zurück zur Startseite
Pendlernetz

Durch die Verwendung eines Internet Explorer Browsers könnte die Webseite nicht richtig funktionieren.

Lietošanas noteikumi [LV]

Lietošanas noteikumi

Pēdējoreiz atjaunināts 2022. gada aprīlī

Šie lietošanas noteikumi attiecas uz lietotnes “twogo” lietošanu. “twogo” ir mobils mākoņservisa programmatūras risinājums, ko piedāvā sabiedrība “Schwarz Mobility Solutions GmbH”, Stiftsbergstraße1, 74172 Neckarsulm, Germany [Vācija], Registry Court Stuttgart [Štutgartes tiesas kanceleja], HRB 751331 (“Pakalpojumu sniedzējs”, “mēs”). Tas ir īpaši izstrādāts pasažieru vajadzībām, kā arī lietišķiem braucieniem un komandējumiem un, kopā ar visiem Pakalpojumu sniedzēja nodrošinātajiem saistītajiem pakalpojumiem (turpmāk tekstā – “twogo Pakalpojumi”), ir pieejams lietošanai kā programmatūra pakalpojuma veidā (“SaaS”) tīmekļa vietnē www.twogo.com un/vai kā mobilā lietotne atbilstoši turpmāk minētajiem noteikumiem un nosacījumiem. Lietošanas noteikumi ir iedalīti A) daļā “Vispārīgie noteikumi” un B) daļā “Īpašie noteikumi”. A) daļa attiecas uz visiem twogo Pakalpojumu lietotājiem; B) daļa papildus attiecas arī uz mūsu biznesa klientu darbiniekiem vai neatkarīgiem darbuzņēmējiem, kam mūsu biznesa klienti ir piešķīruši piekļuvi twogo Pakalpojumiem to izmantošanai savā uzņēmējdarbībā (“Pilnvarotie lietotāji”). Lietošanas noteikumi ir spēkā arī tad, ja piekļuve twogo Pakalpojumiem notiek ārpus Vācijas Federatīvās Republikas, vai arī piekļuvi twogo Pakalpojumiem pilnībā vai daļēji nodrošina citas tīmekļa vietnes vai mobilo ierīču programmatūras lietotnes (“mobilās lietotnes”).

A. Vispārīgie noteikumi

1 Kā darbojas twogo Pakalpojumi

twogo ir koplietošanas braucienu pakalpojums, kas palīdz organizēt automašīnu koplietošanas pakalpojumus braucieniem uz darbavietu vai lietišķiem braucieniem un komandējumiem. Izsmeļoša un detalizēta informācija par twogo Pakalpojumiem ir papildus atrodama šeit.

2 Noteikumi un nosacījumi var mainīties

Pakalpojumu sniedzējs pamatotu iemeslu dēļ jebkurā brīdī var izdarīt šajos lietošanas noteikumos grozījumus. Pamatoti iemesli, bez ierobežojuma, var ietvert lietotnes esošo funkciju vai elementu pilnveidošanu, vai jaunu funkciju vai elementu pievienošanu, jaunāko zinātnes vai tehnisko sasniegumu iekļaušanu, attiecīgu tehnisko modifikāciju veikšanu, lai nodrošinātu twogo Pakalpojumu funkcionalitāti vai drošumu, vai ieviestu juridiskās vai normatīvās prasības. Pakalpojumu sniedzējs apstākļiem atbilstošā veidā (piemēram, pa e-pastu) iepriekš informēs jūs par jebkādiem līguma grozījumiem. Šāds paziņojums ietvers informāciju par ierosinātajām izmaiņām un jūsu tiesībām celt iebildumus pret līguma grozījumiem, kā arī informāciju, kur jūs varat nosūtīt attiecīgu paziņojumu. Grozījumi tiks uzskatīti par pieņemtiem, ja 30 dienu laikā nebūs saņemti iebildumi pret tiem. Līdz ar līguma grozījumu stāšanos spēkā visas iepriekšējās lietošanas noteikumu versijas zaudē spēku. Ja noteiktajā termiņā jūs esat cēlis/cēlusi iebildumus pret grozījumiem un Pakalpojumu sniedzējam nav pamatota iemesla turpināt licences darbību uz esošajiem noteikumiem, Pakalpojumu sniedzējs bez brīdinājuma var izbeigt jūsu licences darbību.

