zurück zur Startseite
Pendlernetz

Durch die Verwendung eines Internet Explorer Browsers könnte die Webseite nicht richtig funktionieren.

Naudojimo sąlygos [LT]

Naudojimo sąlygos

Paskutinis atnaujinimas: 2022 m. gegužės mėn

Šios naudojimo sąlygos taikomos naudojantis „twogo". „twogo" yra mobilus, debesų kompiuterija pagrįstas programinės įrangos sprendimas, siūlomas įmonės „Schwarz Mobility Solutions GmbH", Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Vokietija, Štutgarto registro teismas, HRB 751331 (toliau - „Teikėjas", „mes"), sukurtas specialiai vykstančių į darbą asmenų ir atgal, verslo kelionėse ir komandiruotėse esančių asmenų poreikiams tenkinti, kurį kartu su visomis susijusiomis Teikėjo paslaugomis (toliau - „twogo paslaugos") galima naudoti pagal programinės įrangos kaip paslaugos (toliau - SaaS) modelį adresu www.twogo.com, ir (ar) mobiliosios programėlės forma pagal toliau aprašytas sąlygas. Naudojimo sąlygos yra pateiktos A dalyje. „Bendrosios nuostatos" ir B dalyje. „Specialiosios nuostatos". A dalis taikoma visiems „twogo" Paslaugų naudotojams; B dalis papildomai taikoma mūsų verslo klientų darbuotojams ar nepriklausomiems rangovams, kuriems mūsų verslo klientai suteikia prieigą prie „twogo" Paslaugų, kad jie galėtų jomis naudotis savo vykdomoje veikloje (toliau - Įgaliotieji naudotojai). Šios naudojimo sąlygos taikomos net ir tuo atveju, jei prie „twogo" paslaugų jungiamasi ne iš Vokietijos Federacinės Respublikos ar jei prieiga prie „twogo" paslaugų visiškai ar iš dalies suteikiama per kitas interneto svetaines ar programinę įrangą mobiliesiems įrenginiams („mobiliosios programėlės").

A. Bendrosios nuostatos

1 Kaip veikia „twogo" paslaugos

„twogo“ yra dalijimosi važiavimu paslauga, kuri padeda organizuoti keliones į darbą ar verslo keliones ir komandiruotes. Prie išsamesnės ir platesnės informacijos apie „twogo" paslaugą galite prieiti čia.

2 Terminai ir sąlygos gali keistis

Remdamasis pagrįstomis priežastimis paslaugų Teikėjas gali bet kuriuo metu pakeisti šias naudojimo sąlygas. Pagrįstomis priežastimis gali būti, be kita ko, laikomas siekis patobulinti esamas programėlės funkcijas ar ypatybes, ar pridėti naujų funkcijų ar ypatybių, įtraukti naujausius mokslo ar technikos pasiekimus, atlikti atitinkamus techninius pakeitimus tam, kad būtų užtikrintas „twogo" paslaugų funkcionalumas ar saugumas, ar įgyvendinti teisinius ar reguliavimo reikalavimus. Apie bet kokius sutarties pakeitimus Paslaugų teikėjas iš anksto jus informuos su aplinkybėmis suderintu būdu (pvz., el. paštu). Tokiame pranešime bus pateikta informacija apie siūlomus pakeitimus ir jūsų teisę nesutikti su sutarties pakeitimais, taip pat bus nurodytas adresas, kuriuo galėsite siųsti atitinkamą pranešimą. Pakeitimai laikomi priimtinais, jei per 30 dienų nepareiškiate su jais nesutinkantys. Įsigaliojus sutarties pakeitimui, visos ankstesnės naudojimo sąlygų versijos nustos galioti. Jei per nustatytą laiką nesutiksite su pakeitimams ir Teikėjui nebebus tikslinga tęsti licencijos pagal galiojančias sąlygas, jis gali nutraukti licencijos galiojimą be įspėjimo.

