zurück zur Startseite
Pendlernetz

Durch die Verwendung eines Internet Explorer Browsers könnte die Webseite nicht richtig funktionieren.

Podmienky používania [SK]

Podmienky používania

Posledná aktualizácia: Máj 2022

Tieto podmienky používania sa vzťahujú na používanie služby twogo. „twogo“ je mobilné cloudové softvérové riešenie, ktoré ponúka spoločnosť Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Nemecko, Registračný súd Stuttgart, HRB 751331 (ďalej len „poskytovateľ“ alebo „my“), vyvinuté špeciálne pre potreby osôb dochádzajúcich do zamestnania, ako aj na služobné cesty, ktoré je spolu so všetkými súvisiacimi službami poskytovateľa (ďalej len „služby twogo“) k dispozícii na používanie na základe modelu software as a service (softvér ako služba, ďalej len „SaaS“) na adrese www.twogo.com alebo vo forme mobilnej aplikácie v súlade s týmito podmienkami. Tieto podmienky používania sú rozdelené na časť A, „Všeobecné ustanovenia“, a časť B, „Zvláštne ustanovenia“. Časť A sa vzťahuje na všetkých používateľov služieb twogo; časť B sa navyše vzťahuje na zamestnancov alebo nezávislých dodávateľov našich firemných zákazníkov, ktorým naši firemní zákazníci poskytli prístup k službám twogo na účely ich podnikania („oprávnení používatelia“). Tieto podmienky používania platia aj v prípade, ak sa k službám twogo pristupuje z územia mimo Spolkovej republiky Nemecko alebo ak je prístup k službám twogo úplne alebo čiastočne umožnený prostredníctvom iných webových stránok alebo softvérových aplikácií pre mobilné zariadenia („mobilné aplikácie“).

A. Všeobecné ustanovenia

1 Ako fungujú služby twogo

twogo je služba na zdieľanie jázd, ktorá vám pomáha organizovať spoločné jazdy do práce alebo na služobné cesty. Ďalšie vyčerpávajúce a podrobné informácie o službe twogo nájdete tu.

2 Podmienky sa môžu zmeniť

Poskytovateľ môže tieto podmienky používania kedykoľvek zmeniť z opodstatnených dôvodov. Opodstatneným dôvodom môže okrem iného byť zlepšenie existujúcich funkcií alebo vlastností aplikácie alebo pridanie nových funkcií alebo vlastností, integrácia najnovšieho vedeckého alebo technického vývoja, vykonanie vhodných technických úprav s cieľom zabezpečiť funkčnosť alebo bezpečnosť služieb twogo alebo implementácia právnych alebo regulačných požiadaviek. Poskytovateľ vás bude vopred informovať o akýchkoľvek zmenách zmluvy spôsobom primeraným okolnostiam (napríklad e-mailom). Takéto oznámenie bude obsahovať informácie o navrhovaných zmenách zmluvy a o vašom práve namietať voči týmto zmenám, ako aj o tom, kam môžete svoju námietku zaslať. Zmeny sa považujú za prijaté, ak voči nim nevznesiete námietku do 30 dní. Všetky predchádzajúce verzie podmienok používania strácajú platnosť nadobudnutím účinnosti príslušnej zmeny zmluvy. Ak v stanovenej lehote vznesiete námietku voči navrhovaným zmenám a poskytovateľovi sa za existujúcich podmienok nezdá prijateľné pokračovať v licencii, môže poskytovateľ vašu licenciu ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia.

3 Registrácia

3.1 Používanie služieb twogo vyžaduje úspešnú registráciu a aktiváciu vášho užívateľského profilu.

3.2 Registrovať sa môžete len vtedy, ak máte plnú spôsobilosť na právne úkony. Maloletí sa nemôžu registrovať. Zaregistrovať sa môžete len raz a môžete si vytvoriť len jeden užívateľský profil. Užívateľský profil sa nesmie previesť na tretiu stranu.