3 Reģistrācija

3.1 Lai varētu izmantot twogo Pakalpojumus, ir nepieciešams veiksmīgi pabeigt reģistrāciju un aktivizēt lietotāja profilu.

3.2 Reģistrēties var tikai pilnībā rīcībspējīgas personas. Nepilngadīgām personām nav atļauts reģistrēties. Reģistrēties var tikai vienu reizi, un drīkst izveidot tikai vienu lietotāja profilu. Piekļuvi lietotāja profilam nedrīkst nodot trešajām personām.

3.3 Reģistrējoties, jums ir pilnā apmērā jāsniedz patiesa nepieciešamā informācija. Jums bez nepamatotas kavēšanās no savas gribas ir jāpaziņo mums par jebkurām izmaiņām informācijā, kas ir sniegta, reģistrējoties, vai arī šajā informācijā ir jāveic attiecīgas izmaiņas jūsu faktisko apstākļu atspoguļošanai. Lietotāja profila izveidošanai var izmantot savu īsto vārdu un uzvārdu un segvārdu/pseidonīmu.

3.4 Jūsu lietotāja profila aktivizācija tiks rezervēta līdz brīdim, kad būs izskatīti jūsu reģistrācijas dati. Līdz ar to tiesības saņemt licenci netiek garantētas.

4 Pakalpojumu izmantošana

4.1 Tiklīdz jūsu lietotāja profils ir aktivizēts, jūs varat sākt izmantot twogo Pakalpojumus produkta pārskatā norādītajiem mērķiem un tajā aprakstītajā apjomā. Lietošana, modificēšana vai kopēšana, izplatīšana vai izmantošana jebkādā citā veidā, tostarp attēlu, ilustrāciju, dizaina un pakārtoto datorprogrammu un datubāžu kopēšana vai izplatīšana, ir aizliegta.

4.2 Pieteikšanās dati ir jātur slepenībā un jāglabā drošībā tā, lai tiem nevarētu piekļūt trešās personas. Jāizmanto pietiekami sarežģīta parole, ko ir regulāri jāmaina. Ja pieteikšanās notiek ar paroli aizsargātās funkcijās, pēc katras lietošanas reizes lietotājam ir jāiziet no sistēmas. Jums ir bez nepamatotas kavēšanās ir jāpaziņo mums gadījumā, ja jums kļūst zināms, ka trešās personas ir ieguvušas jūsu pieteikšanās datus un/vai ļaunprātīgi izmanto tos.

4.3 Jūs esat atbildīgs/-a par visām darbībām, kas ir veiktas, izmantojot jūsu pieteikšanās datus, tostarp lietotāja veidotu saturu, izņemot, ja jūs varat pierādīt, ka trešās personas ir ieguvušas jūsu pieteikšanās datus bez darbībām no jūsu puses.

4.4 Lietošanas noteikumu pārkāpuma gadījumā mums ir tiesības:

 • izteikt personisku brīdinājumu;
 • daļēji ierobežot jūsu iespējas izmantot twogo Pakalpojumus; un
 • īslaicīgi vai pastāvīgi bloķēt jūsu piekļuvi visiem vai noteiktiem twogo Pakalpojumiem.

Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad mums ir citas likumīgas intereses veikt iepriekš minētās darbības, jo īpaši, lai aizsargātu citus lietotājus no krāpnieciskām vai nelikumīgām darbībām.
Darbības tiek izvēlētas un īstenotas godprātīgi pēc Pakalpojumu sniedzēja ieskatiem. Tomēr mēs saprātīgā apmērā ņemsim vērā jūsu likumīgās intereses. Jo īpaši, izsverot abu pušu intereses, mēs apsvērsim, cik lielā mērā jūs esat uzskatāms/-a par vainojamu pārkāpumā.