3 Registracija

3.1 Norėdami naudotis „twogo" paslaugomis, turite sėkmingai užsiregistruoti ir aktyvuoti naudotojo profilį.

3.2 Registruotis galite tik tada, jei esate visiškai veiksnus (-i). Nepilnamečiams registruotis draudžiama. Registruotis galite tik vieną kartą ir susikurti tik vieną naudotojo profilį. Vartotojo profilis negali būti perduotas jokioms trečiosioms šalims.

3.3 Registruodamiesi privalote pateikti visą reikiamą tikslią ir išsamią informaciją. Apie bet kokius registruojantis pateiktos informacijos pasikeitimus privalote nedelsdami pranešti mums savo iniciatyva ar informuoti apie keičiamą informaciją taip, kad ji atspindėtų jūsų faktines aplinkybes. Naudotojo profiliui susikurti galite naudoti savo tikrąjį vardą ir slapyvardį ar pseudonimą.

3.4 Jūsų naudotojo profilį aktyvuosime tik tada, kai peržiūrėsime registracijos kriterijus. Taigi, teisės į licencijos suteikimą neturite.

4 Naudojimasis paslaugomis

4.1 Kai tik aktyvuosime jūsų naudotojo profilį, galėsite naudotis „twogo" paslaugomis produkto apžvalgoje nurodytais tikslais ir apimtimi, kuri išsamiau aprašyta šioje apžvalgoje. Bet koks kitas naudojimas, keitimas ar kopijavimas, platinimas ar kitoks naudojimas, įskaitant bet kokį vaizdų, iliustracijų, dizaino ir pagrindinių kompiuterinių programų bei duomenų bazių kopijavimą ar platinimą, yra draudžiamas.

4.2 Prisijungimo duomenis privalote laikyti paslaptyje ir saugoti taip, kad tretieji asmenys negalėtų jais pasinaudoti. Įsipareigojate susikurti pakankamai sudėtingą slaptažodį ir reguliariai jį atnaujinti. Jei prisijungiate prie slaptažodžiu apsaugotų funkcijų, po kiekvieno naudojimo privalote atsijungti. Jei sužinote, kad trečiosios šalys gavo ir (ar) piktnaudžiauja jūsų prisijungimo duomenimis, turite nedelsiant mums apie tai pranešti.

4.3 Jūs atsakote už visą veiklą, vykdomą naudojant savo prisijungimo duomenis, įskaitant naudotojo sukurtą turinį, išskyrus atvejus, kai galite įrodyti, kad trečiosios šalys gavo jūsų prisijungimo duomenis be jokių jūsų netinkamų veiksmų.

4.4 Bet kokio šių naudojimo sąlygų pažeidimo atveju turime teisę:

 • įspėti jus asmeniškai;
 • iš dalies apriboti jūsų naudojimąsi „twogo" paslaugomis; ir
 • laikinai ar visam laikui užblokuoti jūsų prieigą prie visų ar tam tikrų „twogo" paslaugų.

Ši nuostata galioja ir tais atvejais, kai turime kitą teisėtą interesą imtis aprašytų veiksmų, ypač siekdami apsaugoti kitus naudotojus nuo sukčiavimo ar neteisėtos veiklos.
Pasirinkti ir taikomi veiksmai priklauso nuo sąžiningai taikomos Teikėjo nuožiūros. Bet kokiu atveju, mes pagrįstai atsižvelgsime į teisėtus jūsų interesus. Vertindami abiejų šalių interesus, pirmiausia atsižvelgsime į tai, kokia apimtimi turėtumėte prisiimti atsakomybę dėl bet kokio pažeidimo.

