremembe pogodbe prenehajo veljati vse prejšnje različice pogojev uporabe. Če v primeru vašega ugovora na spremembe v predpisanem roku za ponudnika ni smiselno, da nadaljuje z licenco pod obstoječimi pogoji, lahko ponudnik brez predhodnega obvestila prekine vašo licenco.

3 Registracija

3.1 Za uporabo storitev twogo se je potrebno uspešno registrirati in aktivirati vaš uporabniški profil.

3.2 Prijavite se lahko le, če ste polno pravno sposobni. Mladoletniki se ne smejo prijaviti. Registrirate se lahko samo enkrat in nastavite lahko samo en uporabniški profil. Uporabniškega profila ni dovoljeno prenesti na tretjo osebo.

3.3 Ob registraciji ste dolžni posredovati vse potrebne podatke, ki morajo biti verodostojni in celoviti. Po lastni presoji in brez nepotrebnega odlašanja ste nas dolžni obvestiti o vseh spremembah podatkov, ki ste jih navedli ob registraciji, ali pa morate podatke ustrezno spremeniti, da bodo odražali vaše dejanske okoliščine. Za vzpostavitev uporabniškega profila lahko uporabite svoje pravo ime ali vzdevek/psevdonim.

3.4 Aktivacijo vašega uporabniškega profila bomo zadržali, dokler ne bomo preverili meril za registracijo. Upravičenost do dodelitve licence torej ne obstaja.

4 Uporaba storitev

4.1 Po aktivaciji vašega uporabniškega profila lahko uporabljate storitve twogo za namene, ki so prikazani v predstavitvi izdelka, in v obsegu, ki je podrobneje opisan v njej. Vsakršna druga uporaba, spreminjanje ali kopiranje, distribucija ali druga oblika uporabe, vključno s kopiranjem ali distribucijo slik, ilustracij, dizajna ter osnovnih računalniških programov in podatkovnih zbirk, je prepovedana.

4.2 Svoje poverilnice za prijavo varno shranite in jih ne razkrivajte, da preprečite tretjim osebam dostop do njih. Izberite dovolj zapleteno geslo in ga redno spreminjajte. Če se prijavite v funkcije, zaščitene z geslom, se morate po vsaki uporabi odjaviti. Če ugotovite, da so tretje osebe pridobile in/ali zlorabljajo vaše poverilnice za prijavo, nas morate o tem nemudoma obvestiti.

4.3 Odgovorni ste za vse dejavnosti, opravljene z vašimi poverilnicami za prijavo, vključno z uporabniško ustvarjeno vsebino, razen če lahko dokažete, da so tretje osebe pridobile vaše poverilnice za prijavo brez vašega soglasja.

4.4 V primeru kršitve teh pogojev uporabe smo upravičeni:

 • izreči osebno opozorilo;
 • delno omejiti vašo uporabo storitev twogo; in
 • začasno ali trajno onemogočiti vaš dostop do vseh ali nekaterih storitev twogo.

Enako velja tudi, če imamo drug zakonit interes za sprejetje zgoraj navedenega ukrepa, zlasti zaradi zaščite drugih uporabnikov pred goljufijami ali nezakonitimi dejavnostmi.
Izbira in uporaba ukrepov je v pristojnosti ponudnika, ki jih izvaja po lastni presoji. V vsakem primeru bomo razumno upoštevali vaše zakonite interese. Pri presoji interesov obeh strank bomo upoštevali zlasti obseg vaše odgovornosti za morebitno kršitev.

5 Kodeks ravnanja

Da bi zagotovili varnost in zaščito ter pravilno uporabo storitve in njenih funkcij za vse zadevne strani, je treba pri uporabi storitve twogo upoštevati določen kodeks ravnanja. V nobenem primeru ni dovoljeno:

5.1 razkriti svojega gesla tretjim osebam ali uporabljati uporabniškega imena in gesla tretjih oseb;

5.2 prodajati, dati zakup ali dodeliti podlicence za vaš uporabniški profil/vaše poverilnice za prijavo ali storitev twogo ali njihovih delov;

5.3 odstraniti ali ali spreminjati obvestil o avtorskih pravicah, simbolov blagovnih znamk ali sklicevanj na druge pravice intelektualne lastnine, ki so vključene v vsebino ali storitve twogo ali se prenašajo prek njih;