5 Uzvedības kodekss

Lai visām iesaistītajām pusēm nodrošinātu drošību un drošu un pareizu pakalpojuma, tostarp tā funkciju, lietošanu, izmantojot twogo, ir jāievēro noteikti uzvedības noteikumi. Nekādā gadījumā nav atļauts:

5.1 izpaust savu paroli trešajām personām vai izmantot cita lietotāja vārdu un paroli;

5.2 pārdot, iznomāt vai izsniegt uz apakšlicences pamata jūsu lietotāja profilu/jūsu pieteikšanās datus, vai twogo Pakalpojumus vai kādas to daļas;

5.3 noņemt vai mainīt autortiesību paziņojumus, preču zīmju simbolus vai atsauces uz citām intelektuālā īpašuma tiesībām, kas ir iekļautas saturā vai twogo Pakalpojumos, vai nodotas ar tiem;

5.4 apiet tehnoloģijas, kuras Pakalpojumu sniedzējs vai trešās personas izmanto satura vai pakalpojumu aizsardzībai, jo īpaši izmantojot kustību izsekošanu ekrānā, datizraci vai citus automatizētus līdzekļus, lai piekļūtu twogo pakalpojumam;

5.5 iejaukties vai mēģināt iejaukties twogo Pakalpojumos, saistītajās sistēmās vai tīklos, vai tajos ietvertajos datos, apdraudot to integritāti;

5.6 kopēt, izplatīt, reproducēt, ierakstīt vai translēt twogo Pakalpojumus, to saturu vai daļas, vai padarīt tos publiski pieejamus, ciktāl šāda darbība nav atļauta saskaņā ar jūsu licenci, vai ir skaidri atļauta saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;

5.7 glabāt, iestrādāt vai pārsūtīt jebkāda veida ļaunprātīgu programmatūru;

5.8 radīt, translēt vai izplatīt tādu lietotāja veidotu saturu, kas ir kaitīgs jauniešiem, ir apmelojošs, aizskarošs, diskriminējošs, draudošs, vajājošs (piemēram, izsekošanas veidā), neķītrs vai kā citādi nelikumīgs, vai kura mērķis ir veikt vai palīdzēt veikt prettiesisku darbību neatkarīgi no tās rakstura, tostarp, bez ierobežojuma, intelektuālā īpašuma tiesību vai morālo tiesību un/vai datu aizsardzības tiesību pārkāpumu.

Noteikumi saziņas iespēju izmantošanai

Pakalpojumu sniedzējs var nodrošināt jums dažādas saziņas iespējas jūsu pašu veidotam saturam un pienesumam, kuras lietotājs/-a var izmantot attiecīgo pieejamo iespēju ietvaros.

Šajā sakarā Pakalpojumu sniedzējs nodrošina tikai informācijas apmaiņas tehniskās iespējas. Tiesības uz šādu saziņas iespēju saņemšanu netiek garantētas.

Lietotājam ir aizliegts, izmantojot saziņas iespējas, publicēt vai izplatīt saturu (piemēram, attēlus, videoklipus, saites, nosaukumus, tekstus, vārdus), kas varētu:

 • saturēt programmatūras vīrusus, ļaunprātīgu programmatūru, spiegprogrammatūru vai citus kodus, failus vai programmas, kas ir paredzētas datoru programmatūras, aparatūras vai telekomunikāciju aprīkojuma darbības traucēšanai, tā iznīcināšanai vai funkcionalitātes ierobežošanai;

 • pārkāpt piemērojamos likumdošanas aktus vai ir amorāls;

 • pārkāpt preču zīmju, patentu tiesības, autortiesības, citas īpašumtiesības, komercnoslēpumus vai citas trešo personu tiesības;

 • ir nelikumīgs, neķītrs, aizskarošs, draudošs, iebiedējošs, vajājošs, naidīgs, rasistiski vai etniski nepieņemams, vai kūda vai veicina uz pretlikumīgu vai kā citādi neatbilstošu uzvedību, tostarp vardarbīgu noziegumu slavināšanu, bērnu apdraudēšanu vai ekspluatāciju, vai kā citādi apdraud vai traucē bērnu un jauniešu attīstībai;

 • radīt nepatiesu iespaidu, ka šādu saturu nodrošina vai atbalsta Pakalpojumu sniedzējs;

 • saturēt nepatiesus, krāpnieciskus vai maldinošus apgalvojumus; vai

 • izmantot trešo personu datus bez to nepārprotamas piekrišanas, vai izmantot tos vai manipulēt ar tiem.