5 Elgesio kodeksas

Siekiant užtikrinti visų susijusių šalių apsaugą ir saugumą bei tinkamą naudojimąsi paslauga ir jos funkcijomis, naudojantis „twogo" būtina laikytis tam tikrų elgesio taisyklių. Visomis aplinkybėmis draudžiama:

5.1 atskleisti savo slaptažodį trečiajai šaliai ar naudoti trečiosios šalies naudotojo vardu ir slaptažodžiu;

5.2 parduoti, išnuomoti ar perleisti licenciją į savo naudotojo profilį ar prisijungimo duomenis, ar „twogo" Paslaugas ar jų dalis;

5.3 pašalinti ar pakeisti autorių teisių pranešimus, prekių ženklų simbolius ar nuorodas į kitas intelektinės nuosavybės teises, įtrauktas į turinį ar „twogo" Paslaugas ar perduotas per jas;

5.4 apeiti Teikėjo ar trečiųjų šalių naudojamas technologijas, skirtas turinio ar paslaugų apsaugai, pirmiausia naudojant duomenų nuskaitymą, duomenų gavybą ar kitas automatines priemones tam, kad būtų galima pasiekti „twogo" paslaugą;

5.5 kištis ar bandyti kištis į „twogo" paslaugų, susijusių sistemų ar tinklų, ar juose esančių duomenų vientisumą;

5.6 kopijuoti, platinti, atgaminti, įrašinėti ar transliuoti „twogo" Paslaugas, jų turinį ar jų dalis, ar daryti jas viešai prieinamas, jei tokie veiksmai nėra leidžiami pagal jūsų licenciją arba aiškiai leidžiami pagal galiojančias teisės aktų nuostatas;

5.7 saugoti, įterpti ar perduoti bet kokią kenkėjišką programinę įrangą;

5.8 kurti, transliuoti ar platinti naudotojo turinį, kuris yra žalingas jauniems asmenims, šmeižikiškas, įžeidžiantis, diskriminuojantis, grasinantis, priekabiaujantis (pavyzdžiui, „persekiojimo" forma), nepadorus ar kitaip neteisėtas, arba kuriuo siekiama įvykdyti ar padėti įvykdyti neteisėtą veiksmą, neatsižvelgiant į jo pobūdį, įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teisių ar moralinių, ir (ar) duomenų apsaugos teisių pažeidimą.

Komunikacijos galimybių naudojimo nuostatos

Teikėjas gali suteikti jums įvairias komunikacijos galimybes, susijusias su jūsų turiniu ir įnašais, kuriomis galite naudotis pagal atitinkamą prieinamumą.

Šiuo atžvilgiu Teikėjas suteikia tik technines galimybes keistis informacija. Teisės į tokių komunikacijos galimybių suteikimą nėra.

Draudžiama skelbti ar platinti turinį (pvz., paveikslėlius, vaizdo įrašus, nuorodas, vardus, tekstus, žodžius), kuris

 • galėtų būti programinės įrangos virusų, kenkėjiškų programų, šnipinėjimo programų ar kitų kodų, failų ar programų, skirtų nutraukti, sunaikinti ar apriboti bet kokios kompiuterių programinės įrangos, aparatinės ar telekomunikacijų įrangos veikimą;

 • galėtų pažeisti bet kokius galiojančius įstatymus ar tuo atveju, jei yra amoralus;

 • galėtų pažeisti prekių ženklus, patentus, autorių teises, kitas nuosavybės teises, komercines paslaptis ar kitas trečiųjų šalių teises;

 • yra neteisėtas, nepadorus, įžeidžiantis, grasinantis, bauginantis, priekabiaujantis, neapykantos, rasiniu ar etniniu požiūriu nepriimtinas, skatinantis ar raginantis elgtis neteisėtai ar kitaip netinkamai, įskaitant smurtinių nusikaltimų šlovinimą, pavojų vaikams ar jų išnaudojimą, ar kitaip keliantis pavojų vaikams ir jaunimui ar trukdantis jų vystymuisi;

 • galėtų klaidingai sudarytų įspūdį, kad juos teikia ar remia Teikėjas;

 • būtų melagingas, klaidingas ar klaidinantis; ar

 • naudotų trečiųjų šalių asmens duomenis be jų aiškaus sutikimo, naudotų tokius duomenis ar jais manipuliuotų; ar

Bet kokio šio 6 punkto nuostatų pažeidimo atveju taikomas 4.4 punktas.