5.4 zaobiti tehnologij, ki jih ponudnik ali tretje osebe uporabljajo za zaščito vsebine ali storitev, zlasti z uporabo zajema podatkov, podatkovnega rudarjenja ali drugih avtomatiziranih sredstev za dostop do storitve twogo;

5.5 posegati ali poskušati posegati v celovitost storitev twogo ali z njimi povezanih sistemov ali omrežij ali podatkov, ki jih vsebujejo;

5.6 kopirati, deliti, razmnoževati, snemati ali oddajati storitev twogo ali njihove vsebine ali delov ali jih dajati na voljo javnosti, če tovrstno ravnanje ni dovoljeno v okviru vaše licence ali izrecno dovoljeno z veljavnimi zakonskimi določbami;

5.7 shranjevati, nalagati ali prenašati kakršne koli zlonamerne programske opreme;

5.8 ustvarjati, predvajati ali razširjati uporabniških vsebin, ki so škodljive za mlade, klevetniške, žaljive, diskriminatorne, grozeče, nadlegovalne (na primer v obliki "zasledovanja"), nespodobne ali kako drugače nezakonite ali so namenjene storitvi ali pomoči pri storitvi nezakonitega dejanja, ne glede na njihovo naravo, vključno, a ne omejeno na kršitve pravic intelektualne lastnine ali moralnih pravic in/ali pravic do varstva podatkov.

Določbe o uporabi komunikacijskih možnosti

Ponudnik lahko ponudi različne komunikacijske možnosti za vaše lastne vsebine in prispevke, ki jih lahko uporabljate v okviru ustrezne razpoložljivosti.

S tem v zvezi ponudnik zagotavlja le tehnične možnosti za izmenjavo informacij. Uporabnik ni upravičen do zagotavljanja takšnih komunikacijskih možnosti.

V komunikacijskih možnostih ne smete objavljati ali razširjati vsebin (npr. slik, videoposnetkov, povezav, imen, besedil, besed), ki lahko

 • vsebujejo programske viruse, zlonamerno programsko opremo, vohunsko programsko opremo ali drugo kodo, datoteke ali programe, namenjene prekinitvi, uničenju ali omejitvi funkcionalnosti katere koli računalniške programske opreme, strojne opreme ali telekomunikacijske opreme;

 • kršijo veljavno zakonodajo ali so nemoralne;

 • kršijo pravice iz naslova blagovne znamke, patenta, avtorske pravice, druge lastninske pravice, poslovne skrivnosti ali druge pravice tretjih oseb;

 • so nezakonite, opolzke, žaljive, grozilne, ustrahovalne, nadlegovalne, sovražne, rasno ali etnično neprimerne ali spodbujajo ali nagovarjajo k ravnanju, ki bi bilo nezakonito ali drugače neprimerno, vključno s poveličevanjem nasilnih kaznivih dejanj, ogrožanjem ali izkoriščanjem otrok, ali lahko kako drugače ogrožajo ali posegajo v razvoj otrok in mladostnikov;

 • lažno ustvarjajo vtis, da jih zagotavlja ali podpira ponudnik;

 • vsebujejo neresnice, napačne ali zavajajoče izjave; ali

 • uporabljajo osebne podatke tretjih oseb brez njihove izrecne privolitve ali uporabljajo ali manipulirajo s takimi podatki; ali

V primeru kakršne koli kršitve določb tega člena 6 se uporablja klavzula 4.4.

6 Intelektualna lastnina, pridržek pravic

6.1 Ponudnik je in ostaja imetnik avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne lastnine, povezanih s storitvami twogo.

6.2 Če ponudnik zagotavlja storitve twogo kot mobilno aplikacijo za prenos na mobilne naprave, to ne pomeni, da so vam storitve prodane ali prenesene; vse pravice do kopiranja storitev twogo ostanejo v lasti ponudnika in njegovih dajalcev licenc tudi po namestitvi mobilne aplikacije na mobilne naprave.