Jebkura 6. punkta noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek piemērots 4.4. punkts.

6 Intelektuālais īpašums, tiesību saglabāšana

6.1 saistībā ar twogo Pakalpojumiem, Pakalpojumu sniedzējs ir un paliek autortiesību un citu intelektuālā īpašuma tiesību turētājs.

6.2 Ja Pakalpojumu sniedzējs nodrošina twogo Pakalpojumus mobilajās ierīcēs lejuplādējamas mobilās lietotnes veidā, tad pakalpojumi jums netiek pārdoti vai nodoti, un visas tiesības uz twogo Pakalpojumu kopēšanu arī pēc mobilās lietotnes uzstādīšanas mobilajās ierīcēs patur Pakalpojumu sniedzējs un tā licences devēji.

6.3 Lai nodrošinātu twogo Pakalpojumu pieejamību, twogo Pakalpojumi var tikt iestrādāti trešo pušu lietotnēs un pakalpojumos (“Trešo pušu lietotnes”) un mobilajās ierīcēs vai tikt izmantoti mijiedarbībā ar tiem/tām. Uz šādām Trešo pušu lietotnēm un ierīcēm var attiekties atsevišķi noteikumi un nosacījumi, kā arī datu aizsardzības likumi, kas var regulēt šādu Trešo pušu lietotņu un ierīču lietošanas kārtību. Pakalpojumu sniedzējs negarantē Trešo pušu lietotņu un ierīču saderību vai turpmāku saderību ar twogo Pakalpojumiem. Pakalpojumu sniedzējam nav ietekmes attiecībā uz šādu Trešo pušu lietotņu dizainu un saturu, un līdz ar to tas neuzņemas nekādu atbildību par Trešo pušu lietotņu darbību, funkcijām vai aktualitāti, satura precizitāti, pilnīgumu vai kvalitāti, kā arī nepārprotami norobežojas no Trešo pušu lietotņu satura.

7 twogo Pakalpojumu ierobežojumi un izmaiņas

Pakalpojumu sniedzējam nav pienākuma nodrošināt twogo Pakalpojumu modernizējumus vai atjauninājumus, izņemot, ja tie ir nepieciešami twogo pakalpojuma uzturēšanai saskaņā ar līgumu. Pakalpojumu sniedzējs jo īpaši nav atbildīgs par twogo Pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu noteiktā līmenī un ir atbildīgs jūsu priekšā tikai par krāpnieciski slēptiem defektiem, un atbildību par šādiem defektiem regulē piemērojamie tiesību akti.

8 Prasības attiecībā uz paziņojumu nosūtīšanu un atlīdzība trešo personu pretenziju gadījumā

8.1 Jums bez nepamatotas kavēšanās atbilstošā apjomā ir jāinformē Pakalpojumu sniedzējs par visām pretenzijām, kas ir celtas pret jums tiesas procesa ietvaros vai ārpus tiesas uz iespējama trešo personu autortiesību vai citu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpuma pamata saistībā ar jūsu izmantotajiem pasūtītājiem twogo Pakalpojumiem (“Prasības saistībā ar pārkāpumu”). Šādos gadījumos Pakalpojumu sniedzējs uzņemas vadīt un koordinēt visas darbības tiesā un ārpus tiesas aizstāvībai pret šādām Prasībām saistībā ar pārkāpumiem. Tomēr jums ir jāsniedz Pakalpojumu sniedzējam saprātīga palīdzība, lai nokārtotu un/vai aizstāvētos pret Prasībām saistībā ar pārkāpumu, un jums ir jāatturas veikt jebkādas darbības, kas var negatīvi ietekmēt tiesisko aizsardzību. Ja Pakalpojumu sniedzējs trīsdesmit dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas par Prasību saistībā ar pārkāpumu neuzņemas juridiskās aizstāvības vadību, jūs varat īstenot savu tiesisko aizstāvību pats/pati, un šādā gadījumā Pakalpojumu sniedzējs jums palīdzēs atbilstoši šī punkta 3. teikumā noteiktajam.