6 Intelektinė nuosavybė, teisių išlyga

6.1 Teikėjas yra ir išlieka autorių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių, susijusių su „twogo" paslaugomis, valdytoju.

6.2 Jei Teikėjas teikia „twogo" paslaugas kaip mobiliąją programėlę, kurią galima atsisiųsti į mobiliuosius įrenginius, šios paslaugos nėra nei parduodamos, nei perduodamos, o visos teisės kopijuoti „twogo" paslaugas išlieka Teikėjui ir jo licencijų teikėjams net ir įdiegus mobiliąją programėlę į mobiliuosius įrenginius.

6.3 „twogo" Paslaugos gali būti integruotos į trečiųjų šalių programėles ir paslaugas (toliau - trečiųjų šalių programėlės) ir mobiliuosius įrenginius ar gali su jais sąveikauti tam, kad būtų galima naudotis „twogo" Paslaugomis. Šioms trečiųjų šalių programėlėms ir įrenginiams gali būti taikomos atskiros taisyklės ir sąlygos bei duomenų apsaugos įstatymai, kurie gali reglamentuoti šių trečiųjų šalių programėlių ir įrenginių naudojimą. Teikėjas negarantuoja Trečiųjų šalių programėlių ir įrenginių suderinamumo ar nuolatinio suderinamumo su „twogo" paslaugomis. Teikėjas nekontroliuoja tokių Trečiųjų šalių programėlių dizaino ir turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės už Trečiųjų šalių programėlių elgseną, funkcijas ar aktualumą, turinio tikslumą ar išsamumą bei kokybę ir aiškiai atsiriboja nuo Trečiųjų šalių programėlių turinio.

7 „twogo" paslaugų apribojimai ir pakeitimai

Teikėjas nėra įsipareigojęs teikti „twogo" paslaugų atnaujinimų ar atnaujinimų, išskyrus atvejus, kai jie būtini „twogo" paslaugai palaikyti pagal sutartį. Visų pirma jis neatsako už tam tikro „twogo" Paslaugų prieinamumo lygio užtikrinimą ir prisiima atsakomybę tik už nesąžiningai nuslėptus defektus, o atsakomybę už tokius defektus reglamentuoja galiojančios įstatymų nuostatos.

8 Reikalavimai pranešti ir atlyginti žalą trečiųjų šalių pretenzijų atveju

8.1 Privalote nepagrįstai nedelsdami tinkamai informuoti Teikėją apie visus ieškinius, kurie jums buvo pareikšti teisminio ar neteisminio nagrinėjimo metu dėl tariamo trečiųjų šalių autorių teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, kuris yra susijęs su jūsų naudojimusi užsakytomis „twogo" paslaugomis („Ieškiniai dėl pažeidimo"). Tokiais atvejais Teikėjas imsis vadovauti ir koordinuoti visus teisminius ir ikiteisminius veiksmus tam, kad apsigintų nuo tokių Ieškinių dėl pažeidimo. Nepaisant to, įsipareigojate teikti pagrįstą pagalbą Teikėjui siekiant išspręsti ir (ar) apginti ieškinius dėl pažeidimo, bei įsipareigojate susilaikyti nuo bet kokios veiklos, galinčios turėti neigiamos įtakos bet kokiai teisinei gynybai. Jei Teikėjas per trisdešimt dienų nuo pranešimo apie ieškinį dėl pažeidimo gavimo dienos nesiima vadovauti teisinei gynybai, galite patys imtis teisinės gynybos, o Teikėjas tokiu atveju jums padės vadovaudamasis sakiniu 3.

8.2 Teikėjas apsaugos jus nuo visų prievolių atlyginti nuostolius, kurios buvo patvirtintos įsiteisėjusiu ir privalomu teismo sprendimu dėl trečiosios šalies autorių teisių ar kitų intelektinių teisių pažeidimo jums naudojantis „twogo" paslaugomis, taip pat atlygins jums pagrįstas teisinės gynybos išlaidas, išskyrus atvejus, kai už pažeidimą Teikėjas nėra atsakingas.

