Warunki korzystania

Stan: marzec 2020 r

Niniejszy dokument określa warunki korzystania z usług TwoGo. „TwoGo” jest mobilnym, opartym na chmurze rozwiązaniem informatycznym, którego dostawcą jest spółka Schwarz Mobility Solutions GmbH z siedzibą pod adresem Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Niemcy, zarejestrowana przez Sąd Rejestrowy w Stuttgarcie pod nr. HRB 751331 (dalej: „Usługodawca”). Rozwiązanie to zostało opracowane specjalnie na potrzeby osób dojeżdżających do pracy, jak i do celów organizacji podróży i wyjazdów służbowych i można z niego korzystać, wraz ze wszystkimi powiązanymi rozwiązaniami dostarczanymi przez Usługodawcę (dalej łącznie: „Usługi TwoGo”) jak z usługi (tzw. model oprogramowania jako usługi – ang. software as a service; dalej: „SaaS”) za pośrednictwem witryny internetowej pod adresem www.twogo.com i/lub aplikacji mobilnej na poniższych warunkach. Niniejsze Warunki obowiązują również w przypadku korzystania z Usług TwoGo poza terytorium Republiki Federalnej Niemiec oraz korzystania z nich w części lub w całości za pośrednictwem innych witryn internetowych lub aplikacji na urządzenia mobilne („Aplikacje Mobilne”).

A. Warunki Ogólne

1 Przedmiot Usług TwoGo

Przedmiotem Usług TwoGo jest pomoc w organizacji systemu przejazdów grupowych samochodami osobowymi (tzw. carpoolingu) do i z pracy oraz na potrzeby podróży i wyjazdów służbowych. Więcej informacji na temat Usług TwoGo można znaleźć pod adresem.

2 Zmiana Warunków

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków z uzasadnionych przyczyn w dowolnym momencie, przy czym uzasadnioną przyczyną takiej zmiany może być m.in. udoskonalenie dotychczasowych funkcji lub zastosowań aplikacji, dodanie nowych funkcji lub zastosowań, wdrożenie najnowszych rozwiązań technologicznych wynikających z postępu naukowo-technicznego, wprowadzenie odpowiednich modyfikacji technologicznych w celu zapewnienia prawidłowego działania lub bezpieczeństwa korzystania z Usług TwoGo lub konieczność zapewnienia zgodności z właściwymi przepisami prawa. O ewentualnych zmianach niniejszej Warunków Usługodawca zawiadamia użytkowników z wyprzedzeniem w sposób odpowiedni do okoliczności (np. pocztą elektroniczną), przekazując w zawiadomieniu informacje o planowanych zmianach i przysługującym użytkownikowi prawie do sprzeciwu wobec nich i sposobie jego wniesienia. Zmiany uznaje się za zaakceptowane, jeżeli sprzeciw nie zostanie wniesiony w terminie 30 dni od zawiadomienia. Z dniem wejścia w życie zmian niniejszych Warunków wszystkie ich poprzednie wersje tracą ważność. Jeżeli w przypadku wniesienia sprzeciwu w przewidzianym terminie Usługodawca uzna za nieracjonalne dalsze udzielanie użytkownikowi licencji na dotychczasowych warunkach, Usługodawca będzie mieć prawo do wypowiedzenia licencji bez zawiadomienia.

3 Rejestracja

3.1 Korzystanie z Usług TwoGo wymaga uprzedniej rejestracji i aktywacji profilu użytkownika.

3.2 Zarejestrować się mogą wyłącznie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych. Rejestracja przez osoby małoletnie jest niedozwolona. Zarejestrować się można wyłącznie raz i można przy tym utworzyć wyłącznie jeden profil użytkownika. Profilu użytkownika nie można przenieść na rzecz osoby trzeciej.

3.3 Podczas rejestracji należy podać wszystkie wymagane informacje zgodnie ze stanem faktycznym, niczego nie pomijając. W przypadku jakichkolwiek zmian danych wprowadzonych podczas rejestracji należy bez żądania i bez zbędnej zwłoki zawiadomić o nich Usługodawcę lub zaktualizować wprowadzone dane tak, aby odpowiadały stanowi faktycznemu. Podczas zakładania profilu użytkownika można podać swoje prawdziwe imię i nazwisko oraz pseudonim (tzw. nick).

