zurück zur Startseite
Pendlernetz

Durch die Verwendung eines Internet Explorer Browsers könnte die Webseite nicht richtig funktionieren.

Användarvillkor [SV]

Användarvillkor

Senast uppdaterad: Maj 2022

Dessa användarvillkor gäller för användningen av twogo. "twogo" är en mobil, molnbaserad mjukvarulösning som erbjuds av Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Tyskland, Registry Court Stuttgart, HRB 751331 (Leverantören, vi) som utvecklats speciellt för att tillgodose pendlares behov samt för tjänsteresor och affärsresor, och som tillsammans med alla leverantörens tillhörande tjänster ("twogo-tjänsterna") är tillgänglig för användning baserat på en programvara som en tjänst ("SaaS") på www.twogo.com och/eller i form av en mobilapp i enlighet med följande villkor. Användarvillkoren är indelade i del A. "Allmänna bestämmelser" och del B. "Särskilda bestämmelser". Del A gäller för alla användare av twogo-tjänsterna; del B gäller dessutom för anställda eller oberoende entreprenörer hos våra företagskunder som får tillgång till twogo-tjänsterna av våra företagskunder för användning i deras verksamhet ("behöriga användare"). Dessa användarvillkor gäller även om twogos tjänster nås från ett land utanför Förbundsrepubliken Tyskland eller om åtkomsten till twogos tjänster helt eller delvis förmedlas via andra webbplatser eller programvaror för mobila enheter ("mobilappar").

A. Allmänna bestämmelser

1 Hur twogo-tjänsterna fungerar

twogo är en samåkningstjänst som hjälper dig att organisera samåkning för resor till jobbet eller för affärsresor och tjänsteresor. Du hittar ytterligare omfattande och detaljerad information om twogo-tjänsten här.

2 Villkoren kan ändras

Leverantören kan när som helst av rimliga skäl ändra dessa användarvillkor. Rimliga skäl kan bland annat vara att förbättra appens befintliga funktioner eller egenskaper eller att lägga till nya funktioner eller egenskaper, att integrera den senaste vetenskapliga eller tekniska utvecklingen, att göra lämpliga tekniska ändringar för att säkerställa twogos tjänsters funktionalitet eller säkerhet, eller att implementera rättsliga eller regulatoriska krav. Leverantören kommer att meddela dig i förväg om eventuella avtalsändringar på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna (t.ex. via e-post). Meddelandet kommer att innehålla information om de föreslagna ändringarna och din rätt att invända mot avtalsändringarna, samt vart du ska skicka ditt meddelande om detta. Ändringarna ska anses vara godkända om du inte invänder mot dem inom 30 dagar. Alla tidigare versioner av användarvillkoren upphör att gälla när avtalsändringen träder i kraft. Om du invänder mot ändringarna inom föreskriven tid och det inte är rimligt för leverantören att fortsätta licensen på de befintliga villkoren, kan leverantören säga upp din licens utan föregående meddelande.

3 Registrering

3.1 Användning av twogo-tjänsterna kräver en lyckad registrering och aktivering av din användarprofil.

3.2 Du kan bara registrera dig om du har full juridisk handlingsförmåga. Minderåriga får inte registrera sig. Du kan bara registrera dig en gång och du kan bara skapa en användarprofil. Användarprofilen får inte överföras till tredje part.

3.3 När du registrerar dig ska du sanningsenligt och fullständigt lämna all nödvändig information. Du ska utan onödigt dröjsmål och på eget initiativ meddela oss om eventuella ändringar av den information som du lämnade vid registreringen, eller så ska informationen anpassas till dina faktiska omständigheter. Du kan använda ditt riktiga namn och ett smeknamn/pseudonym för att skapa din användarprofil.

3.4 Din användarprofil kommer att aktiveras när vi har slutfört en granskning av registreringskriterierna. Det finns därför ingen rätt att få en licens beviljad.

4 Användning av tjänsterna

4.1 Så snart vi har aktiverat din användarprofil får du använda twogos tjänster för de ändamål som anges i produktöversikten och i den utsträckning som beskrivs mer ingående där. All annan användning, ändring eller kopiering, distribution eller annan form av användning, inklusive kopiering eller distribution av bilder, illustrationer, design och underliggande datorprogram och databaser är förbjuden.

