Contents


Rychlý návod - zamýšlené jízdy

Pro účast ve sdílené jízdě musíte nejprve vytvořit zamýšlenou jízdu, abyste specifikovali čas.#PERMREF: začátek, cíl a preference dojíždění pro vaši cestu.

Nalezení shody

Když pro vás systém najde shodu, TwoGo:

 • Odešle potvrzující žádost o schůzku indikující přesné časy odjezdu a příjezdu u vaší nalezené jízdy.
 • Aktualizuje vaši kartu zamýšlené jízdy pomocí detailů vaší nalezené jízdy. Klikněte na user.quickguide.itinerary.png pro zobrazení detailů jízdy včetně bodů vyzvednutí a vysazení, účastníků jízdy, atd..
 • Má-li se jízda uskutečnit během následujících 24 hodin, odešle vám SMS (pokud jste si zaregistrovali váš mobilní telefon a zapnuli oznamování od TwoGo pomocí SMS).

Hledání alternativ pro nenalezené jízdy

Pokud TwoGo nemůže najít přesnou shodu pro jízdu, kterou požadujete, umožní vám vybrat blízké alternativní návrhy (jsou-li k dispozici), pokud jste ochotni akceptovat menší úpravy vaší původní zamýšlené jízdy.

Úlohy

Vytváření zamýšlených jízd

TwoGo poskytuje pro vytváření zamýšlených jízd dva různé režimy. Existuje zjednodušený režim Chat, který vás vede procesem krok za krokem, nebo pokročilejší režim pro uživatele obeznámené s procesem. Mezi oběma režimy můžete kdykoli přepínat stisknutím a podržením + ikony pro vytvoření zamýšlené jízdy a výběrem buď Chat nebo Pokročilý.

Začátečníci a uživatelé, kteří nemají v systému jízdu, jsou při vytváření nové zamýšlené jízdy automaticky přepnuti do zjednodušeného režimu. Pro vytvoření vaší nové zamýšlené jízdy jednoduše sledujte výzvy na obrazovce.

Pro vytvoření nové zamýšlené jízdy pomocí režimu Pokročilý postupujte následovně:

 1. (Volitelně) Zvolte, zda chcete být v této specifické jízdě řidičem, cestujícím, případně buď řidičem nebo cestujícím. Toto nastavení přepíše preference dojíždění, které jste nastavili na kartě Preference jízdy.
 2. Zvolte Vytvořit jízdu a přejděte na kartu Nová jízda jako.
 3. Abyste nastavili, kdy a jak často chcete sdílet jízdu, klikněte na výklopnou šipku vedle Opakování a zvolte toto:
  • Pro jednotlivou jednorázovou jízdu klikněte na Nikdy.
  • Pro určitý den nebo určité dny klikněte na Podle dne a potom vyberte relevantní data.
  • Pro pravidelné týdenní jízdy klikněte na Týdně a potom zvolte:
   • Dny, ve které chcete tuto jízdu opakovat každý týden.
   • Data, kdy chcete opakování začít a ukončit.

POZNÁMKA: Pro širší volby opakování (například každého třetího v měsíci) vám doporučujeme nastavit vaše zamýšlené jízdy pomocí vašeho kalendáře.

 1. V polích Z a Do zadejte adresy nebo krátké názvy lokací, které požadujete, a vyberte přesné adresy ze zobrazených návrhů. TwoGo zobrazí vaši trasu na mapě.
 2. (Volitelně) Pokud jste vybrali roli řidiče nebo řidiče či cestujícího, můžete customizovat vaši trasu, jestliže preferujete jinou trasu než automatickou trasu, kterou pro vás TwoGo vypočítá.

POZOR: Pokud později změníte svou roli na Pouze cestující, jakékoli vaše úpravy trasy se nezohlední.