3.4 Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktywowania profilu użytkownika lub odmowy jego aktywacji w zależności od wyniku weryfikacji informacji podanych w toku rejestracji, w związku z czym przeprowadzenie rejestracji nie skutkuje uprawnieniem do otrzymania licencji.

4 Korzystanie z Usług TwoGo

4.1 Po aktywacji przez Usługodawcę profilu użytkownika użytkownik może przystąpić do korzystania z Usług TwoGo w celach wskazanych w opisie produktu i w omówionym w nim zakresie. Korzystanie z Usług TwoGo w jakichkolwiek innych celach lub w jakimkolwiek innym zakresie, ich modyfikowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób, w tym powielanie lub rozpowszechnianie przekazywanych w ich ramach obrazów, ilustracji lub wzorów, lub też programów komputerowych i baz danych, na których są oparte, jest niedozwolone.

4.2 Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy swoich danych do logowania i przechowywania ich w taki sposób, aby uniemożliwić dostęp do nich osobom trzecim. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z hasła o wystarczającym stopniu skomplikowania i do jego zmiany w regularnych odstępach czasu. Każdorazowo po zakończeniu korzystania w ramach Usług TwoGo z funkcji, do których dostęp jest zabezpieczony hasłem, użytkownik zobowiązany jest do wylogowania się. W przypadku powzięcia informacji, że osoby trzecie uzyskały dostęp do danych do logowania użytkownika i/lub korzystają z nich w sposób nieuprawniony, użytkownik zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Usługodawcę.

4.3 Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowanie z wykorzystaniem jego danych do logowania, w tym za wszelkie treści generowane z wykorzystanie tych danych, chyba że jest w stanie udowodnić, że dane te zostały ujawnione osobom trzecim z przyczyn niezależnych od użytkownika.

4.4 W przypadku naruszenia niniejszych Warunków Usługodawcy przysługuje prawo do:

  • udzielenia użytkownikowi ostrzeżenia,
  • częściowego ograniczenia zakresu, w jakimi użytkownik może korzystać z Usług TwoGo, a także
  • czasowego lub stałego zablokowania użytkownikowi dostępu do wszystkich lub wybranych Usług TwoGo.

Usługodawca jest również uprawniony do zastosowania powyższych środków, jeżeli ma on uzasadniony interes w ich zastosowaniu, w szczególności w celu ochrony innych użytkowników przed nieuczciwymi lub niezgodnymi z prawem działaniami.
Usługodawca może zastosować dowolny z powyższych środków według własnego uznania, przy czym dokonując wyboru, uwzględnia uzasadniony interes użytkownika. W takim wypadku, ważąc interesy obu stron, Usługodawca w szczególności bierze pod uwagę stopień, w jakim winę za dane naruszenie można przypisać użytkownikowi.

5 Kodeks postępowania

W celu zapewnienia wszystkim stronom bezpiecznego i prawidłowego działania Usług TwoGo podczas korzystania z nich obowiązują określone zasady postępowania. W szczególności bez względu na okoliczności zabrania się:

5.1 ujawniania swojego hasła osobom trzecim lub używania nieswojej nazwy użytkownika i hasła;

5.2 sprzedaży lub wynajmu swojego profilu użytkownika lub danych do logowania lub udzielania dalszych licencji na korzystanie z Usług TwoGo lub ich części;

5.3 usuwania lub zmiany jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znaków towarowych lub odniesień do innych praw własności intelektualnej zawartych w treściach udostępnianych w ramach Usług TwoGo lub przekazywanych za ich pośrednictwem;

5.4 obchodzenia technologii wykorzystywanych przez Usługodawcę lub osoby trzecie w celu ochrony Usług TwoGo lub treści udostępnianych w ich ramach;

5.5 ingerowania lub usiłowania ingerowania w integralność Usług TwoGo lub powiązanych z nimi systemów lub sieci, lub jakichkolwiek zawartych w nich danych;