6.3 Storitve twogo so lahko integrirane v aplikacije in storitve tretjih oseb ("aplikacije tretjih oseb") in v mobilne naprave ali so z njimi povezane tako, da omogočajo razpoložljivost storitev twogo. Za te aplikacije in naprave tretjih oseb lahko veljajo posebni pogoji in zakoni o varstvu podatkov, ki lahko urejajo uporabo teh aplikacij in naprav tretjih oseb. Ponudnik ne jamči za združljivost ali nadaljnjo združljivost aplikacij in naprav tretjih oseb s storitvami twogo. Ponudnik nima nadzora nad zasnovo in vsebino takšnih aplikacij tretjih oseb, zato ne prevzema nikakršne odgovornosti za obnašanje, funkcije ali aktualnost, točnost ali celovitost vsebine ali kakovost aplikacij tretjih oseb in se izrecno distancira od vsebine aplikacij tretjih oseb.

7 Omejitve in spremembe storitev twogo

Ponudnik ni dolžan zagotavljati nadgradenj ali posodobitev za storitve twogo, razen če le-te so potrebne za vzdrževanje storitve twogo v skladu s pogodbo. Zlasti ni odgovoren za zagotavljanje določene ravni razpoložljivosti storitev twogo, temveč je odgovoren zgolj za goljufivo prikrite napake, pri čemer odgovornost za takšne napake urejajo veljavni zakonski predpisi.

8 Zahteve za obveščanje in odškodnina v primeru zahtevkov tretjih oseb

8.1 O vseh zahtevkih, ki bodo zoper vas vloženi v sodnih ali izvensodnih postopkih zaradi domnevne kršitve avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine tretjih oseb zaradi vaše uporabe naročenih storitev twogo ("tožbe zaradi kršitve"), ste dolžni ponudnika obvestiti nemudoma in v ustreznem obsegu. V takih primerih bo ponudnik prevzel vodenje in usklajevanje vseh sodnih in izvensodnih dejavnosti obrambe v tovrstnih tožbah zaradi kršitev. Ponudniku ste dolžni zagotoviti ustrezno pomoč pri poravnavi in/ali obrambi tožb zaradi kršitev in se vzdržati vseh ravnanj, ki bi lahko negativno vplivala na kakršno koli pravno obrambo. Če ponudnik v tridesetih dneh po prejemu obvestila o tožbi zaradi kršitve ne prevzame izvajanja obrambe v pravnem sporu, lahko za svojo pravno zaščito poskrbite sami, ponudnik pa vam bo v tem primeru pomagal v skladu s stavkom 3.

8.2 Ponudnik vam bo povrnil škodo za vse obveznosti plačila odškodnine, naložene s pravnomočno sodbo zaradi kršitve avtorskih ali drugih intelektualnih pravic tretjih oseb zaradi vaše uporabe storitev twogo, kot tudi tudi razumne stroške pravne obrambe, razen če ponudnik ni odgovoren za kršitev.

9 Omejitve odgovornosti

9.1 V zvezi z uporabniško ustvarjeno vsebino ponudnik zgolj reproducira informacije, ki ste jih zagotovili vi ali zadevni pooblaščeni uporabnik. Točnost ali ažurnost teh informacij ni preverjena. Ponudnik ni odgovoren za uporabniško ustvarjeno vsebino. Ponudnikovo odgovornost za izgubo ali škodo, ki jo povzroči takšna vsebina, urejajo izključno naslednje določbe:

9.2 Ponudnik je odgovoren le za izgubo ali škodo, ki je nastala zaradi namerne ali izjemno malomarne kršitve pogodbenih obveznosti v skladu s temi pogoji uporabe ali v skladu z nemškim zakonom o odgovornosti za izdelke (Produkthaftungsgesetz).

9.3 Razen v primerih iz klavzule 9.2 je izključena odgovornost za lahko malomarnost.

9.4 Zgornje omejitve odgovornosti veljajo tudi za kršitve dolžnosti s strani ponudnikovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev. Če je odgovornost ponudnika izključena na podlagi zgornjih določb, je izključena tudi osebna odgovornost ponudnikovih zaposlenih in posrednikov.

9.5 V primeru izgube podatkov je odgovornost ponudnika omejena na izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi njegovih dejanj ali opustitev, če bi bile varnostne kopije podatkov pravilno in redno izdelane.

9.6 Ponudnik ni odgovoren za izgubo, zamudo, spreminjanje, prirejanje in/ali nepravilno usmerjanje e-pošte ali drugih elektronskih sporočil in/ali podatkov med vnosom, zbiranjem in/ali prenosom podatkov, če do tega pride zaradi drugih podatkovnih omrežij, vključno, a ne omejeno na internet, telefonska omrežja in/ali vašo strojno ali programsko opremo ali opremo tretjih oseb.