 1. Nastavte nejdřívější možný čas odjezdu a nejzazší možný čas příjezdu.
 2. (Volitelně) Nastavte typ jízdy:
  • Pro cestu tam a zpět zvolte zaškrtávací pole Jako cesta tam a zpět.
  • Pro označení této jízdy jako služební cesty zvolte zaškrtávací pole Služební cesta. POZNÁMKA: Touto volbou se automaticky omezí vyhledávání shody na kolegy nebo na určitou skupinu v rámci vaší organizace.
 3. (Volitelně) Pokud jste vybrali roli Řidič nebo Řidič či cestující, můžete nastavit preference právě pro tuto určitou jízdu. Klikněte na Zobrazit nastavení řidiče pro otevření karty Preference jízdy, kde můžete nastavit preference, které se použijí pouze pro tuto jízdu. Vedle nastavení preferencí pro jízdu zde můžete také vybrat, které auto chcete použít.
  • Pro výběr jednoho z vašich vlastních vozů klikněte na výklopný seznam Vozidlo a vyberte ze seznamu všech vozů, které jste registrovali v TwoGo.
  • Pokud jste dosud žádné vozidlo v TwoGo, neregistrovali, můžete zvolit Přidat moje vozidlo. Po uložení vaší zamýšlené jízdy budete automaticky vyzváni k registrování vašeho vozidla v TwoGo.
  • Pokud budete řídit vozidlo, které normálně nepoužíváte, například pronajaté vozidlo, vyberte Dočasné vozidlo (pronajaté vozidlo) a zadejte základní údaje o barvě, a je-li to možné, registrační značku.
  • Má-li vaše firma vozový park, který můžete využívat, a konfigurovala tuto funkčnost v TwoGo, můžete vybratPožadovat vozidlo z vozového parku. Vozidla z vozového parku jsou k dispozici pouze pro cesty tam a zpět a pro uživatele, kteří vybrali roli Řidič či cestující. Proto když vyberete možnost Vozidlo z vozového parku, vaše preference jízdy se automaticky odpovídajícím způsobem změní. Jakmile je k vám přiřazeno vhodné vozidlo z vozového parku, jeho detaily se zobrazí ve vaší zamýšlené jízdě jako u normálního vozidla.

POZNÁMKA: Po uložení vaší zamýšlené jízdy může nějakou dobu trvat, než se vozidlo z vozového parku přiřadí k vám, proto zpočátku neuvidíte žádné detaily o tomto vozidle. Zkontrolujte kartu Preference jízdy později znovu, abyste viděli, které vozidlo z vozového parku vám bylo přiřazeno.
Uvědomte si také, že pokud administrátor odebere vozidlo vozového parku ze systému, například kvůli neočekávanému mechanickému problému, oznámení, že vaše vozidlo z vozového parku již není k dispozici, obdržíte pouze v případě, že jste konfigurovali aplikaci TwoGo tak, aby odesílala žádosti o schůzku do vaší preferované aplikace kalendáře. Pokud jste aktivovali jen oznámení pomocí SMS, neobdržíte žádné oznámení. Proto důrazně doporučujeme, abyste několik hodin před vaším naplánovaným časem odjezdu zkontrolovali na kartě Preference jízdy, zda je k vám vozidlo z vozového parku stále přiřazeno. Pokud bylo přiřazení vozidla z vozového parku zrušeno, musíte odstranit vaši zamýšlenou jízdu a pro vaši cestu vytvořit novou zamýšlenou jízdu.

 1. Zadejte počet volných sedadel ve vozidle pro ostatní uživatele. Uvědomte si, že pole Volná sedadla udává počet sedadel, které jsou k dispozici kromě sedadla, jež je obsazeno vámi. Například pro vozidlo s celkem 5 sedadly byste jako počet volných sedadel zadali 4.
 2. Klikněte na Uložit.

TwoGo přidá vaši novou jízdu jako novou kartu na řídicí panel. Je-li třeba, použijte rolovací tlačítka, abyste navigovali vašimi jízdami v chronologickém pořadí. Pro opakující se zamýšlené jízdy řídicí panel zobrazí zamýšlené jízdy, které jste nastavili na příštích sedm dnů. Přehled vašich sérií opakovaných jízd můžete také zobrazit na kartě Opakování, poslední kartě na řídicím panelu.
Pokud jste si v TwoGo nezrušili odběr potvrzení, TwoGo vám odešle žádost o schůzku za účelem potvrzení vámi vytvořené zamýšlené jízdy. Žádost o schůzku blokuje váš kalendář od času nejdřívějšího odjezdu do času nejzazšího příjezdu, které jste indikovali.