3.3 Pri registrácii ste povinní poskytnúť všetky potrebné informácie pravdivo a kompletne. Akékoľvek zmeny týkajúce sa informácií poskytnutých pri registrácii nám musíte bez zbytočného odkladu a bez vyzvania oznámiť, alebo sa tieto informácie musia zodpovedajúcim spôsobom zmeniť tak, aby odrážali vašu skutočnú situáciu. Pri vytváraní užívateľského profilu môžete použiť svoje skutočné meno a prezývku alebo pseudonym.

3.4 Aktiváciu vášho užívateľského profilu vykonáme až po ukončení kontroly registračných kritérií. Preto neexistuje nárok na udelenie licencie.

4 Využívanie služieb

4.1 Akonáhle aktivujeme váš užívateľský profil, môžete používať služby twogo na účely uvedené v prehľade produktov a v rozsahu, ktorý je v ňom podrobnejšie opísaný. Akékoľvek iné použitie, úprava alebo kopírovanie, šírenie alebo iná forma použitia vrátane kopírovania alebo šírenia obrazových súborov, ilustrácií a dizajnov alebo počítačových programov a databáz, ktoré tvoria základ aplikácie, je zakázané.

4.2 Svoje prihlasovacie údaje musíte uchovávať v tajnosti a bezpečne ich uschovať tak, aby k nim nemali prístup tretie strany. Musíte zabezpečiť, aby ste používali dostatočne zložité heslo a aby ste ho pravidelne menili. Ak sa prihlasujete do oblastí chránených heslom, musíte sa po každom použití odhlásiť. Ak zistíte, že tretie strany získali alebo zneužívajú vaše prihlasovacie údaje, musíte nás o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informovať.

4.3 Ste zodpovední za všetky činnosti vykonané pomocou vašich prihlasovacích údajov vrátane obsahu, ktorý vytvoríte, pokiaľ nepreukážete, že tretie strany získali vaše prihlasovacie údaje bez vášho pričinenia.

4.4 V prípade porušenia týchto podmienok používania sme oprávnení:

 • vás osobne napomenúť;
 • čiastočne obmedziť vaše používanie služieb twogo a
 • dočasne alebo trvalo zablokovať váš prístup ku všetkým alebo niektorým službám twogo.

To isté platí, ak máme iný oprávnený záujem na vykonaní vyššie uvedených opatrení, najmä s cieľom chrániť ostatných používateľov pred podvodnými alebo nezákonnými činnosťami.
Výber a použitie konkrétnych opatrení je na spravodlivom uvážení poskytovateľa. Budeme však primerane zohľadňovať vaše oprávnené záujmy. Pri posudzovaní záujmov oboch strán zvážime najmä to, do akej miery je možné vám pričítať zodpovednosť za akékoľvek porušenie.

5 Kódex správania

V záujme zaistenia bezpečnosti a riadneho používania služby vrátane jej funkcií pre všetky zúčastnené strany je potrebné pri používaní služby twogo dodržiavať určité pravidlá správania. Za žiadnych okolností nie je povolené:

5.1 prezradiť svoje heslo tretej strane alebo používať užívateľské meno a heslo tretej strany;

5.2 predávať či prenajímať váš užívateľský profil, vaše prihlasovacie údaje alebo služby twogo alebo ich časti, alebo k nim udeľovať sublicencie;

5.3 odstraňovať alebo upravovať upozornenia o autorských právach, symboly ochranných známok alebo odkazy na iné práva duševného vlastníctva, ktoré sú súčasťou obsahu alebo služieb twogo alebo sú prostredníctvom nich prenášané;

5.4 obchádzať technológie používané poskytovateľom alebo tretími stranami na ochranu obsahu alebo služieb, najmä pomocou web scrapingu, data miningu alebo iných automatizovaných prostriedkov, na účely získania prístupu k službe twogo;

5.5 zasahovať alebo sa pokúšať zasahovať do integrity služieb twogo alebo súvisiacich systémov alebo sietí alebo údajov v nich obsiahnutých;

5.6 kopírovať, šíriť, reprodukovať, nahrávať alebo vysielať služby twogo alebo ich obsah či jeho časti alebo ich sprístupňovať verejnosti v rozsahu, v akom to nie je povolené na základe vašej licencie alebo v akom to nie je výslovne povolené príslušnými zákonnými ustanoveniami;

5.7 ukladať, vkladať alebo prenášať akýkoľvek malware (škodlivý softvér);

5.8 vytvárať, vysielať alebo šíriť používateľský obsah, ktorý je nevhodný pre maloletých, hanlivý, urážlivý, diskriminačný, výhražný, obťažujúci (napríklad vo forme „stalkingu“), obscénny alebo inak nezákonný, alebo je určený na spáchanie alebo napomáhanie nezákonnému činu, bez ohľadu na jeho povahu, okrem iného vrátane porušovania práv duševného vlastníctva, morálnych práv alebo práv na ochranu údajov.