9.7 Glede na trenutno stanje tehničnih inovacij ni mogoče zagotoviti brezhibnega in/ali stalno razpoložljivega dostopa in povezave z internetom, vključno s prenosom podatkov prek interneta. V tem okviru torej ponudnik ni odgovoren za zagotavljanje stalne in neprekinjene dostopnosti storitev twogo.

10 Začetek in prenehanje veljavnosti licence

10.1 Ta licenca začne veljati ob uspešni registraciji in aktivaciji ter preneha, ko jo prekinete vi ali ponudnik. Vi ali ponudnik lahko to licenco kadar koli prekličete. Da je veljavno, mora biti obvestilo o prekinitvi pogodbe posredovano v pisni obliki, kar pomeni, da na primer zadostuje obvestilo, poslano po elektronski pošti, telefaksu ali v obliki datoteke PDF.

10.2 Pravica obeh strank do prekinitve pogodbe iz utemeljenega razloga ostaja nespremenjena. Šteje se, da ima ponudnik utemeljen razlog za prekinitev pogodbe, če brez omejitev kršite člen 5.

11 Razno

11.1 Obvestila: Če ni drugače dogovorjeno, so vaše izjave o nameri, obvestila ali uradna obvestila veljavna le, če jih pošljete na naslednji naslov ponudnika info@twogo.com

11.2 Veljavno pravo: Te pogoje uporabe in licenco med vami in ponudnikom urejajo zakoni Zvezne republike Nemčije, pri čemer je izključena Konvencija ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga ("CISG").

11.3 Reševanje sporov: Evropska komisija ponuja platformo za spletno reševanje sporov (ODR), ki je na voljo na povezavi http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Naš e-poštni naslov najdete v razdelku Pravna obvestila (Impressum) na naši spletni strani. V postopku reševanja sporov nismo niti dolžni niti pripravljeni sodelovati.

B. Posebne določbe za pooblaščene uporabnike

Posebne določbe v tem delu B veljajo izključno za pooblaščene uporabnike, in sicer poleg splošnih določb v delu A ali z odstopanjem od njih.

1 Uporaba storitev

V nasprotju z določbami klavzule 4 dela A velja naslednje:

1.1 Storitve twogo lahko uporabljate za namene, prikazane v predstavitvi izdelka, in v obsegu, ki je podrobneje opisan v njej, v okviru poslovnih dejavnosti naše poslovne stranke ali vašega delodajalca/stranke. Vaša uporaba storitev je pogojena z uspešno registracijo in aktiviranjem vašega uporabniškega profila, obdobje uporabe pa je omejeno na čas trajanja pogodbe z našo poslovno stranko ali vašim delodajalcem/stranko. Vsakršna druga uporaba, spreminjanje ali kopiranje, distribucija ali druga oblika uporabe, vključno s kopiranjem ali distribucijo slik, ilustracij, dizajna ter osnovnih računalniških programov in podatkovnih zbirk, je prepovedana.

1.2 Vsi zahtevki (npr. v primeru prekinitev ali motenj v delovanju storitve), ki izhajajo iz funkcij, razpoložljivosti in uporabe storitev twogo ali so z njimi povezani, so izključno v pristojnosti naše poslovne stranke ali vašega delodajalca ali stranke. Zlasti si pridržujemo pravico, da brez vašega soglasja prekličemo ali spremenimo vašo licenco, dodeljeno s strani naše poslovne stranke, na primer zato, ker smo upravičeni vložiti ugovor zoper našo poslovno stranko ali vašega delodajalca/stranko.

1.3 Odgovorni ste za vse dejavnosti, opravljene z vašimi poverilnicami za prijavo, vključno z uporabniško ustvarjeno vsebino, razen če lahko dokažete, da so tretje osebe pridobile vaše poverilnice za prijavo brez vašega soglasja.

1.4 V primeru kakršne koli kršitve teh pogojev uporabe smo upravičeni:

 • izreči osebno opozorilo;
 • delno omejiti vašo uporabo storitev twogo; in
 • začasno ali trajno onemogočiti vaš dostop do vseh ali nekaterih storitev twogo.