5.6 kopiowania, rozpowszechniania, odtwarzania, utrwalania, transmitowania lub publicznego udostępniania w całości w lub części Usług TwoGo lub jakichkolwiek udostępnianych w ich ramach treści w zakresie, w jakim jest to niedozwolone zgodnie z warunkami udzielonej użytkownikowi licencji lub nie jest wyraźnie dozwolone na mocy właściwych przepisów prawa;

5.7 przechowywania, zagnieżdżania lub przesyłania jakiegokolwiek rodzaju złośliwego oprogramowania;

5.8 generowania, transmitowania lub rozpowszechniania przez użytkownika treści szkodliwych dla osób małoletnich, zniesławiających, obraźliwych, dyskryminujących, stanowiących groźby, noszących znamiona nękania (np. w postaci tzw. stalkingu), wulgarnych lub z innych przyczyn niezgodnych z prawem, lub też mających na celu popełnienie lub pomocnictwo w popełnieniu czynu niedozwolonego bez względu na jego charakter, w szczególności naruszenia praw własności intelektualnej, w tym autorskich praw osobistych, lub przepisów prawa w zakresie ochrony danych.

6 Własność intelektualna, zastrzeżenie praw

6.1 Wszystkie prawa autorskie i pozostałe prawa własności intelektualnej do Usług TwoGo są i pozostaną własnością Usługodawcy.

6.2 W zakresie, w jakim Usługodawca świadczy Usługi TwoGo za pośrednictwem aplikacji mobilnej instalowanej na urządzeniach mobilnych, nie następuje sprzedaż ani zbycie na innej zasadzie Usług TwoGo na rzecz użytkownika, a wszelkie prawa do powielania Usług TwoGo pozostają własnością Usługodawcy i jego licencjodawców także po zainstalowaniu aplikacji mobilnej na urządzeniu mobilnym.

6.3 Usługi TwoGo mogą być zintegrowane lub współdziałać z aplikacjami i usługami osób trzecich (dalej „Aplikacje Osób Trzecich”) oraz urządzeniami mobilnymi w celu umożliwienia dostępu do Usług TwoGo. Do Aplikacji Osób Trzecich i takich urządzeń mogą mieć zastosowanie odrębne warunki i przepisy prawa w zakresie ochrony danych, normujące korzystanie z nich. Usługodawca nie gwarantuje kompatybilności ani zachowania kompatybilności Aplikacji Osób Trzecich ani urządzeń mobilnych z Usługami TwoGo. Ponieważ Usługodawca nie sprawuje żadnej kontroli nad architekturą Aplikacji Osób Trzecich ani treściami udostępnianymi w ich ramach, Usługodawca nie bierze żadnej odpowiedzialności za ich działanie, funkcje, aktualność, dokładność, kompletność ani jakość i wyraźnie oświadcza, że nie jest w żaden sposób związany z treściami udostępnianymi w ramach Aplikacji Osób Trzecich.

7 Ograniczenia zakresu Usług TwoGo i zmiany Usług TwoGo

Usługodawca nie jest zobowiązany do uaktualniania ani ulepszania Usług TwoGo, w tym w szczególności do zapewnienia określonego poziomu dostępności Usług TwoGo. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec użytkownika wyłącznie za celowo ukryte wady na zasadach wynikających z właściwych przepisów prawa.

8 Obowiązki w zakresie zawiadomień i odpowiedzialność odszkodowawcza w przypadku roszczeń ze strony osób trzecich

8.1 Użytkownik zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki i w odpowiednim zakresie zawiadomić Usługodawcę o wszelkich wniesionych przeciwko użytkownikowi roszczeniach zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w innym trybie z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich w wyniku korzystania z Usług TwoGo (dalej: „Roszczenia o Naruszenie”) W takim wypadku Usługodawca przejmie kierowanie wszelkimi działaniami podejmowanymi w toku postępowania sądowego lub poza nimi w celu obrony przeciwko Roszczeniom o Naruszenie oraz koordynowanie takich działań. Użytkownik będzie jednak zobowiązany udzielić Usługodawcy uzasadnionej pomocy w celu ugodowego rozwiązania sporu dotyczącego danych roszczeń i/lub obrony przed nimi, a także powstrzymać się od wszelkich działań mogących mieć niekorzystny wpływ na zdolność Usługodawcy do skutecznej obrony przeciwko takim roszczeniom. Jeżeli Usługodawca nie podejmie się kierowania obroną przed Roszczeniami o Naruszenie w terminie trzydziestu dni od otrzymania zawiadomienia o wniesieniu takich roszczeń, użytkownik ma prawo do podjęcia się takiej obrony we własnym zakresie, przy czym w takim wypadku Usługodawca udzieli użytkownikowi pomocy zgodnie z postanowieniami zawartymi w zdaniu 3.

