zurück zur Startseite
Pendlernetz

Durch die Verwendung eines Internet Explorer Browsers könnte die Webseite nicht richtig funktionieren.

Kasutustingimused [ET]

Kasutustingimused

Viimati ajakohastatud: Mai 2022

Need kasutustingimused kehtivad twogo kasutamise suhtes. Twogo on mobiilne, pilvepõhine tarkvaralahendus, mida pakub Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Saksamaa, Stuttgarti ringkonnakohus, HRB 751331 (edaspidi „teenusosutaja“, „meie“).), mis on välja töötatud spetsiaalselt pendelrändurite ning töö- ja ärireiside vajaduste rahuldamiseks ning mis koos kõigi teenuseosutaja seotud teenustega („twogo teenused“) on kasutamiseks kättesaadav tarkvara kui teenuse („SaaS“) mudelil põhineva tarkvara kujul aadressil www.twogo.com ja/või mobiilirakenduse kujul vastavalt järgmistele tingimustele. Kasutustingimused on jaotatud A osaks. „Üldsätted“ ja B osa. „Erisätted“. A osa kehtib kõigi twogo teenuste kasutajatele; B osa kehtib lisaks meie äriklientide töötajatele või sõltumatutele töövõtjatele, kellele meie ärikliendid annavad juurdepääsu twogo teenustele oma äritegevuses kasutamiseks („volitatud kasutajad“). Need kasutustingimused kehtivad ka siis, kui juurdepääs twogo teenustele toimub väljastpoolt Saksamaa Liitvabariiki või kui juurdepääsu twogo teenustele hõlbustavad täielikult või osaliselt teised veebisaidid või mobiilseadmete tarkvararakendused („mobiilirakendused“).

A. Üldsätted

1 Kuidas twogo teenused toimivad

twogo on sõidujagamisteenus, mis aitab teil korraldada sõidujagamisi tööle sõitmiseks või töö- ja ärireisideks. Täiendavat põhjalikku ja üksikasjalikku teavet twogo teenuse kohta leiate siit.

2 Tingimused võivad muutuda

Teenuseosutaja võib neid kasutustingimusi igal ajal mõistlikel põhjustel muuta. Mõistlikuks põhjuseks võib olla muu hulgas rakenduse olemasolevate funktsioonide või omaduste täiustamine või uute funktsioonide või omaduste lisamine, uusimate teaduslike või tehniliste arengute kaasamine, asjakohaste tehniliste muudatuste tegemine, et tagada twogo teenuste funktsionaalsus või turvalisus, või õiguslike või regulatiivsete nõuete rakendamine. Teenuseosutaja teavitab teid eelnevalt kõigist lepingu muudatustest asjaoludele sobival viisil (näiteks e-posti teel). Selline teade sisaldab teavet kavandatavate muudatuste kohta ja teie õigust esitada lepingu muudatuste suhtes vastuväiteid ning seda, kuhu sellekohane teade saata. Muudatused loetakse vastuvõetuks, kui te ei esita neile 30 päeva jooksul vastuväiteid. Kõik varasemad kasutustingimuste versioonid kaotavad kehtivuse lepingu muudatuse jõustumisel. Kui te esitate ettenähtud aja jooksul vastuväiteid muudatuste kohta ja kui teenuseosutaja jaoks ei ole mõistlik jätkata litsentsi kehtivatel tingimustel, võib teenuseosutaja teie litsentsi ilma ette teatamata lõpetada.

3 Registreerimine

3.1 Twogo teenuste kasutamine eeldab edukat registreerimist ja kasutajaprofiili aktiveerimist.

3.2 Registreeruda saate ainult siis, kui olete täieliku õigusvõimega. Alaealistel ei ole lubatud registreeruda. Saate registreeruda ainult ühe korra ja luua ainult ühe kasutajaprofiili. Kasutajaprofiili ei tohi edastada kolmandale osapoolele.

3.3 Registreerimisel peate esitama kogu vajaliku teabe tõeselt ja täielikult. Registreerumisel esitatud andmete muutumisest peate meid viivitamatult teavitama või teavet tuleb vastavalt muuta, et see vastaks teie tegelikule olukorrale. Kasutajaprofiili loomiseks võite kasutada oma tegelikku nime ja hüüdnime/pseudonüümi.