Enako velja tudi, če imamo drug zakonit interes za sprejetje zgoraj navedenega ukrepa, zlasti zaradi zaščite drugih uporabnikov pred goljufijami ali nezakonitimi dejavnostmi.
Izbira in uporaba ukrepov je v pristojnosti ponudnika, ki jih izvaja po lastni presoji. V vsakem primeru bomo razumno upoštevali vaše zakonite interese. Pri presoji interesov obeh strank bomo upoštevali zlasti obseg vaše odgovornosti za morebitno kršitev.

2 Omejitve odgovornosti

V nasprotju z določbo 9 dela A velja naslednje:

2.1 V zvezi z uporabniško ustvarjeno vsebino ponudnik zgolj reproducira informacije, ki ste jih zagotovili vi ali zadevni pooblaščeni uporabnik. Točnost ali ažurnost teh informacij ni preverjena. Ponudnik ni odgovoren za uporabniško ustvarjeno vsebino. Ponudnikovo odgovornost za izgubo ali škodo, ki jo povzroči takšna vsebina, urejajo izključno naslednje določbe:

2.2 Ponudnikovo odgovornost za izgubo ali škodo, ki jo povzroči kakršna koli namerna ali izjemno malomarna kršitev pogodbenih obveznosti v skladu s temi pogoji uporabe, in njegovo odgovornost za izgubo življenja, telesne poškodbe ali okvaro zdravja, goljufive lažne navedbe ali odgovornost po nemškem zakonu o odgovornosti za izdelke (Produkthaftungsgesetz), urejajo veljavne zakonske določbe.

2.3 Ponudnikova odgovornost za kršitev dolžnosti zaradi malomarnosti, ki mora biti nujno izpolnjena, da se storitve twogo sploh lahko pravilno zagotovijo, in ki jo pooblaščeni uporabnik običajno pričakuje in je upravičen pričakovati, da bo izpolnjena ("bistvene pogodbene obveznosti"), je omejena na običajno predvidljivo izgubo ali škodo za pogodbe tipa SaaS.

2.4 Razen v primerih iz klavzul 9.2 in 9.3 je izključena odgovornost za lahko malomarnost.

2.5 Zgornje omejitve odgovornosti veljajo tudi za kršitve dolžnosti s strani ponudnikovih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev. Če je odgovornost ponudnika izključena na podlagi zgornjih določb, je izključena tudi osebna odgovornost ponudnikovih zaposlenih in posrednikov.

2.6 V primeru izgube podatkov je odgovornost ponudnika omejena na izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi njegovih dejanj ali opustitev, če bi bile varnostne kopije podatkov pravilno in redno izdelane.

2.7 Ponudnik ni odgovoren za izgubo, zamudo, spreminjanje, prirejanje in/ali nepravilno usmerjanje e-pošte ali drugih elektronskih sporočil in/ali podatkov med vnosom, zbiranjem in/ali prenosom podatkov, če tega pride zaradi drugih podatkovnih omrežij, vključno, a ne omejeno na internet, telefonska omrežja in/ali vašo strojno ali programsko oprema ali opremo tretjih oseb.

2.8 Glede na trenutno stanje tehničnih inovacij ni mogoče zagotoviti brezhibnega in/ali stalno razpoložljivega dostopa in povezave z internetom, vključno s prenosom podatkov prek interneta. V tem okviru torej ponudnik ni odgovoren za zagotavljanje stalne in neprekinjene dostopnosti storitev twogo.

3 Začetek in prenehanje veljavnosti licence

V nasprotju z določbami člena 10 v delu A velja naslednje:

3.1 Ta licenca se začne uporabljati po uspešni registraciji in aktivaciji ter preneha veljati (i) samodejno po prenehanju pogodbe z našo poslovno stranko ali vašim delodajalcem/stranko ali (ii) po odpovedi z vaše strani ali s strani ponudnika. Vi ali ponudnik lahko to licenco kadar koli prekličete. Da je veljavno, mora biti obvestilo o prekinitvi pogodbe posredovano v pisni obliki, kar pomeni, da na primer zadostuje obvestilo, poslano po elektronski pošti, telefaksu ali v obliki datoteke PDF.

3.2 Pravica obeh strank do prekinitve pogodbe iz utemeljenega razloga ostaja nespremenjena. Šteje se, da ima ponudnik utemeljen razlog za prekinitev, če brez omejitev kršite člen 5 v delu A.

 

Ta prevod  je izključno informativne narave. Pravno zavezujoči sta samo angleška in nemška različica.