9 Atsakomybės apribojimai

9.1 Dėl naudotojo sukurto turinio, Teikėjas tik atkurs jūsų ar atitinkamo Įgaliotojo naudotojo pateiktą informaciją. Tokios informacijos tikslumas ar aktualumas tikrinamas nebus. Teikėjas neatsako už naudotojo sukurtą turinį. Teikėjo atsakomybę už dėl tokio turinio padarytus nuostolius ar žalą reglamentuoja tik šios nuostatos:

9.2 Teikėjas atsako tik už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tyčinio ar didelio neatsargumo pažeidus sutartinius įsipareigojimus, numatytus šiose naudojimo sąlygose, ar vadovaujantis Vokietijos Produktų atsakomybės įstatymu (Produkthaftungsgesetz).

9.3 Išskyrus 9.2 punkte aprašytus atvejus, atsakomybė už paprastą aplaidumą yra netaikoma.

9.4 Pirmiau nurodyti atsakomybės ribojimai taip pat taikomi Teikėjo teisinių atstovų ar įgaliotinių padarytiems pareigų pažeidimams. Jei pagal pirmiau nurodytas nuostatas Teikėjo atsakomybė netaikoma, taip pat netaikoma ir asmeninė Teikėjo darbuotojų ir įgaliotųjų atstovų atsakomybė.

9.5 Duomenų praradimo atveju Teikėjo atsakomybė ribojama nuostoliais ar žala, kuri būtų atsiradusi dėl jo veiksmų ar neveikimo, jei duomenys būtų buvę tinkamai ir reguliariai saugomi atsarginėse kopijose.

9.6 Teikėjas neatsako už el. laiškų ar kitų elektroninių pranešimų ir (ar) duomenų praradimą, vėlavimą, keitimą, manipuliavimą ir (ar) neteisingą nukreipimą įvedant, renkant ir (ar) perduodant duomenis, jei tokia situacija susidarė dėl kitų duomenų tinklų, įskaitant, bet neapsiribojant, internetu, telefono tinklais ir (ar) jūsų ar trečiosios šalies techninės ar programinės įrangos.

9.7 Atsižvelgiant į dabartinę technikos naujovių būklę, neįmanoma užtikrinti nuolatinę ir be klaidų prieigą prie interneto ir ryšį su juo, įskaitant duomenų perdavimą internetu. Todėl susidarius šiomis aplinkybėmis Teikėjas neatsako už tai, kad būtų užtikrintas nuolatinis ir nepertraukiamas „twogo“ paslaugų prieinamumas.

10 Licencijos galiojimo pradžia ir nutraukimas

10.1 Ši licencija įsigalioja nuo sėkmingos registracijos ir aktyvavimo ir baigiasi jums ar Teikėjui ją nutraukus. Jūs ar Teikėjas galite bet kada nutraukti šios licencijos galiojimą. Kad pranešimas apie sutarties nutraukimą galiotų, jis turi būti rašytinis, t. y. pakanka išsiųsti pranešimą, pavyzdžiui, el. paštu, faksu ar PDF failu.

10.2 Abiejų šalių teisė nutraukti sutartį dėl svarbios priežasties išlieka nepakitusi. Laikoma, kad Teikėjas turi pagrįstą priežastį nutraukti sutartį, jei, be kita ko, jūs pažeidžiate 5 punktą.

11 Įvairūs

11.1 Pranešimai: Jei nesusitarta kitaip, jūsų pareiškimai, pranešimai ar informavimas dėl ketinimų galioja tik tuo atveju, jei jie yra išsiųsti toliau nurodytu Teikėjo adresu info@twogo.com

11.2 Taikoma teisė: Šioms naudojimo sąlygoms ir jūsų bei Teikėjo licencijai yra taikomi Vokietijos Federacinės Respublikos įstatymai, išskyrus JT konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (toliau - CISG).