3.4 Kasutajaprofiili ei aktiveerita enne registreerimiskriteeriumite läbivaatamist. Seega ei ole õigust litsentsi andmiseks.

4 Teenuste kasutamine

4.1 Niipea, kui oleme aktiveerinud teie kasutajaprofiili, võite twogo teenuseid kasutada tooteülevaates näidatud eesmärkidel ja seal üksikasjalikumalt kirjeldatud ulatuses. Igasugune muu kasutamine, muutmine või kopeerimine, levitamine või muul viisil kasutamine, sealhulgas piltide, illustratsioonide, kujunduse ja nende aluseks olevate arvutiprogrammide ja andmebaaside kopeerimine või levitamine on keelatud.

4.2 Peate hoidma oma sisselogimisandmeid salajas ja säilitama neid turvaliselt, et kolmandad isikud ei saaks neile ligi pääseda. Te peate tagama, et kasutate piisavalt keerulist salasõna ja muudate oma salasõna regulaarselt. Kui logite sisse parooliga kaitstud funktsioonidesse, peate pärast iga kasutamist välja logima. Te peate meid viivitamatult teavitama, kui saate teada, et kolmandad isikud on saanud ja/või väärkasutavad teie sisselogimisandmeid.

4.3 Te vastutate kõikide tegevuste eest, mis on tehtud teie sisselogimisandmeid kasutades, sealhulgas kasutaja loodud sisu eest, välja arvatud juhul, kui te suudate tõendada, et kolmandad isikud said teie sisselogimisandmed kätte ilma teie osaluseta.

4.4 Käesolevate kasutustingimuste mis tahes rikkumise korral on meil õigus:

 • väljastada isiklik hoiatus;
 • piirata osaliselt twogo teenuste kasutamist; ja
 • blokeerida ajutiselt või jäädavalt teie juurdepääs kõigile või teatud twogo teenustele.

Sama kehtib ka juhul, kui meil on muu õigustatud huvi võtta eespool nimetatud meetmeid, eelkõige selleks, et kaitsta teisi kasutajaid pettuse või ebaseadusliku tegevuse eest.
Valitud ja rakendatud meede määratakse teenuseosutaja õiglase kaalutlusõiguse alusel. Siiski võtame mõistlikult arvesse teie õigustatud huve. Mõlema poole huvide kaalumisel arvestame eelkõige seda, millises ulatuses tuleks teid lugeda mis tahes rikkumises süüdi.

5 Tegevusjuhend

Selleks, et tagada ohutus ja turvalisus ning teenuse ja selle funktsioonide nõuetekohane kasutamine kõigile asjaomastele osapooltele, tuleb twogo kasutamisel järgida teatavaid tegevuseeskirju. Järgmised tegevused ei ole mitte mingil juhul lubatud:

5.1 oma salasõna avalikustamine kolmandale isikule või kolmanda isiku kasutajanime ja salasõna kasutamine;

5.2 oma kasutajaprofiili/sisselogimisandmete või twogo teenuste või nende osade müümine, rentimine või all-litsentsimine;

5.3 autoriõiguse märkuste, kaubamärgisümbolite või viidete muudele intellektuaalomandi õigustele eemaldamine või muutmine, mis on sisu või twogo teenustega seotud või edastatakse nende kaudu;

5.4 teenuseosutaja või kolmandate isikute poolt sisu või teenuste kaitsmiseks kasutatud tehnoloogiatest kõrvalehoidmine, eelkõige kasutades twogo teenusele juurdepääsuks veebikraapimist, andmekaevandamist või muid automatiseeritud vahendeid;

5.5 twogo teenuste või nendega seotud süsteemide või võrkude või neis sisalduvate andmete terviklikkusesse sekkumine või sekkumise üritamine;

5.6 twogo teenuste või selle sisu või selle osade kopeerimine, levitamine, reprodutseerimine, salvestamine või levitamine või nende avalikult kättesaadavaks tegemine ulatuses, mis ei ole teie litsentsi või kohaldatavate seadusesätete alusel selgesõnaliselt lubatud;

5.7 mis tahes pahavara salvestamine, manustamine või edastamine;

5.8 kasutajasisu loomine, edastamine või levitamine, mis on noortele kahjulik, laimav, solvav, diskrimineeriv, ähvardav, ahistav (nt „jälitamise“ kujul), nilbe või muul viisil ebaseaduslik või mille eesmärk on panna toime või kaasa aidata õigusvastase teo toimepanemisele, olenemata selle olemusest, sealhulgas, kuid mitte ainult, intellektuaalomandi õiguste või moraalsete ja/või andmekaitseõiguste rikkumine.