8.2 Pakalpojumu sniedzējs atbrīvo jūs no pienākuma segt zaudējumus, kas piespriesti ar galīgu un saistošu spriedumu saistībā ar trešo personu autortiesību vai citu intelektuālo tiesību pārkāpumiem, kas radušies, jums izmantojot twogo Pakalpojumus, kā arī saprātīgā apmērā atlīdzinās jums zaudējumus saistībā ar juridiskās aizstāvības izmaksām, izņemot, ja Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par pārkāpumu.

9 Atbildības ierobežojumi

9.1 Saistībā ar lietotāja veidotu saturu, Pakalpojumu sniedzējs vienīgi reproducē jūsu vai attiecīgā Pilnvarotā lietotāja sniegto informāciju. Šādas informācijas precizitātes vai aktualitātes pārbaude netiek veikta. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par lietotāja veidotu saturu. Pakalpojumu sniedzēja atbildību par šāda satura radītajiem zaudējumiem vai kaitējumu regulē vienīgi šādi zemāk izklāstītie noteikumi:

9.2 Pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs vienīgi par kaitējumu vai zaudējumiem, ko izraisījis tīšs vai rupjas nolaidības dēļ noticis līgumsaistību pārkāpums saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem vai saskaņā ar Vācijas Likumu par ražotāja atbildību par precēm (Produkthaftungsgesetz).

9.3 Izņemot 9.2. punktā minētās situācijas, atbildība par parastu nolaidību tiek izslēgta.

9.4 Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi attiecas arī uz Pakalpojumu sniedzēja likumīgo vai pilnvaroto pārstāvju pienākumu pārkāpumiem. Ja Pakalpojumu sniedzēja atbildība saskaņā ar augstāk minētajiem noteikumiem ir izslēgta, tiek izslēgta arī Pakalpojumu sniedzēja darbinieku un pilnvaroto pārstāvju personiskā atbildība.

9.5 Datu zuduma gadījumā Pakalpojumu sniedzēja atbildība aprobežojas ar kaitējumu vai zaudējumiem, kas būtu radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā, pieņemot, ka dati ir dublēti pareizi un regulāri.

9.6 Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par e-pasta vai citu elektronisko ziņojumu un/vai datu zudumu, aizkavēšanos, modificēšanu, manipulēšanu un/vai nepareizu maršrutēšanu datu ievades, ieguves un/vai pārsūtīšanas laikā, ja to izraisījusi citi datu tīkli, tostarp, bez ierobežojuma, internets, telefona tīkli un/vai jūsu vai trešo personu aparatūra vai programmatūra.

9.7 Ņemot vērā pašreizējo situāciju tehnisko inovāciju ziņā, nevar garantēt bezkļūdu un/vai pastāvīgi pieejamu piekļuvi un savienojumu ar internetu, tostarp datu pārraidi pa internetu. Līdz ar to šajā kontekstā Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par twogo Pakalpojumu pastāvīgas un nepārtrauktas pieejamības nodrošināšanu.

10 Licences darbības sākums un beigas

10.1 Licences darbība sākas pēc veiksmīgas reģistrācijas un aktivizēšanas, un beidzas, kad jūs vai Pakalpojumu sniedzējs to pārtrauc. Jūs vai Pakalpojumu sniedzējs var izbeigt licences darbību jebkurā brīdī. Lai paziņojums par licences izbeigšanu būtu spēkā, tas jānoformē rakstveidā; tas nozīmē, ka pietiek, piemēram, nosūtīt paziņojumu pa e-pastu, faksu vai PDF formāta faila veidā.

10.2 Tas neietekmē abu pušu tiesības izbeigt licences darbību pamatota iemesla dēļ. Pakalpojumu sniedzējam ir pamatots iemesls izbeigt licences darbību, ja, bez ierobežojuma, jūs pārkāpjat 5. punkta noteikumus.

11 Dažādi

11.1 Paziņojumi: Ja nav citas vienošanās, jūsu nosūtītas nodomu deklarācijas, brīdinājumi vai paziņojumi ir spēkā tikai tad, ja tie ir nosūtīti uz šeit norādīto Pakalpojumu sniedzēja e-pasta adresi info@twogo.com

11.2 Noteicošie tiesību akti: Šos lietošanas noteikumus un starp jums un Pakalpojumu sniedzēju noslēgtās licences darbību regulē Vācijas Federatīvās Republikas tiesību akti, izslēdzot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (“CISG”).