11.3 Ginčų sprendimas: Europos Komisija yra įsteigusi internetinę ginčų sprendimo (GES) platformą, prie kurios galima prieiti adresu http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Mūsų el. pašto adresą rasite mūsų svetainės skyriuje „Teisinis pranešimas" (Impressum). Nesame nei įpareigoti, nei norime dalyvauti ginčo sprendimo procese.

B. Specialios nuostatos įgaliotiesiems naudotojams

Šios B dalies specialiosios nuostatos taikomos tik Įgaliotiesiems naudotojams kartu su A dalies bendrosiomis nuostatomis ar nukrypstant nuo jų.

1 Naudojimasis paslaugomis

Priešingai A dalies 4 punkto nuostatoms, taikomos šios nuostatos:

1.1 „twogo" paslaugomis galite naudotis produkto apžvalgoje nurodytais tikslais ir tiek, kiek išsamiau aprašyta produkto apžvalgoje, vykdydami mūsų verslo kliento ar jūsų darbdavio, ar kliento verslo operacijas. Paslaugomis galite naudotis tik su išankstine sąlyga, kad jūsų registracija bus sėkminga ir jūsų naudotojo profilis bus aktyvuotas, o naudojimasis paslaugomis bus apribotas iki sutarties su mūsų verslo klientu arba jūsų darbdaviu ar klientu termino. Bet koks kitas naudojimas, keitimas ar kopijavimas, platinimas ar kitoks naudojimas, įskaitant bet kokį vaizdų, iliustracijų, dizaino ir pagrindinių kompiuterinių programų bei duomenų bazių kopijavimą ar platinimą, yra draudžiamas.

1.2 Visos pretenzijos (pvz., dėl paslaugų teikimo sutrikimų), kylančios dėl „twogo" paslaugų funkcijų, prieinamumo ir naudojimo ar susijusios su jomis, priklauso tik mūsų verslo klientui ar jūsų darbdaviui ar klientui. Visų pirma pasiliekame teisę atšaukti ar pakeisti jūsų licenciją, gautą iš mūsų verslo kliento, be jūsų sutikimo, pavyzdžiui, dėl to, kad turime teisę pareikšti prieštaravimus mūsų verslo klientui ar jūsų darbdaviui, ar klientui.

1.3 Atsakote už visą veiklą, atliktą naudojant jūsų prisijungimo duomenis, įskaitant naudotojo sukurtą turinį, išskyrus atvejus, kai galite įrodyti, kad trečiosios šalys gavo jūsų prisijungimo duomenis be jokių jūsų veiksmų.

1.4 Bet kokio šių naudojimo sąlygų pažeidimo atveju turime teisę:

 • įspėti jus asmeniškai;
 • iš dalies apriboti jūsų naudojimąsi „twogo" paslaugomis; ir
 • laikinai ar visam laikui užblokuoti jūsų prieigą prie visų ar tam tikrų „twogo" paslaugų.

Ši nuostata galioja ir tais atvejais, kai turime kitą teisėtą interesą imtis aprašytų veiksmų, ypač siekdami apsaugoti kitus naudotojus nuo sukčiavimo ar neteisėtos veiklos.
Pasirinkti ir taikomi veiksmai priklauso nuo sąžiningai taikomos Teikėjo nuožiūros. Bet kokiu atveju, mes pagrįstai atsižvelgsime į teisėtus jūsų interesus. Vertindami abiejų šalių interesus, pirmiausia atsižvelgsime į tai, kokia apimtimi turėtumėte prisiimti atsakomybę dėl bet kokio pažeidimo.