8.2 Usługodawca zobowiązuje się przejąć od użytkownika wszelkie zobowiązania do wypłaty odszkodowania wynikające z prawomocnego wyroku sądu w sprawie o naruszenie praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich w wyniku korzystania przez użytkownika z Usług TwoGo, a także zrekompensować użytkownikowi wszelkie uzasadnione koszty postępowania poniesione w takiej sprawie.

9 Ograniczenia odpowiedzialności

9.1 W odniesieniu do treści tworzonych przez użytkowników Usługodawca wyłącznie odtwarza informacje przekazywane przez użytkowników lub Upoważnionych Użytkowników, nie weryfikując ich dokładności ani aktualności. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści tworzone przez użytkowników. Za szkody powstałe w wyniku takich treści Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie na poniższych zasadach:

9.2 Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane umyślnym naruszeniem zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków lub ich naruszeniem w następstwie rażącego niedbalstwa, lub w przypadkach przewidzianych w niemieckiej Ustawie o odpowiedzialności z tytułu wadliwego produktu (niem. Produkthaftungsgesetz).

9.3 Z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 9.2 odpowiedzialność za zwykłe niedbalstwo jest wyłączona.

9.4 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie również w przypadku naruszenia zobowiązań przez przedstawicieli prawnych Usługodawcy lub inne osoby działające w jego imieniu. W zakresie, w jakim zgodnie z powyższymi postanowieniami wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy, wyłączona jest również osobista odpowiedzialności pracowników Usługodawcy i osób działających w jego imieniu.

9.5 W przypadku utraty danych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nie powstałyby, gdyby użytkownik regularnie i w prawidłowy sposób tworzył kopie zapasowe utraconych danych.

9.6 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, opóźnienie, zmianę, manipulację i/lub nieprawidłowe przekierowanie poczty elektronicznej lub innego rodzaju wiadomości elektronicznych i/lub danych w trakcie wprowadzania, gromadzenia i/lub przesyłania danych, jeżeli takie zdarzenie zostało spowodowano przez działanie innych systemów teleinformatycznych, w szczególności sieci Internet, sieci telefonicznej i/lub oprogramowania bądź sprzętu komputerowego użytkownika lub osób trzecich.

9.7 Przy obecnym stanie rozwoju technologii nie można zagwarantować pozbawionego błędów i ciągłego dostępu do sieci Internet, w tym niezakłóconego przekazywania danych za jej pośrednictwem, w związku z czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie ciągłego i niezakłóconego dostępu do Usług TwoGo.

10 Okres obowiązywania licencji

10.1 Udzielona niniejszym licencja obowiązuje od momentu udanej rejestracji użytkownika i aktywacji jego profilu do jej wypowiedzenia przez użytkownika lub Usługodawcę. Zarówno użytkownikowi, jak i Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia licencji w dowolnym czasie. Do złożenia skutecznego wypowiedzenia wystarczy zachowanie formy dokumentowej, np. poprzez przekazanie zawiadomienia o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub pliku pdf.

10.2 Obie strony zachowują prawo do wypowiedzenia licencji bez zawiadomienia z uzasadnionej przyczyny. Uznaje się, że uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia licencji przez Usługodawcę bez zawiadomienia może być w szczególności naruszenie przez użytkownika postanowień pkt 5.