Vyhledání existující jízdy a připojení se k ní

 1. Zvolte Hledat.
 2. V polích Z a Do zadejte alespoň jednu z obou adres - výchozí nebo cílovou. Zadejte krátký název požadované adresy nebo lokace a vyberte přesnou adresu ze zobrazených návrhů.
 3. Nastavte váš čas příjezdu nebo odjezdu, pro přepínání mezi oběma možnostmi použijte šipku dolů.
 4. Zvolte, zda chcete být v této specifické jízdě řidičem, cestujícím, případně buď řidičem nebo cestujícím.
 5. Klikněte na Hledat. TwoGo zobrazí seznam dostupných nalezených jízd.
 6. Pokud se najde shoda, klikněte na relevantní volbu Připojit vedle jízdy, k níž se chcete připojit. Jste automaticky přiřazeni. TwoGo přidá vaši novou nalezenou jízdu jako novou kartu na řídicí panel.
 7. Pokud zatím neexistuje dostupná shodující se jízda, můžete uložit vaše hledání jako zamýšlenou jízdu:
  • Klikněte na relevantní požadovanou volbu Vytvořit jízdu jako. TwoGo zobrazí vaši zamýšlenou jízdu a umožní vám provést jakékoli požadované změny.
  • Klikněte na Uložit.

Hledání alternativ pro nenalezené jízdy

Pokud TwoGo nemůže najít přesnou shodu pro vaši zamýšlenou jízdu, může být k dispozici blízká alternativa, pokud jste ochotni akceptovat malé úpravy vašich původních nastavení jízdy. Seznam alternativ můžete zobrazit buď ve webové aplikaci, nebo skrze oznámení e-mailem (pokud jste nezrušili odběr této služby)

 1. Zkontrolujte, zda jsou k dispozici alternativy pro nenalezenou zamýšlenou jízdu:
  • Web: Z řídicího panelu klikněte na nenalezenou zamýšlenou jízdu. Pokud TwoGo najde blízké alternativní jízdy, navrhne seznam nastavení alternativní jízdy, z nichž si můžete vybrat.
  • E-mail: TwoGo vás automaticky informuje pomocí odkazu v e-mailu Blízké shody pro vaši jízdu. Klikněte na Zobrazit blízké shody.
 2. Vyberte návrh, který preferujete, a potom klikněte na Použít změnu. TwoGo aktualizuje vaši kartu zamýšlené jízdy pomocí nových detailů vaší sdílené jízdy.

Zobrazování vašich zamýšlených jízd

Všechny vámi vytvořené zamýšlené jízdy, jak nalezené tak i nenalezené, se vypíší na Řídicím panelu v chronologickém pořadí. Pro opakující se zamýšlené jízdy řídicí panel zobrazí zamýšlené jízdy, které jste nastavili na příštích sedm dnů. Přehled vašich sérií opakovaných jízd můžete také zobrazit na kartě Opakování, poslední kartě na řídicím panelu.

Úpravy zamýšlených jízd

Pro vaše zamýšlené jízdy můžete změnit roli, lokaci, čas, trasu a preference dojíždění.

POZNÁMKA: Pokud upravíte nebo odstraníte zamýšlenou jízdu, kterou jste vytvořili pomocí vašeho kalendáře, vygeneruje to nekonzistence s vašim kalendářem, neboť záznam v kalendáři nebude aktualizován.

 1. Na řídicím panelu vyberte zamýšlenou jízdu, potom klikněte na user.quickguide.editride_green.png.
 2. Na kartě Upravit jízdu proveďte požadované úpravy času, lokace, trasy nebo preferencí dojíždění.
 3. Klikněte na Aktualizovat.

Úpravy opakujících se zamýšlených jízd

Můžete změnit roli, lokaci, čas, trasu a preference dojíždění u vašich opakujících se zamýšlených jízd, buď pro určitou instanci, nebo pro celou sérii najednou.