11.3 Strīdu izšķiršanas kārtība: Eiropas Komisija nodrošina tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu (ODR), tā ir pieejama vietnē http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Mūsu e-pasta adrese ir atrodama mūsu tīmekļa vietnes sadaļā “Legal Notice (Impressum)” [Juridiskais paziņojums]. Mums nav ne pienākuma, ne vēlmes iesaistīties strīda izšķiršanas procesā.

B. Īpašie noteikumi Pilnvarotajiem lietotājiem

B) daļā izklāstītie Īpašie noteikumi, papildus A) daļas Vispārīgajiem noteikumiem vai atkāpjoties no tiem, attiecas vienīgi uz Pilnvarotajiem lietotājiem.

1 Pakalpojumu izmantošana

Pretēji A) daļas 4. punkta noteikumiem, tiek piemēroti šādi noteikumi:

1.1 Jūs varat izmantot twogo Pakalpojumus produkta pārskatā norādītajiem mērķiem un tajā sīkāk aprakstītajā apjomā saistībā ar mūsu biznesa klienta vai jūsu darba devēja/klienta uzņēmējdarbību. Lai izmantotu Pakalpojumus, nepieciešams veiksmīgi pabeigt reģistrāciju un jābūt aktivizētam lietotāja profilam, un lietošanas laiks ir ierobežots atbilstoši līguma ar mūsu biznesa klientu vai jūsu darba devēju/klientu darbības termiņam. Lietošana, modificēšana vai kopēšana, izplatīšana vai izmantošana jebkādā citā veidā, tostarp attēlu, ilustrāciju, dizaina un pakārtoto datorprogrammu un datubāžu kopēšana vai izplatīšana, ir aizliegta.

1.2 Visas pretenzijas (piemēram, pakalpojumu traucējumu gadījumā), kas izriet no vai ir saistītas ar twogo Pakalpojumu funkcijām, pieejamību un lietošanu, attiecas tikai uz mūsu biznesa klientu vai jūsu darba devēju vai klientu. Mēs jo īpaši paturam tiesības bez jūsu piekrišanas atsaukt vai grozīt jūsu licenci, kas ir iegūta no mūsu biznesa klienta, piemēram, tāpēc, ka mums ir tiesības celt pretenzijas pret mūsu biznesa klientu vai jūsu darba devēju/klientu.

1.3 Jūs esat atbildīgs/-a par visām darbībām, kas ir veiktas, izmantojot jūsu pieteikšanās datus, tostarp lietotāja veidotu saturu, izņemot, ja jūs varat pierādīt, ka trešās personas ir ieguvušas jūsu pieteikšanās datus bez darbībām no jūsu puses.

1.4 Lietošanas noteikumu pārkāpuma gadījumā mums ir tiesības

 • izteikt personisku brīdinājumu;
 • daļēji ierobežot jūsu iespējas izmantot twogo Pakalpojumus; un
 • īslaicīgi vai pastāvīgi bloķēt jūsu piekļuvi visiem vai noteiktiem twogo Pakalpojumiem.

Tas pats attiecas uz gadījumiem, kad mums ir citas likumīgas intereses veikt iepriekš minētās darbības, jo īpaši, lai aizsargātu citus lietotājus no krāpnieciskām vai nelikumīgām darbībām.
Darbības tiek izvēlētas un īstenotas godprātīgi pēc Pakalpojumu sniedzēja ieskatiem. Tomēr mēs saprātīgā apmērā ņemsim vērā jūsu likumīgās intereses. Jo īpaši, izsverot abu pušu intereses, mēs apsvērsim, cik lielā mērā jūs esat uzskatāms/-a par vainīgu attiecīgajā pārkāpumā.