4.2 Du ska hålla dina inloggningsuppgifter hemliga och förvara dem på ett säkert sätt så att tredje part inte kan få tillgång till dem. Du ska se till att du använder ett tillräckligt komplicerat lösenord och ska ändra ditt lösenord med jämna mellanrum. Om du loggar in på lösenordsskyddade funktioner ska du logga ut efter varje användning. Du ska meddela oss utan onödigt dröjsmål om du får kännedom om att tredje part har fått och/eller missbrukar dina inloggningsuppgifter.

4.3 Du är ansvarig för alla aktiviteter som utförs med hjälp av dina inloggningsuppgifter, inklusive användargenererat innehåll, såvida du inte kan visa att tredje part har erhållit dina inloggningsuppgifter utan att du har medverkat till det.

4.4 Vid brott mot dessa användarvillkor äger vi rätten:

 • att utfärda en personlig varning;
 • att delvis begränsa din användning av twogos tjänster, och
 • tillfälligt eller permanent blockera din tillgång till alla eller vissa twogo-tjänster.

Detsamma gäller om vi har ett annat legitimt intresse av att vidta ovannämnda åtgärder, speciellt för att skydda andra användare från bedräglig eller olaglig verksamhet.
Leverantören väljer och tillämpar åtgärderna efter eget omdöme. Vi kommer dock att ta rimlig hänsyn till dina legitima intressen. När vi väger båda parters intressen mot varandra kommer vi särskilt att ta hänsyn till i vilken utsträckning du bör anses vara skyldig till en eventuell överträdelse.

5 Uppförandekod

För att garantera säkerhet och korrekt användning av tjänsten och dess funktioner för alla berörda parter ska vissa uppföranderegler följas när du använder twogo. Följande är inte tillåtet under några omständigheter:

5.1 avslöja ditt lösenord till en tredje part eller använda en tredje parts användarnamn och lösenord;

5.2 sälja, hyra ut eller underlicensiera din användarprofil/din inloggningsinformation eller twogo-tjänsterna eller delar av dem;

5.3 ta bort eller ändra upphovsrättsmeddelanden, varumärkessymboler eller hänvisningar till andra immateriella rättigheter som ingår i eller överförs via innehållet eller twogos tjänster;

5.4 kringgå de tekniker som används av leverantören eller tredje part för att skydda innehållet eller tjänsterna, speciellt genom att använda skrapning, datautvinning eller andra automatiserade metoder för att få tillgång till twogo-tjänsten;

5.5 störa eller försöka störa integriteten hos twogo-tjänsterna eller tillhörande system eller nätverk eller data som finns där;

5.6 kopiera, distribuera, reproducera, spela in eller sända twogos tjänster eller dess innehåll eller delar av dem eller göra dem allmänt tillgängliga i den mån som sådana åtgärder inte är tillåtna enligt din licens eller uttryckligen tillåtna enligt tillämpliga lagbestämmelser;

5.7 lagra, lägga in eller överföra skadlig kod av något slag;

5.8 generera, sända eller distribuera användarinnehåll som är skadligt för unga, ärekränkande, stötande, diskriminerande, hotfullt, trakasserande (t.ex. i form av "stalking"), obscent eller på annat sätt olagligt, eller som syftar till att begå eller hjälpa till med att begå en olaglig handling, oavsett dess art, inklusive, dock utan begränsning till intrång i immateriella rättigheter eller moraliska äganderätten och/eller dataskyddsrättigheter.

Bestämmelser om användning av kommunikationsalternativ

Leverantören kan erbjuda dig olika kommunikationsalternativ för ditt eget innehåll och dina bidrag, som du kan använda inom ramen för respektive tillgänglighet.

I detta avseende tillhandahåller leverantören endast de tekniska möjligheterna till informationsutbyte. Det finns ingen rätt till sådana kommunikationsalternativ.

Det är förbjudet att publicera eller distribuera innehåll (t.ex. bilder, videor, länkar, namn, texter, ord) inom kommunikationsalternativen som kan

 • innehåller programvaruvirus, skadlig kod, spionprogram eller annan kod, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos datorprogram, hårdvara eller telekommunikationsutrustning;

 • bryter mot tillämplig lag eller är omoraliska;

 • göra intrång i varumärken, patent, upphovsrätt, andra äganderättigheter, affärshemligheter eller andra rättigheter som tillhör tredje part;

 • är olagligt, obscent, kränkande, hotfullt, skrämmande, trakasserande, hatiskt, rasistiskt eller etniskt förkastligt, eller uppmanar eller uppmuntrar till beteende som skulle vara olagligt eller på annat sätt olämpligt, inklusive glorifiering av våldsbrott, fara för eller utnyttjande av barn, eller på annat sätt äventyrar eller stör barns och ungdomars utveckling;

 • felaktigt skapa ett intryck av att det tillhandahålls eller stöds av leverantören;

 • innehåller osanningar, felaktiga framställningar eller vilseledande uttalanden, eller

 • använda tredje parts personuppgifter utan deras uttryckliga samtycke eller använda eller manipulera sådana uppgifter, eller

I händelse av brott mot bestämmelserna i denna punkt 6 ska punkt 4.4 tillämpas.