Sätted sidevõimaluste kasutamiseks

Teenuseosutaja võib pakkuda teile erinevaid kommunikatsioonivõimalusi teie enda sisu ja sissekannete jaoks, mida saate kasutada vastava kättesaadavuse piires.

Sellega seoses pakub teenuseosutaja ainult tehnilisi võimalusi teabevahetuseks. Selliste sidevõimaluste pakkumisele ei ole õigustatud ootust.

Teil on keelatud avaldada või levitada kommunikatsioonivõimalustes sisu (nt pilte, videoid, linke, nimesid, tekste, sõnu), mis võiksid:

 • sisaldada tarkvaraviirusi, pahavara, nuhkvara või muud koodi, faile või programme, mille eesmärk on katkestada, hävitada või piirata mis tahes arvutitarkvara, riistvara või telekommunikatsiooniseadmete funktsionaalsust;

 • rikkuda kehtivaid seadusi või on ebamoraalsed;

 • rikkuda kaubamärke, patente, autoriõigusi, muid varalisi õigusi, ärisaladusi või muid kolmandate isikute õigusi;

 • on ebaseaduslik, ropp, teotav, solvav, ähvardav, hirmutav, ahistav, viha õhutav, rassiliselt või etniliselt taunitav või õhutab või julgustab käitumisele, mis oleks ebaseaduslik või muul viisil sobimatu, sealhulgas vägivallakuritegude ülistamine, laste ohustamine või ärakasutamine või ohustab või häirib muul viisil laste ja noorte arengut;

 • luua ekslikult mulje, et seda pakub või toetab teenuseosutaja;

 • sisaldada valeandmeid, väärkajastamisi või eksitavaid väiteid või eksitavaid avaldusi; või

 • kasutada kolmandate isikute isikuandmeid ilma nende selgesõnalise nõusolekuta või kasutada või manipuleerida selliseid andmeid; või

Käesoleva punkti 6 sätete rikkumise korral kohaldatakse punkti 4.4.

6 Intellektuaalomand, õiguste reservatsioon

6.1 Teenuseosutaja on ja jääb twogo teenustele omaste autoriõiguste ja muude intellektuaalomandi õiguste omanikuks.

6.2 Kui teenuseosutaja osutab twogo teenuseid mobiilirakendusena, mida saab alla laadida mobiilseadmetesse, ei müüda ega anta teenuseid teile üle ning kõik õigused twogo teenuste kopeerimiseks jäävad teenuseosutajale ja tema litsentsiandjatele ka pärast mobiilirakenduse paigaldamist mobiilseadmetesse.

6.3 twogo teenused võivad olla integreeritud kolmandate isikute rakendustesse ja teenustesse („kolmandate isikute rakendused“) ja mobiilseadmetesse või võivad olla interaktiivsed, et teha twogo teenused kättesaadavaks. Nende kolmanda osapoole rakenduste ja seadmete suhtes võivad kehtida eraldi tingimused ja andmekaitseseadused, mis võivad reguleerida nende kolmanda osapoole rakenduste ja seadmete kasutamist. Teenuseosutaja ei taga kolmanda osapoole rakenduste ja seadmete ühilduvust või jätkuvat ühilduvust twogo teenustega. Teenuseosutajal puudub kontroll selliste kolmandate isikute rakenduste kujunduse ja sisu üle ning seetõttu ei võta vastutust kolmandate isikute rakenduste tegevuse, funktsioonide või ajakohasuse, sisu täpsuse või täielikkuse või kvaliteedi eest ning distantseerib end selgesõnaliselt kolmandate isikute rakenduste sisust.

7 Twogo teenuste piirangud ja muudatused

Teenuseosutajal ei ole kohustust pakkuda twogo teenustele uuendusi või värskendusi, välja arvatud juhul, kui need on vajalikud twogo teenuse hooldamiseks vastavalt lepingule. Eelkõige ei vastuta ta twogo teenuste kindla kättesaadavuse taseme tagamise eest ja vastutab teie ees ainult pettusega varjatud puuduste eest, kusjuures vastutus selliste puuduste eest on reguleeritud kohaldatavate õigusnormidega.