2 Atbildības ierobežojumi

Pretēji A) daļas 9. punktam, ir piemērojami šādi noteikumi:

2.1 Saistībā ar lietotāju veidotu saturu, Pakalpojumu sniedzējs vienīgi reproducē jūsu vai attiecīgā Pilnvarotā lietotāja sniegto informāciju. Šādas informācijas precizitātes vai aktualitātes pārbaude netiek veikta. Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par lietotāja veidotu saturu. Pakalpojumu sniedzēja atbildību par šāda satura radīto kaitējumu vai zaudējumiem regulē vienīgi šādi zemāk izklāstītie noteikumi:

2.2 Pakalpojumu sniedzēja atbildību par kaitējumu vai zaudējumiem, ko izraisījis tīšs vai rupjas nolaidības dēļ noticis līgumsaistību pārkāpums saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem un tā atbildību par dzīvības zaudēšanu, miesas bojājumiem vai kaitējumu veselībai, krāpniecisku sagrozīšanu, vai atbildību saskaņā ar Vācijas Likumu par ražotāja atbildību par precēm (Produkthaftungsgesetz) reglamentē piemērojamie tiesību akti.

2.3 Pakalpojuma sniedzēja atbildība par nolaidības dēļ radušos pārkāpumu saistībā ar pienākumu, kas obligāti jāizpilda, lai twogo Pakalpojumi vispār tiktu pienācīgi sniegti, un kuru Pilnvarotais lietotājs parasti sagaida un ir tiesīgs sagaidīt (“Būtiskās līgumiskās saistības”), attiecas tikai uz “SaaS” veida līgumu tipiski paredzamu kaitējumu vai zaudējumiem.

2.4 Atbildība par parastu nolaidību tiek izslēgta, izņemot 9.2. un 9.3. punktā minētās situācijas.

2.5 Iepriekš minētie atbildības ierobežojumi attiecas arī uz Pakalpojumu sniedzēja likumīgo vai pilnvaroto pārstāvju pienākumu pārkāpumiem. Ja Pakalpojumu sniedzēja atbildība saskaņā ar augstāk minētajiem noteikumiem ir izslēgta, tiek izslēgta arī Pakalpojumu sniedzēja darbinieku un pilnvaroto pārstāvju personiskā atbildība.

2.6 Datu zuduma gadījumā Pakalpojumu sniedzēja atbildība aprobežojas ar kaitējumu vai zaudējumiem, kas būtu radušies tā darbības vai bezdarbības rezultātā, pieņemot, ka dati ir dublēti pareizi un regulāri.

2.7 Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par e-pasta vai citu elektronisko ziņojumu un/vai datu zudumu, aizkavēšanos, modificēšanu, manipulācijām un/vai nepareizu maršrutēšanu datu ievades, ieguves un/vai pārsūtīšanas laikā, ja to izraisījusi citi datu tīkli, tostarp, bez ierobežojuma, internets, telefona tīkli un/vai jūsu vai trešo personu aparatūra vai programmatūra.

2.8 Ņemot vērā pašreizējo situāciju tehnisko inovāciju ziņā, nevar garantēt bezkļūdu un/vai pastāvīgi pieejamu piekļuvi un savienojumu ar internetu, tostarp datu pārraidi pa internetu. Līdz ar to šajā kontekstā Pakalpojumu sniedzējs nav atbildīgs par twogo Pakalpojumu pastāvīgas un nepārtrauktas pieejamības nodrošināšanu.

3 Licences darbības sākums un beigas

Neskatoties uz A) daļas 10. punkta noteikumiem, ir piemērojami šādi noteikumi:

3.1 Licences darbība sākas pēc veiksmīgas reģistrācijas un aktivizācijas un beidzas (i) automātiski pēc līguma izbeigšanas ar mūsu biznesa klientu vai jūsu darba devēju/klientu, vai (ii) pēc tās darbības izbeigšanas no jūsu vai Pakalpojumu sniedzēja puses. Jūs vai Pakalpojumu sniedzējs var izbeigt licences darbību jebkurā brīdī. Lai paziņojums par licences izbeigšanu būtu spēkā, tas jānoformē rakstveidā; tas nozīmē, ka pietiek, piemēram, nosūtīt paziņojumu pa e-pastu, faksu vai PDF formāta faila veidā.

3.2 Tas neietekmē abu pušu tiesības izbeigt licences darbību pamatota iemesla dēļ. Pakalpojumu sniedzējam ir pamatots iemesls izbeigt licences darbību, ja, bez ierobežojuma, jūs pārkāpjat A) daļas 5. punkta noteikumus.

 

Tulkojums ir paredzēts tikai informatīviem mērķiem. Juridiski saistošas ir vienīgi teksta versijas angļu un vācu valodā.