6 Immateriella rättigheter, förbehåll för rättigheter

6.1 Leverantören är och förblir innehavare av upphovsrätten och andra immateriella rättigheter som ingår i twogo-tjänsterna.

6.2 När Leverantören tillhandahåller twogo-tjänsterna som en mobilapp som ska laddas ner till mobila enheter, säljs eller överförs tjänsterna varken till dig eller överförs till dig, och alla rättigheter att kopiera twogo-tjänsterna kvarstår hos Leverantören och dess licensgivare även efter mobilappen har installerats på mobila enheter.

6.3 Twogo-tjänsterna kan integreras i tredjepartsapplikationer och -tjänster ("tredjepartsappar") och i mobila enheter eller kan interagera med dem för att göra twogo-tjänsterna tillgängliga. Separata villkor och dataskyddslagar kan gälla för dessa tredjepartsappar och -enheter, vilka kan styra användningen av dessa tredjepartsappar och -enheter. Leverantören garanterar inte kompatibiliteten eller den fortsatta kompatibiliteten hos tredjepartsappar och -enheter med twogo-tjänsterna. Leverantören har ingen kontroll över utformningen och innehållet i sådana tredjepartsappar och tar därför inget ansvar för agerandet, funktionerna eller valutan, innehållets riktighet eller fullständighet eller kvaliteten på tredjepartsappar, och tar uttryckligen avstånd från innehållet i tredjepartsappar.

7 Begränsningar och ändringar av twogos tjänster

Leverantören har ingen skyldighet att tillhandahålla uppgraderingar eller uppdateringar av twogotjänsterna, såvida de inte är nödvändiga för att upprätthålla twogotjänsten i enlighet med avtalet. I synnerhet är företaget inte ansvarigt för att säkerställa en viss nivå av tillgänglighet för twogos tjänster och ska endast vara ansvarigt gentemot dig för bedrägligt dolda fel, där ansvaret för sådana fel regleras genom tillämpliga lagstadgade bestämmelser.

8 Krav på anmälan och ersättning vid anspråk från tredje part

8.1 Du ska utan onödigt dröjsmål och i lämplig omfattning underrätta leverantören om alla krav som framställs mot dig i domstolsförfaranden eller utanför domstol på grund av ett påstått intrång i tredje parts upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till följd av din användning av de beställda twogo-tjänsterna ("åtgärder för intrång"). I sådana fall kommer Leverantören att ta på sig ledningen och samordningen av alla aktiviteter i och utanför domstol för att försvara sådana intrångsåtgärder. Du ska dock att ge rimligt stöd till leverantören i syfte att lösa och/eller försvara talan om intrång och avstå från all verksamhet som kan ha en negativ inverkan på ett juridiskt försvar. Om Leverantören inte tar hand om det rättsliga försvaret inom trettio dagar efter att ha mottagit meddelandet om talan om intrång kan du själv ta upp ditt rättsliga försvar och Leverantören kommer att hjälpa dig i ett sådant fall i enlighet med mening 3.

8.2 Leverantören kommer att ersätta dig för alla skyldigheter att betala skadestånd som åläggs genom en slutgiltig och bindande dom på grund av intrång i tredje parts upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till följd av din användning av twogos tjänster, och kommer också att ersätta dig för rimliga kostnader för juridiskt försvar, såvida inte leverantören inte är ansvarig för intrånget.

9 Begränsningar av ansvar

9.1 När det gäller användargenererat innehåll återger leverantören endast information som tillhandahålls av dig eller respektive auktoriserad användare. Uppgifternas riktighet eller aktualitet granskas inte. Leverantören är inte ansvarig för användargenererat innehåll. Leverantörens ansvar för förlust eller skada som orsakas av sådant innehåll ska uteslutande regleras av följande bestämmelser:

9.2 Leverantören är endast ansvarig för förlust eller skada som orsakats av en avsiktlig eller grovt vårdslös överträdelse av avtalsförpliktelser enligt dessa användningsvillkor eller i enlighet med den tyska lagen om produktansvar (Produkthaftungsgesetz).