8 Teavitamiskohustus ja hüvitis kolmandate isikute nõuete korral

8.1 Teavitate teenuseosutajat viivitamata ja asjakohases ulatuses kõigist teie vastu kohtumenetluses või kohtuväliselt esitatud nõuetest, mis on esitatud kolmandate isikute autoriõiguse või muude intellektuaalomandi õiguste väidetava rikkumise tõttu, mis tuleneb tellitud twogo teenuste kasutamisest („rikkumisnõuded“). Sellistel juhtudel võtab teenuseosutaja enda peale kõigi tegevuste juhtimise ja koordineerimise nii kohtus kui ka kohtuväliselt, et vastata sellistele rikkumisnõuetele. Osutate teenuseosutajale siiski mõistlikku abi rikkumistega seotud hagide lahendamiseks ja/või vastamiseks ning hoidute igasugusest tegevusest, mis võib kahjustada mis tahes õiguskaitset. Kui teenusosutaja ei võta õiguskaitset enda peale kolmekümne päeva jooksul pärast rikkumise kohta teate saamist, võite te ise korraldada õiguskaitse ja teenuseosutaja abistab teid sellisel juhul vastavalt 3. lausele.

8.2 Teenuseosutaja vabastab teid kõigist kohustustest maksta kahjutasu, mis on määratud lõpliku ja siduva kohtuotsusega kolmandate isikute autoriõiguse või muude intellektuaalsete õiguste rikkumise tõttu, mis on tingitud twogo teenuste kasutamisest, ning hüvitab teile ka mõistlikud õiguskaitsekulud, välja arvatud juhul, kui teenuseosutaja ei ole rikkumise eest vastutav.

9 Vastutuse piiramine

9.1 Seoses kasutaja loodud sisuga esitab teenusosutaja üksnes teie või vastava volitatud kasutaja esitatud teavet. Sellise teabe täpsust või ajakohasust ei kontrollita. Teenuseosutaja ei vastuta kasutajate loodud sisu eest. Teenuseosutaja vastutus sellise sisu põhjustatud kahju eest on reguleeritud üksnes järgmiste sätetega:

9.2 Teenuseosutaja vastutab ainult kahju eest, mis on põhjustatud käesolevate kasutustingimuste kohaste lepinguliste kohustuste tahtlikust või raskest hooletusest tingitud rikkumisest, või vastavalt Saksamaa tootevastutuse seadusele (Produkthaftungsgesetz).

9.3 Välja arvatud punktis 9.2 osutatud olukordades, on vastutus tavalise hooletuse eest välistatud.

9.4 Ülaltoodud vastutuse piirangud kehtivad ka teenuseosutaja seaduslike esindajate või asendusliikmete poolt toime pandud kohustuste rikkumise suhtes. Kui teenuseosutaja vastutus on eespool nimetatud sätete alusel välistatud, on välistatud ka teenuseosutaja töötajate ja asendusliikmete isiklik vastutus.

9.5 Andmete kaotsimineku korral piirdub teenuseosutaja vastutus kahju suurusega, mis oleks tekkinud tema tegevuse või tegevusetuse tagajärjel, eeldusel, et andmed oleks nõuetekohaselt ja korrapäraselt varundatud.

9.6 Teenuseosutaja ei vastuta e-kirjade või muude elektrooniliste sõnumite ja/või andmete sisestamise, kogumise ja/või edastamise ajal toimunud kadumise, hilinemise, muutmise, manipuleerimise ja/või ebaõige suunamise eest, kui seda põhjustavad muud andmevõrgud, sealhulgas, kuid mitte ainult, internet, telefonivõrgud ja/või teie või kolmanda isiku riistvara või tarkvara.

9.7 Tehniliste uuenduste hetkeseisu arvestades ei ole võimalik tagada veavaba ja/või püsivalt kättesaadavat juurdepääsu ja ühendust internetile, sealhulgas andmesidet interneti kaudu. Seetõttu ei vastuta teenuseosutaja selles kontekstis twogo teenuste pideva ja katkematu kättesaadavuse tagamise eest.