Ustanovenia o využívaní komunikačných možností

Poskytovateľ vám môže poskytnúť rôzne komunikačné možnosti pre váš vlastný obsah a príspevky, ktoré môžete využiť v rámci konkrétnej dostupnosti.

Poskytovateľ v tejto súvislosti poskytuje len technické možnosti na výmenu informácií. Na poskytnutie týchto komunikačných možností neexistuje žiadny nárok.

V rámci týchto komunikačných možností je zakázané zverejňovať alebo šíriť obsah (napr. obrazové súbory, videá, odkazy, mená, texty, slová), ktorý by mohol

 • obsahovať softvérové vírusy, škodlivý softvér, spyware alebo iný kód, súbory alebo programy určené na prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti akéhokoľvek počítačového softvéru, hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia;

 • porušovať platné zákony alebo je nemorálny;

 • porušovať ochranné známky, patenty, autorské práva, iné vlastnícke práva, obchodné tajomstvá alebo iné práva tretích strán;

 • byť nezákonný, obscénny, urážlivý, výhražný, zastrašujúci, obťažujúci, nenávistný, rasovo alebo etnicky nevhodný, podnecovať alebo nabádať k správaniu, ktoré by bolo nezákonné alebo inak nevhodné, vrátane oslavovania násilných trestných činov, ohrozovania alebo zneužívania detí, alebo inak ohrozovať alebo narúšať vývoj detí a mládeže;

 • falošne vytvárať dojem, že je poskytovaný alebo podporovaný poskytovateľom;

 • obsahovať nepravdivé, skreslené alebo zavádzajúce vyhlásenia alebo

 • používať osobné údaje tretích strán bez ich výslovného súhlasu alebo tieto údaje používať či s nimi manipulovať alebo

V prípade porušenia akéhokoľvek ustanovenia článku 6 sa použije článok 4.4.

6 Duševné vlastníctvo, výhrada práv

6.1 Poskytovateľ je a zostáva držiteľom autorských práv a iných práv duševného vlastníctva spojených so službami twogo.

6.2 Ak poskytovateľ poskytuje služby twogo ako mobilnú aplikáciu na stiahnutie do mobilných zariadení, potom sa vám služby nepredávajú ani sa na vás neprevádzajú a všetky práva na kopírovanie služieb twogo naďalej zostávajú poskytovateľovi a jeho poskytovateľom licencie, a to aj po inštalácii mobilnej aplikácie na mobilné zariadenie.

6.3 Služby twogo môžu byť integrované do aplikácií a služieb tretích strán (ďalej len „aplikácie tretích strán“) a mobilných zariadení alebo s nimi môžu interagovať na účely sprístupnenia služieb twogo. Na tieto aplikácie a zariadenia tretích strán sa môžu vzťahovať iné podmienky a zákony o ochrane údajov, ktoré môžu upravovať používanie týchto aplikácií a zariadení tretích strán. Poskytovateľ nezaručuje kompatibilitu alebo trvalú kompatibilitu aplikácií a zariadení tretích strán so službami twogo. Poskytovateľ nemá žiadnu kontrolu nad dizajnom a obsahom takýchto aplikácií tretích strán, a preto nenesie žiadnu zodpovednosť za správanie, funkcie, aktuálnosť, presnosť alebo úplnosť obsahu alebo kvalitu aplikácií tretích strán a výslovne sa dištancuje od obsahu aplikácií tretích strán.