11 Pozostałe warunki

11.1 Zawiadomienia: O ile nie uzgodniono inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i inne informacje przekazywane przez użytkownika uznaje się za doręczone, wyłącznie jeżeli zostały wysłane na następujący adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@twogo.com

11.2 Prawo właściwe: Niniejsze Warunki oraz postanowieni licencji udzielonej użytkownikowi przez Usługodawcę podlegają prawu Republiki Federalnej Niemiec, z zastrzeżeniem postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

11.3 Rozstrzyganie sporów: Komisja Europejska udostępnia internetową platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów (platforma ODR) pod adresem http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Adres e-mail Usługodawcy można znaleźć w części jego witryny internetowej zawierającej informacje prawne. Usługodawca nie jest zobowiązany do udziału w procedurze pozasądowego rozwiązywania sporów ani nie zamierza do niej przystępować.


B. Warunki szczególne dla Upoważnionych Użytkowników

Warunki Szczególne zawarte w części B niniejszych Warunków mają zastosowanie wyłącznie do Upoważnionych Użytkowników i stanowią uzupełnienia Warunków Ogólnych zawartych w części A lub odstępstwa od nich.

1 Korzystanie z Usług TwoGo

Warunki określone w pkt 4 części A zastępuje się następującymi warunkami:

1.1 Upoważniony Użytkownik może korzystać z Usług TwoGo w celach wskazanych w opisie produktu i w omówionym w nim zakresie w ramach działalności gospodarczej prowadzonej przez właściwego klienta biznesowego Usługodawcy lub pracodawcę/klienta Upoważnionego Użytkownika. Upoważniony Użytkownik może korzystać z Usług TwoGo pod warunkiem dokonania uprzedniej rejestracji i aktywacji profilu Upoważnionego Użytkownika. Prawo Upoważnionego Użytkownika do korzystania z Usług TwoGo wygasa z końcem okresu obowiązywania umowy zawartej między Usługodawcą a właściwym klientem biznesowym lub pracodawcą/klientem Upoważnionego Użytkownika. Korzystanie z Usług TwoGo w jakichkolwiek innych celach lub w jakimkolwiek innym zakresie, ich modyfikowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób, w tym powielanie lub rozpowszechnianie przekazywanych w ich ramach obrazów, ilustracji lub wzorów lub też programów komputerowych i baz danych, na których są oparte, jest niedozwolone.

1.2 Wszelkie roszczenia (np. z tytułu zakłóceń w świadczeniu usług) w związku z funkcjami, dostępnością lub działaniem Usług TwoGo przysługują wyłącznie właściwemu klientowi biznesowemu Usługodawcy lub pracodawcy/klientowi Upoważnionego Użytkownika. Usługodawca w szczególności zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia lub zmiany uzyskanego pośrednio przez Upoważnionego Użytkownika prawa do korzystania z Usług TwoGo bez jego zgody, np. w przypadku zastrzeżeń Usługodawcy wobec właściwego klienta biznesowego lub pracodawcy/klienta Upoważnionego Użytkownika.

1.3 Upoważniony Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowanie z wykorzystaniem jego danych do logowania, w tym za wszelkie treści generowane z wykorzystanie tych danych, chyba że jest w stanie udowodnić, że dane te zostały ujawnione osobom trzecim z przyczyn niezależnych od Upoważnionego Użytkownika.

1.4 W przypadku naruszenia niniejszych Warunków Usługodawcy przysługuje prawo do:

  • Aby ostrzec Cię osobiście,
  • częściowego ograniczenia zakresu, w jakimi Upoważniony Użytkownik może korzystać z usług TwoGo, a także
  • czasowego lub stałego zablokowania Upoważnionemu Użytkownikowi dostępu do wszystkich lub wybranych Usług TwoGo.

Usługodawca jest również uprawniony do zastosowania powyższych środków, jeżeli ma on uzasadniony interes w ich zastosowaniu, w szczególności w celu ochrony innych użytkowników przed nieuczciwymi lub niezgodnymi z prawem działaniami.
Usługodawca może zastosować dowolny z powyższych środków według własnego uznania, przy czym dokonując jego wyboru, uwzględnia uzasadniony interes Upoważnionego Użytkownika. W takim wypadku, ważąc interesy obu stron, Usługodawca w szczególności bierze pod uwagę zakres, w jakim winę za dane naruszenie można przypisać Upoważnionemu Użytkownikowi.