10 Litsentsi algus ja lõpetamine

10.1 Käesolev litsents algab pärast edukat registreerimist ja aktiveerimist ning lõpeb teie või teenuseosutaja poolse lõpetamisega. Teie või teenuseosutaja võite selle litsentsi igal ajal lõpetada. Ülesütlemisavaldus peab olema kirjalikus vormis selleks, et olla kehtiv, mis tähendab, et näiteks e-posti, faksi või PDF-faili teel saadetud teatest piisab.

10.2 See ei mõjuta mõlema poole õigust lõpetada leping mõjuval põhjusel. Teenuseosutaja poolseks mõjuvaks põhjuseks lepingu lõpetamiseks loetakse sealhulgas, kuid mitte ainult, seda, kui te rikute punkti 5.

11 Lõppsätted

11.1 Teated: Kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtivad teie tahteavaldused, teated või teavitused ainult siis, kui need saadetakse teenuseosutaja järgmisele aadressile info@twogo.com

11.2 Kohaldatav õigus: Käesolevate kasutustingimuste ning teie ja teenuseosutaja vahelise litsentsi suhtes kohaldatakse Saksamaa Liitvabariigi seadusi, välja arvatud siis, kui kohaldub ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta („CISG").

11.3 Vaidluste lahendamine: Euroopa Komisjon on loonud veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi (ODR), mis on kättesaadav aadressil http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Meie e-posti aadressi leiate meie veebisaidi jaotisest „Õiguslik teave“ (Impressum). Me ei ole kohustatud ega soovi osaleda vaidluste lahendamise protsessis.

B. Erisätted volitatud kasutajatele

Käesoleva B osa erisätteid kohaldatakse üksnes volitatud kasutajate suhtes lisaks või erandina A osa üldsätetele.

1 Teenuste kasutamine

Vastupidiselt A osa punktile 4 kohaldatakse järgmist:

1.1 Te võite kasutada twogo teenuseid tooteülevaates näidatud eesmärkidel ja seal täpsemalt kirjeldatud ulatuses seoses meie ärikliendi või teie tööandja/kliendi äritegevusega. Teenuste kasutamise eeltingimuseks on, et teie registreerimine on edukas ja teie kasutajaprofiil on aktiveeritud ning et teie kasutusaeg on piiratud meie ärikliendi või teie tööandja/kliendiga sõlmitud lepingu kehtivusajaga. Igasugune muu kasutamine, muutmine või kopeerimine, levitamine või muul viisil kasutamine, sealhulgas piltide, illustratsioonide, kujunduse ja nende aluseks olevate arvutiprogrammide ja andmebaaside kopeerimine või levitamine on keelatud.

1.2 Kõik nõuded (nt teenuse häirete korral), mis tulenevad twogo teenuste funktsioonidest, kättesaadavusest ja kasutamisest või on nendega seotud, kuuluvad ainult meie ärikliendile või teie tööandjale või kliendile. Eelkõige jätame endale õiguse tühistada või muuta teie ärikliendilt saadud litsentsi ilma teie nõusolekuta, näiteks seetõttu, et meil on õigus esitada vastuväiteid meie ärikliendi või teie tööandja/kliendi vastu.

1.3 Te vastutate kõigi tegevuste eest, mis on tehtud teie sisselogimise andmeid kasutades, sealhulgas kasutaja loodud sisu eest, välja arvatud juhul, kui te suudate tõendada, et kolmandad isikud said teie sisselogimise andmed kätte ilma teiepoolse tegevuseta.

1.4 Käesolevate kasutustingimuste rikkumise korral on meil õigus:

 • väljastada isiklik hoiatus;
 • piirata osaliselt twogo teenuste kasutamist; ja
 • blokeerida ajutiselt või jäädavalt teie juurdepääs kõigile või teatud twogo teenustele.

Sama kehtib ka juhul, kui meil on muu õigustatud huvi võtta eespool nimetatud meetmeid, eelkõige selleks, et kaitsta teisi kasutajaid pettuse või ebaseadusliku tegevuse eest.
Valitud ja rakendatud meede määratakse teenuseosutaja õiglase kaalutlusõiguse alusel. Siiski võtame mõistlikult arvesse teie õigustatud huve. Mõlema poole huvide kaalumisel arvestame eelkõige seda, millises ulatuses tuleks teid lugeda mis tahes rikkumises süüdi.