7 Obmedzenia a zmeny služieb twogo

Poskytovateľ nie je povinný poskytovať upgrady alebo aktualizácie služieb twogo, pokiaľ nie sú potrebné na údržbu služby twogo v súlade so zmluvou. Poskytovateľ predovšetkým nezodpovedá za zabezpečenie určitej úrovne dostupnosti služieb twogo a nesie zodpovednosť len za podvodne skryté chyby, pričom zodpovednosť za takéto chyby sa riadi príslušnými zákonnými ustanoveniami.

8 Požiadavky na oznamovanie a odškodnenie v prípade nárokov tretích strán

8.1 Bez zbytočného odkladu musíte poskytovateľovi v primeranom rozsahu oznámiť všetky nároky, ktoré boli voči vám vznesené v súdnom konaní alebo mimo súd z dôvodu údajného porušenia autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva tretích strán v dôsledku vášho používania objednaných služieb twogo („žaloby pre porušenie práv“). V takýchto prípadoch poskytovateľ prevezme riadenie a koordináciu všetkých činností na súde aj mimo neho na obranu proti takýmto žalobám pre porušenie práv. Pri urovnávaní alebo obhajobe žalôb pre porušenie práv však musíte poskytovateľovi poskytnúť primeranú súčinnosť a zdržíte sa akýchkoľvek činností, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na právnu obranu. Ak poskytovateľ neprevezme riadenie právnej obrany do tridsiatich dní od prijatia oznámenia o žalobe pre porušenie práv, môžete sa brániť vlastnou právnou obranou a poskytovateľ vás v takom prípade bude podporovať v súlade s vetou 3.

8.2 Poskytovateľ vás odškodní za všetky povinnosti na úhradu škody uložené na základe právoplatného rozsudku vyneseného z dôvodu porušenia autorských alebo iných duševných práv tretej strany v dôsledku vášho používania služieb twogo a tiež vás odškodní za primerané náklady na právnu obhajobu, ale neurobí tak v prípade, že za toto porušenie nie je zodpovedný.

9 Obmedzenia zodpovednosti

9.1 Pokiaľ ide o obsah vytvorený používateľom, poskytovateľ iba uvádza informácie, ktoré ste poskytli vy alebo príslušný oprávnený používateľ. Presnosť alebo aktuálnosť týchto informácií sa nepreveruje. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah vytvorený používateľmi. Zodpovednosť poskytovateľa za straty alebo škody spôsobené takýmto obsahom sa riadi výlučne týmito ustanoveniami:

9.2 Poskytovateľ zodpovedá len za škody spôsobené úmyselným alebo hrubým porušením zmluvných povinností podľa týchto podmienok používania alebo v súlade s nemeckým zákonom o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku (Produkthaftungsgesetz).

9.3 S výnimkou situácií uvedených v bode 9.2 je zodpovednosť za bežnú nedbanlivosť vylúčená.

9.4. Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú aj na porušenie povinností zo strany právnych zástupcov alebo poverencov poskytovateľa. Ak je zodpovednosť poskytovateľa vylúčená na základe vyššie uvedených ustanovení, je vylúčená aj osobná zodpovednosť zamestnancov a poverencov poskytovateľa.

9.5 V prípade straty dát je zodpovednosť poskytovateľa obmedzená na škodu, ktorá by vznikla v dôsledku jeho konania alebo opomenutia za predpokladu, že údaje boli riadne a pravidelne zálohované.

9.6 Poskytovateľ nezodpovedá za stratu, oneskorenie, zmenu, manipuláciu alebo nesprávne smerovanie e-mailov alebo iných elektronických správ alebo dát počas zadávania, zhromažďovania alebo prenosu údajov, ak je to spôsobené inými dátovými sieťami, okrem iného vrátane internetu, telefónnych sietí alebo vášho hardvéru alebo softvéru tretích strán.

9.7 Bezchybný alebo trvalý prístup a pripojenie k internetu vrátane dátovej komunikácie prostredníctvom internetu nemožno zaručiť vzhľadom na súčasný stav technických inovácií. V tejto súvislosti preto poskytovateľ nezodpovedá za zabezpečenie trvalej a neprerušovanej dostupnosti služieb twogo.