2 Ograniczenia odpowiedzialności

W odstępstwie od części A, punkt 9, obowiązuje, co następuje:

2.2 Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane umyślnym naruszeniem zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków lub ich naruszeniem w następstwie rażącego niedbalstwa oraz za spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, a także w przypadkach przewidzianych w niemieckiej Ustawie o odpowiedzialności z tytułu wadliwego produktu (niem. Produkthaftungsgesetz) zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

2.3 W przypadku zwykłego niedbalstwa powodującego naruszenie zobowiązań, których wykonywanie umożliwia prawidłowe wykonywanie Usług TwoGo zgodnie z niniejszymi Warunkami i od wykonywania których uzależnia się i można uzależniać korzystanie z Usług TwoGo („Zobowiązania Zasadnicze”), odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do możliwych do przewidzenia szkód będących zwyczajnym następstwem naruszenia postanowień umów SaaS takich jak ta, na podstawie której świadczone są usługi TwoGo.

2.3 W przypadku zwykłego niedbalstwa powodującego naruszenie zobowiązań, których wykonywanie umożliwia prawidłowe wykonywanie Usług TwoGo zgodnie z niniejszymi Warunkami i od wykonywania których uzależnia się i można uzależniać korzystanie z Usług TwoGo („Zobowiązania Zasadnicze”), odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do możliwych do przewidzenia szkód będących zwyczajnym następstwem naruszenia postanowień umów SaaS takich jak ta, na podstawie której świadczone są usługi TwoGo.

2.4 Z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 9.2 i pkt 9.3 odpowiedzialność za zwykłe niedbalstwo jest wyłączona.

2.5 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie również w przypadku naruszenia zobowiązań przez przedstawicieli prawnych Usługodawcy lub inne osoby działające w jego imieniu. W zakresie, w jakim zgodnie z powyższymi postanowieniami wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy, wyłączona jest również osobista odpowiedzialności pracowników Usługodawcy i osób działających w jego imieniu.

2.6 W przypadku utraty danych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które nie powstałyby, gdyby Upoważniony Użytkownik regularnie i w prawidłowy sposób tworzył kopie zapasowe utraconych danych.

2.7 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, opóźnienie, zmianę, manipulację i/lub nieprawidłowe przekierowanie poczty elektronicznej lub innego rodzaju wiadomości elektronicznych i/lub danych w trakcie wprowadzania, gromadzenia i/lub przesyłania danych jeżeli takie zdarzenie zostało spowodowano przez działanie innych systemów teleinformatycznych, w szczególności sieci Internet, sieci telefonicznej i/lub oprogramowania bądź sprzętu komputerowego Upoważnionego Użytkownika lub osób trzecich.

2.8 Przy obecnym stanie rozwoju technologii nie można zagwarantować pozbawionego błędów i ciągłego dostępu do sieci Internet, w tym niezakłóconego przekazywania danych za jej pośrednictwem, w związku z czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie ciągłego i niezakłóconego dostępu do Usług TwoGo.

3 Okres obowiązywania licencji

Warunki określone w pkt 10 części A zastępuje się następującymi warunkami:

3.1 Udzielona niniejszym licencja obowiązuje od momentu udanej rejestracji Upoważnionego Użytkownika i aktywacji jego profilu do momentu (i) wygaśnięcia umowy zawartej pomiędzy Usługodawcą a właściwymi klientem biznesowym lub pracodawcą/klientem Upoważnionego Użytkownika lub (ii) wypowiedzenia licencji przez Upoważnionego Użytkownika lub Usługodawcę. Zarówno Upoważnionemu Użytkownikowi, jak i Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia licencji w dowolnym czasie. Do złożenia skutecznego wypowiedzenia wystarczy zachowanie formy dokumentowej, np. poprzez przekazanie zawiadomienia o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub pliku pdf.

3.2 Obie strony zachowują prawo do wypowiedzenia licencji bez zawiadomienia z uzasadnionej przyczyny. Uznaje się, że uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia licencji przez Usługodawcę bez zawiadomienia może być w szczególności naruszenie przez użytkownika postanowień pkt 5 części A.