2 Vastutuse piirangud

Vastupidiselt A osa punktile 9 kohaldatakse järgmist:

2.1 Seoses kasutaja loodud sisuga edastab teenuseosutaja üksnes teie või vastava volitatud kasutaja esitatud teavet. Sellise teabe täpsust või ajakohasust ei kontrollita. Teenuseosutaja ei vastuta kasutajate loodud sisu eest. Teenuseosutaja vastutus sellise sisu põhjustatud kahju eest on reguleeritud üksnes järgmiste sätetega:

2.2 Teenuseosutaja vastutus kahju eest, mis on põhjustatud käesolevate kasutustingimuste kohaste lepinguliste kohustuste tahtlikust või raskest hooletusest tingitud rikkumisest, ning vastutus elu kaotamise, kehavigastuse või tervisekahjustuse, pettuse või väärkajastamise eest või Saksamaa tootevastutuse seaduse (Produkthaftungsgesetz) alusel reguleeritakse kohaldatavate õigusnormidega.

2.3 Teenuseosutaja vastutus sellise kohustuse hooletu rikkumise eest, mis peab tingimata olema täidetud, et twogo teenuseid saaks üldse nõuetekohaselt osutada, ja mida volitatud kasutaja tavaliselt eeldab ja mille täitmist tal on õigus eeldada („olulised lepingulised kohustused“), piirdub SaaS-tüüpi lepingute puhul tavaliselt prognoositava kahjuga.

2.4 Välja arvatud punktides 9.2 ja 9.3 nimetatud olukordades, on vastutus tavalise hooletuse eest välistatud.

2.5 Ülaltoodud vastutuse piirangud kehtivad ka teenuseosutaja seaduslike esindajate või asendusliikmete poolt toime pandud kohustuste rikkumise suhtes. Kui teenuseosutaja vastutus on eespool nimetatud sätete alusel välistatud, on välistatud ka teenuseosutaja töötajate ja asendusliikmete isiklik vastutus.

2.6 Andmete kaotsimineku korral piirdub teenuseosutaja vastutus kahju suurusega, mis oleks tekkinud tema tegevuse või tegevusetuse tagajärjel, eeldusel, et andmed oleks nõuetekohaselt ja korrapäraselt varundatud.

2.7 Teenuseosutaja ei vastuta e-kirjade või muude elektrooniliste sõnumite ja/või andmete sisestamise, kogumise ja/või edastamise ajal toimunud kadumise, hilinemise, muutmise, manipuleerimise ja/või ebaõige suunamise eest, kui see on põhjustatud muude andmevõrkude, sealhulgas, kuid mitte ainult, interneti, telefonivõrkude ja/või teie või kolmanda isiku riistvara või tarkvara tõttu.

2.8 Tehniliste uuenduste hetkeseisu arvestades ei ole võimalik tagada veavaba ja/või püsivalt kättesaadavat juurdepääsu ja ühendust internetile, sealhulgas andmesidet interneti kaudu. Seetõttu ei vastuta teenuseosutaja selles kontekstis twogo teenuste pideva ja katkematu kättesaadavuse tagamise eest.

3 Litsentsi algus ja lõpetamine

Vastupidiselt A osa punktile 10 kohaldatakse järgmist:

3.1 Käesolev litsents algab pärast edukat registreerimist ja aktiveerimist ning lõpeb (i) automaatselt meie ärikliendi või teie tööandja/kliendiga sõlmitud lepingu lõpetamisel või (ii) teie või teenuseosutaja poolsel lõpetamisel. Teie või teenuseosutaja võite selle litsentsi igal ajal lõpetada. Ülesütlemisavaldus peab olema kirjalikus vormis selleks, et olla kehtiv, mis tähendab, et näiteks e-posti, faksi või PDF-faili teel saadetud teatest piisab.

3.2 Mõlema poole õigus lõpetada leping mõjuval põhjusel jää muutumatuks. Teenuseosutaja poolseks mõjuvaks põhjuseks lepingu lõpetamiseks loetakse sealhulgas seda, kui te rikute A osa punkti 5.

 

See tõlge on koostatud ainult teavitamise eesmärgil. Ainult inglis- ja saksakeelne versioon on õiguslikult siduvad.