10 Začiatok platnosti licencie a jej ukončenie

10.1 Táto licencia sa začína po úspešnej registrácii a aktivácii a končí sa výpoveďou z vašej strany alebo zo strany poskytovateľa. Vy alebo poskytovateľ môžete túto licenciu kedykoľvek ukončiť. Aby bola výpoveď platná, musí byť v textovej forme, čo znamená, že stačí napríklad výpoveď zaslaná e-mailom, faxom alebo vo formáte PDF.

10.2 Právo oboch strán ukončiť túto licenciu z oprávneného dôvodu zostáva nedotknuté. Ak sa dopustíte porušenia článku 5, bude sa to považovať za oprávnený dôvod na ukončenie licencie zo strany poskytovateľa, a to bez obmedzenia.

11 Rôzne

11.1 Oznámenia: Ak nie je dohodnuté inak, vaše vyhlásenia o zámere, oznámenia alebo upozornenia sú platné len vtedy, ak ich zašlete na nasledujúcu adresu poskytovateľa info@twogo.com

11.2 Rozhodné právo: Tieto podmienky používania a licencia medzi vami a poskytovateľom sa riadia právnymi predpismi Spolkovej republiky Nemecko s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru („CISG“).

11.3 Riešenie sporov: Európska komisia poskytuje platformu na riešenie sporov online (RSO), ktorá je k dispozícii na adrese http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Našu e-mailovú adresu nájdete v časti Právne informácie (Tiráž) na našej webovej stránke. Nie sme povinní ani ochotní zúčastniť sa na procese riešenia sporov.

B. Zvláštne ustanovenia pre oprávnených používateľov

Zvláštne ustanovenia v časti B sa vzťahujú výlučne na oprávnených používateľov ako doplnok alebo výnimka zo všeobecných ustanovení v časti A.

1 Využívanie služieb

Na rozdiel od ustanovení článku 4 časti A sa uplatňujú tieto ustanovenia:

1.1 Služby twogo môžete používať na účely uvedené v prehľade produktov a v rozsahu, ktorý je v ňom podrobnejšie opísaný, v súvislosti s obchodnou činnosťou nášho firemného zákazníka alebo vášho zamestnávateľa/klienta. Vaše používanie služieb je podmienené úspešnou registráciou a aktiváciou vášho užívateľského profilu a doba používania je obmedzená na obdobie platnosti zmluvy s naším firemným zákazníkom alebo vaším zamestnávateľom/klientom. Akékoľvek iné použitie, úprava alebo kopírovanie, šírenie alebo iná forma použitia vrátane kopírovania alebo šírenia obrazových súborov, ilustrácií a dizajnov alebo počítačových programov a databáz, ktoré tvoria základ aplikácie, je zakázané.

1.2 Všetky nároky (napr. v prípade prerušenia poskytovania služieb) vyplývajúce z funkcií, dostupnosti a používania služieb twogo alebo v súvislosti s nimi patria výlučne nášmu firemnému zákazníkovi alebo vášmu zamestnávateľovi či klientovi. Vyhradzujeme si najmä právo zrušiť alebo upraviť vašu licenciu získanú od nášho firemného zákazníka bez vášho súhlasu, napríklad preto, že sme oprávnení podať námietky voči nášmu firemnému zákazníkovi alebo vášmu zamestnávateľovi/klientovi.

1.3 Ste zodpovední za všetky činnosti vykonané pomocou vašich prihlasovacích údajov vrátane obsahu, ktorý vytvoríte, pokiaľ nepreukážete, že tretie strany získali vaše prihlasovacie údaje bez vášho pričinenia.

1.4 V prípade porušenia týchto podmienok používania sme oprávnení:

 • vás osobne napomenúť;
 • čiastočne obmedziť vaše používanie služieb twogo a
 • dočasne alebo trvalo zablokovať váš prístup ku všetkým alebo niektorým službám twogo.

To isté platí, ak máme iný oprávnený záujem na vykonaní vyššie uvedených opatrení, najmä s cieľom chrániť ostatných používateľov pred podvodnými alebo nezákonnými činnosťami.
Výber a použitie konkrétnych opatrení je na spravodlivom uvážení poskytovateľa. Budeme však primerane zohľadňovať vaše oprávnené záujmy. Pri posudzovaní záujmov oboch strán zvážime najmä to, do akej miery je možné vám pričítať zodpovednosť za akékoľvek porušenie.