9.3 Med undantag för de situationer som avses i punkt 9.2 är ansvar för vanlig vårdslöshet uteslutet.

9.4 Ovanstående ansvarsbegränsningar ska även gälla för brott mot skyldigheter som begås av leverantörens lagliga företrädare eller representanter. När leverantörens ansvar är uteslutet enligt ovanstående bestämmelser ska även personligt ansvar för leverantörens anställda och representanter vara uteslutet.

9.5 Vid förlust av data ska leverantörens ansvar begränsas till den förlust eller skada som skulle ha uppstått till följd av leverantörens handlingar eller underlåtenhet om data hade säkerhetskopierats korrekt och regelbundet.

9.6 Leverantören är inte ansvarig för förlust, försening, modifiering, manipulation och/eller felaktig dirigering av e-post eller andra elektroniska meddelanden och/eller data under inmatning, insamling och/eller överföring av data om det orsakas av andra datanätverk, inklusive, dock utan begränsning till Internet, telefonnätverk och/eller din eller tredje parts hårdvara eller programvara.

9.7 Felfri och/eller permanent tillgänglig tillgång till och anslutning till Internet, inklusive datakommunikation via Internet, kan inte garanteras med tanke på den nuvarande tekniska utvecklingen. I detta sammanhang är Leverantören därför inte ansvarig för att säkerställa att twogotjänsterna är tillgängliga på ett permanent och oavbrutet sätt.

10 Licensens början och upphörande

10.1 Denna licens börjar gälla vid lyckad registrering och aktivering och upphör vid uppsägning av dig eller leverantören. Du eller leverantören kan när som helst säga upp denna licens. Uppsägningen måste vara i textform för att vara giltig, vilket innebär att det räcker med en uppsägning som skickas via e-post, fax eller som en PDF-fil.

10.2 Båda parters rätt att säga upp avtalet av goda skäl påverkas inte. Leverantören ska anses ha en god anledning till uppsägning om, dock utan begränsning till, du bryter mot klausul 5.

11 Övrigt

11.1 Meddelanden: Om inget annat avtalats ska avsiktsförklaringar, meddelanden eller anmälningar från dig endast vara giltiga om de skickas till följande adress hos leverantören info@twogo.com

11.2 Tillämplig lag: Dessa användarvillkor och licensen mellan dig och leverantören ska regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lagar, med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor ("CISG").

11.3 Tvistlösning: Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR) som finns på följande adress http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Du hittar vår e-postadress i avsnittet Juridiska meddelanden (Impressum) på vår webbplats. Vi är varken skyldiga eller villiga att delta i tvistlösningsprocessen.

B. Särskilda bestämmelser för behöriga användare

De särskilda bestämmelserna i denna del B gäller endast för behöriga användare utöver eller med undantag från de allmänna bestämmelserna i del A.

1 Användning av tjänsterna

I motsats till vad som sägs i del A, punkt 4, skall följande gälla:

1.1 Du får använda twogo-tjänsterna för de ändamål som anges i produktöversikten och i den utsträckning som beskrivs mer detaljerat där i samband med affärsverksamheten hos vår företagskund eller din arbetsgivare/klient. Din användning av tjänsterna omfattas av det föregående villkoret att din registrering lyckas och att din användarprofil blir aktiverad, och användningsperioden är begränsad till avtalsperioden med vår företagskund eller din arbetsgivare/klient. All annan användning, ändring eller kopiering, distribution eller annan form av användning, inklusive kopiering eller distribution av bilder, illustrationer, design och underliggande datorprogram och databaser är förbjuden.

1.2 Alla anspråk (t.ex. vid avbrott i tjänsten) som uppstår på grund av eller i samband med funktionerna, tillgängligheten och användningen av twogo-tjänsterna ska uteslutande tillfalla vår affärskund eller din arbetsgivare eller klient. I synnerhet förbehåller vi oss rätten att återkalla eller ändra din licens från vår affärskund utan ditt samtycke, till exempel för att vi har rätt att göra invändningar mot vår affärskund eller din arbetsgivare/klient.

1.3 Du är ansvarig för alla aktiviteter som utförs med hjälp av dina inloggningsuppgifter, inklusive användargenererat innehåll, såvida du inte kan visa att tredje part har erhållit dina inloggningsuppgifter utan din medverkan.