POZNÁMKA: Pokud upravíte nebo odstraníte zamýšlenou jízdu, kterou jste vytvořili pomocí vašeho kalendáře, vygeneruje to nekonzistence s vašim kalendářem, neboť záznam v kalendáři nebude aktualizován.

 1. Na řídicím panelu zvolte opakující se zamýšlenou jízdu, kterou chcete změnit, potom klikněte na user.quickguide.editride_green.png.
  • Pro určitou instanci zvolte relevantní kartu jízdy.
  • Pro celé série zvolte jízdu na kartě Opakování, poslední kartě na řídicím panelu
 2. Pokud jste vybrali jednotlivou instanci, potvrďte, zda chcete upravit tuto určitou instanci opakující se jízdy nebo celou sérii.
 3. Na kartě Upravit jízdu proveďte požadované úpravy času, lokace, trasy nebo preferencí dojíždění.
 4. Klikněte na Aktualizovat.

Manuální nastavení a modifikace vaší trasy

POZOR: Pokud později změníte vaši roli na Pouze cestující nebo se vrátíte k trase navrhované v TwoGo, všechny vaše customizace budou ignorovány.

Pro úpravu automatické trasy nastavené pomocí TwoGo:

 1. Kde se chcete odchýlit od navrhované trasy, přejděte na kartě Nová jízda jako myší nad tímto bodem, dokud se neobjeví černý kroužek, ten pak přetáhněte na cestovní bod, který preferujete TwoGo umístí šedou značku na ulici, která je k této pozici nejblíže. Pokud toto není pozice, kterou jste zamýšleli, můžete touto značkou pohnout.
 2. Klikněte na Uložit, pokud je to nová zamýšlená jízda, nebo na Aktualizovat, pokud upravujete existující jízdu.

Pro úpravu trasy, kterou jste již upravili:

 1. Na řídicím panelu vyberte zamýšlenou jízdu, potom klikněte na user.quickguide.editride_green.png.
 2. Pro úpravu vaší trasy přetáhněte šedé značky na nové pozice, které preferujete, nebo je-li třeba, přidejte nové značky. Pro odstranění značky, kterou již nepotřebujete, ji vyberte, a potom klikněte na Odebrat.
 3. Klikněte na Aktualizovat.

Pro návrat k trase navrhované od TwoGo:

 1. Na řídicím panelu vyberte zamýšlenou jízdu, potom klikněte na user.quickguide.editride_green.png.
 2. Klikněte na šedou značku na vaší customizované trase, potom klikněte na Odebrat. Opakujte to pro každou značku.
 3. Klikněte na Aktualizovat.

Opakované použití vašich upravených tras ve vašem kalendáři:

Pokud nastavíte customizovanou trasu mezi některými daným lokacemi ve webové aplikaci, TwoGo také automaticky použije tuto trasu, když budete vytvářet ve vašem kalendáři zamýšlenou jízdu mezi stejnými lokacemi.

Odstraňování zamýšlených jízd

POZNÁMKA: Pokud upravíte nebo odstraníte zamýšlenou jízdu, kterou jste vytvořili pomocí vašeho kalendáře, vygeneruje to nekonzistence s vašim kalendářem, neboť záznam v kalendáři nebude aktualizován.

Na řídicím panelu vyberte zamýšlenou jízdu, potom klikněte na user.quickguide.trashcan.png.

Odstraňování opakujících se zamýšlených jízd

 1. Na řídicím panelu zvolte opakující se zamýšlenou jízdu, kterou chcete vymazat, potom klikněte na user.quickguide.trashcan.png.
  • Pro určitou instanci zvolte relevantní kartu jízdy.
  • Pro celé série zvolte jízdu na kartě Opakování, poslední kartě na řídicím panelu
 2. Pokud jste vybrali jednotlivou instanci, potvrďte, zda chcete vymazat tuto určitou instanci opakující se jízdy nebo celou sérii.

Viz také

Rychlý návod - používání TwoGo s vašim kalendářem.