2 Obmedzenia zodpovednosti

Na rozdiel od článku 9 časti A sa uplatňujú tieto ustanovenia:

2.1 Pokiaľ ide o obsah vytvorený používateľom, poskytovateľ iba uvádza informácie, ktoré ste poskytli vy alebo príslušný oprávnený používateľ. Presnosť alebo aktuálnosť týchto informácií sa nepreveruje. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah vytvorený používateľmi. Zodpovednosť poskytovateľa za straty alebo škody spôsobené takýmto obsahom sa riadi výlučne týmito ustanoveniami:

2.2 Zodpovednosť poskytovateľa za škody spôsobené úmyselným alebo hrubým porušením zmluvných povinností podľa týchto podmienok používania a jeho zodpovednosť za stratu života, ublíženie na zdraví alebo poškodenie zdravia, podvodné uvedenie do omylu alebo podľa nemeckého zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadou výrobku (Produkthaftungsgesetz) sa riadi príslušnými zákonnými ustanoveniami.

2.3 Zodpovednosť poskytovateľa za hrubé porušenie povinnosti, ktorá musí byť nevyhnutne splnená, aby mohli byť služby twogo vôbec riadne poskytované, a u ktorej by oprávnený používateľ obvykle očakával a má právo očakávať, že bude splnená („podstatné zmluvné povinnosti“), je obmedzená na predvídateľné škody typické pre zmluvy typu SaaS.

2.4 S výnimkou situácií uvedených v bode 9.2 a v bode 9.3 je zodpovednosť za bežnú nedbanlivosť vylúčená.

2.5 Vyššie uvedené obmedzenia zodpovednosti sa vzťahujú aj na porušenie povinností zo strany právnych zástupcov alebo poverencov poskytovateľa. Ak je zodpovednosť poskytovateľa vylúčená na základe vyššie uvedených ustanovení, je vylúčená aj osobná zodpovednosť zamestnancov a poverencov poskytovateľa.

2.6 V prípade straty dát je zodpovednosť poskytovateľa obmedzená na škodu, ktorá by vznikla v dôsledku jeho konania alebo opomenutia za predpokladu, že údaje boli riadne a pravidelne zálohované.

2.7 Poskytovateľ nezodpovedá za stratu, oneskorenie, zmenu, manipuláciu alebo nesprávne smerovanie e-mailov alebo iných elektronických správ alebo dát počas zadávania, zhromažďovania alebo prenosu údajov, ak je to spôsobené inými dátovými sieťami, okrem iného vrátane internetu, telefónnych sietí alebo vášho hardvéru alebo softvéru tretích strán.

2.8 Bezchybný alebo trvalý prístup a pripojenie k internetu vrátane dátovej komunikácie prostredníctvom internetu nemožno zaručiť vzhľadom na súčasný stav technických inovácií. V tejto súvislosti preto poskytovateľ nezodpovedá za zabezpečenie trvalej a neprerušovanej dostupnosti služieb twogo.

3 Začiatok platnosti licencie a jej ukončenie

Na rozdiel od ustanovení článku 10 časti A sa uplatňujú tieto ustanovenia:

3.1 Táto licencia sa začína po úspešnej registrácii a aktivácii a končí (i) automaticky po ukončení zmluvy s naším firemným zákazníkom alebo vaším zamestnávateľom/klientom alebo (ii) po ukončení zmluvy z vašej strany alebo zo strany poskytovateľa. Vy alebo poskytovateľ môžete túto licenciu kedykoľvek ukončiť. Aby bola výpoveď platná, musí byť v textovej forme, čo znamená, že stačí napríklad výpoveď zaslaná e-mailom, faxom alebo vo formáte PDF.

3.2 Právo oboch strán ukončiť túto licenciu z oprávneného dôvodu zostáva nedotknuté. Ak sa dopustíte porušenia článku 5 v časti A, bude sa to považovať za oprávnený dôvod na ukončenie licencie zo strany poskytovateľa, a to bez obmedzenia.

Tento preklad slúži len na informačné účely. Právne záväzná je len anglická a nemecká verzia.