2 Atsakomybės ribojimai

Priešingai A dalies 9 punktui, taikomos šios nuostatos:

2.1 Dėl naudotojo sukurto turinio, Teikėjas įsipareigoja tik atkurti jūsų ar atitinkamo Įgaliotojo naudotojo pateiktą informaciją. Tokios informacijos tikslumas ar aktualumas tikrinamas nebus. Teikėjas neatsako už naudotojo sukurtą turinį. Teikėjo atsakomybę už dėl tokio turinio padarytus nuostolius ar žalą reglamentuoja tik šios nuostatos:

2.2 Teikėjo atsakomybę už nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl tyčinio ar didelio neatsargumo pažeidus sutartinius įsipareigojimus pagal šias naudojimo sąlygas, ir jo atsakomybę už gyvybės atėmimą, kūno sužalojimą ar žalą sveikatai, apgaulingą klaidinimą ar pagal Vokietijos atsakomybės už gaminius įstatymą (Produkthaftungsgesetz) reglamentuoja galiojančios įstatymų nuostatos.

2.3 Teikėjo atsakomybė už aplaidų pareigų, kurios būtinai turi būti įvykdytos tam, kad „twogo" paslaugos iš esmės būtų teikiamos tinkamai, ir kurių Įgaliotasis naudotojas paprastai tikisi ir turi teisę tikėtis, kad jos bus įvykdytos, pažeidimą („esminės sutartinės pareigos") yra ribojama įprastai numatomais nuostoliais ar žala SaaS tipo sutarčių atveju.

2.4 Išskyrus 9.2 ir 9.3 punktuose nurodytus atvejus, atsakomybė už paprastą aplaidumą netaikoma.

2.5 Pirmiau nurodyti atsakomybės apribojimai taip pat taikomi Teikėjo teisinių atstovų ar įgaliotinių padarytiems pareigų pažeidimams. Jei pagal pirmiau nurodytas nuostatas Teikėjo atsakomybė netaikoma, taip pat netaikoma ir asmeninė Teikėjo darbuotojų ir įgaliotųjų atstovų atsakomybė.

2.6 Duomenų praradimo atveju Paslaugų teikėjo atsakomybė apsiriboja nuostoliais ar žala, kuri būtų atsiradusi dėl jo veiksmų ar neveikimo, jei būtų buvusi tinkamai ir reguliariai daromos atsarginės duomenų kopijos.

2.7 Teikėjas neatsako už el. laiškų ar kitų elektroninių pranešimų ir (ar) duomenų praradimą, vėlavimą, keitimą, manipuliavimą ir (ar) neteisingą nukreipimą įvedant, renkant ir (ar) perduodant duomenis, jei tai įvyko dėl kitų duomenų tinklų, įskaitant, bet neapsiribojant, internetą, telefono tinklus ir (ar) jūsų ar trečiosios šalies techninę ar programinę įrangą.

2.8 Atsižvelgiant į dabartinę technikos naujovių būklę, neįmanoma užtikrinti nuolatinę ir be klaidų prieigą prie interneto ir ryšį su juo, įskaitant duomenų perdavimą internetu. Todėl susidarius šiomis aplinkybėmis Teikėjas neatsako už tai, kad būtų užtikrintas nuolatinis ir nepertraukiamas „twogo“ paslaugų prieinamumas.

3 Licencijos galiojimo pradžia ir nutraukimas

Priešingai A dalies 10 punkto nuostatoms, taikomos šios nuostatos:

3.1 Ši licencija pradedama taikyti sėkmingai užsiregistravus ir aktyvavus ir baigia galioti (i) automatiškai nutraukus sutartį su mūsų verslo klientu ar jūsų darbdaviu ar klientu, ar (ii) jums ar Teikėjui nutraukus sutartį. Jūs ar Teikėjas galite bet kada nutraukti šios licencijos galiojimą. Kad pranešimas apie sutarties nutraukimą galiotų, jis turi būti rašytinis, t. y. pakanka išsiųsti pranešimą, pavyzdžiui, el. paštu, faksu ar PDF failu.

3.2 Abiejų šalių teisė nutraukti sutartį dėl svarbios priežasties išlieka nepakitusi. Laikoma, kad Teikėjas turi pagrįstą priežastį nutraukti sutartį, jei, be kita ko, jūs pažeidžiate ir A dalies 5 punktą.

 

Šis vertimas pateikiamas tik informaciniais tikslais. Tik anglų ir vokiečių versijos įpareigoja teisiškai.