1.4 I händelse av brott mot dessa användarvillkor äger vi rätten:

 • att utfärda en personlig varning;
 • att delvis begränsa din användning av twogos tjänster, och
 • tillfälligt eller permanent blockera din tillgång till alla eller vissa twogo-tjänster.

Detsamma gäller om vi har ett annat legitimt intresse av att vidta ovannämnda åtgärder, speciellt för att skydda andra användare från bedräglig eller olaglig verksamhet.
Leverantören väljer och tillämpar åtgärderna efter eget omdöme. Vi kommer dock att ta rimlig hänsyn till dina legitima intressen. När vi väger båda parters intressen mot varandra kommer vi särskilt att ta hänsyn till i vilken utsträckning du bör anses vara skyldig till en eventuell överträdelse.

2 Begränsningar av ansvaret

I motsats till vad som sägs i del A, punkt 9, skall följande gälla:

2.1 När det gäller användargenererat innehåll återger leverantören endast information som tillhandahålls av dig eller respektive behörig användare. Uppgifternas riktighet eller aktualitet granskas inte. Leverantören är inte ansvarig för användargenererat innehåll. Leverantörens ansvar för förlust eller skada som orsakas av sådant innehåll ska uteslutande regleras av följande bestämmelser:

2.2 Leverantörens ansvar för förlust eller skada som orsakats av uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av avtalsförpliktelser enligt dessa användarvillkor och leverantörens ansvar för förlust av liv, kroppsskada eller hälsoskada, bedrägligt vilseledande eller enligt den tyska lagen om produktansvar (Produkthaftungsgesetz) ska regleras av tillämpliga lagbestämmelser.

2.3 Leverantörens ansvar för vårdslöst åsidosättande av en skyldighet som nödvändigtvis måste uppfyllas för att twogo-tjänsterna överhuvudtaget ska kunna tillhandahållas på ett korrekt sätt, och som en behörig användare normalt förväntar sig och har rätt att förvänta sig att de kommer att uppfyllas ("väsentliga avtalsförpliktelser"), ska begränsas till typiskt förutsebar förlust eller skada för SaaS-avtal.

2.4 Med undantag för de situationer som avses i paragraf 9.2 och 9.3 är ansvar för vanlig vårdslöshet uteslutet.

2.5 Ovanstående ansvarsbegränsningar ska även gälla för brott som begås av Leverantörens lagliga företrädare eller representanter. När leverantörens ansvar är uteslutet enligt ovanstående bestämmelser ska även personligt ansvar för leverantörens anställda och representanter vara uteslutet.

2.6 Vid förlust av data ska leverantörens ansvar begränsas till den förlust eller skada som skulle ha uppstått till följd av leverantörens handlingar eller underlåtenhet om data hade säkerhetskopierats korrekt och regelbundet.

2.7 Leverantören är inte ansvarig för förlust, försening, ändring, manipulering och/eller felaktig dirigering av e-post eller andra elektroniska meddelanden och/eller data under inmatning, insamling och/eller överföring av data om det orsakas av andra datanätverk, inklusive, dock utan begränsning till Internet, telefonnätverk och/eller din eller tredje parts hårdvara eller programvara.

2.8 Felfri och/eller permanent tillgänglig tillgång till och anslutning till Internet, inklusive datakommunikation via Internet, kan inte garanteras med tanke på den nuvarande tekniska utvecklingen. I detta sammanhang är Leverantören därför inte ansvarig för att säkerställa att twogotjänsterna är tillgängliga på ett permanent och oavbrutet sätt.

3 Licensens början och uppsägning

I motsats till vad som sägs i del A, punkt 10, skall följande gälla:

3.1 Denna licens ska börja gälla vid lyckad registrering och aktivering och ska upphöra (i) automatiskt vid uppsägning av avtalet med vår affärskund eller din arbetsgivare/klient eller (ii) vid uppsägning av dig eller Leverantören. Du eller leverantören kan när som helst säga upp denna licens. Uppsägningen måste vara i textform för att vara giltig, vilket innebär att det räcker med en uppsägning som skickas via e-post, fax eller som en PDF-fil.

3.2 Båda parters rätt att säga upp avtalet av goda skäl påverkas inte. Leverantören ska anses ha en god anledning till uppsägning om, dock utan begränsning till, du bryter mot del A, klausul 5.

 

Denna översättning är endast avsedd som information. Endast den engelska och den tyska versionen är bindande.