Gebruiksvoorwaarden

Status: maart 2020

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van TwoGo. 'TwoGo' is een mobiele, cloudgebaseerde softwareoplossing van Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Duitsland, Registergericht Stuttgart, HRB 751331 ('provider', 'wij') die speciaal is ontwikkeld voor de behoeften van forensen en voor dienstreizen, en op het domein www.twogo.com als Software-as-a-Serviceoplossing en/of in de vorm van een mobiele applicatie inclusief alle daaraan gekoppelde services van de provider ('TwoGo-services') overeenkomstig de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden kan worden gebruikt.
De bepalingen voor het gebruik zijn onderverdeeld in deel A 'Algemene bepalingen' en deel B 'Bijzondere bepalingen'. Deel A geldt voor alle gebruikers van de TwoGo-services; deel B geldt daarbovenop voor medewerkers of freelancers bij onze zakelijke klanten of freelancers die onze zakelijke klanten de TwoGo-services binnen de onderneming willen laten gebruiken ('geautoriseerde gebruikers').
Deze gebruiksvoorwaarden zijn ook van toepassing wanneer er buiten de Bondsrepubliek Duitsland gebruik van de TwoGo-services wordt gemaakt of de toegang tot de TwoGo-services volledig of gedeeltelijk plaatsvindt via andere websites of softwareapplicaties voor mobiele apparaten ('mobiele apps').

A. Algemene bepalingen

1 Wat zijn de TwoGo-services?

TwoGo is een carpoolservice die u helpt om ritten voor woon-werkverkeer, zakelijke ritten en dienstreizen te organiseren. Gedetailleerde informatie over de TwoGo-service kunt u ten slotte hier terugvinden.

2 Wijzigingsvoorbehoud

De provider behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde om gegronde redenen te wijzigen. Een gegronde reden kan betrekking hebben tot het verbeteren van bestaande functies of eigenschappen, het toevoegen van nieuwe functies of eigenschappen, de implementatie van wetenschappelijke en technische innovaties of toepasselijke technische wijzigingen om de werking of de veiligheid van de TwoGo-services te garanderen, of verwant zijn aan de naleving van wet- en regelgeving. De provider zal u van tevoren op gepaste wijze informeren over een contractwijziging (bijvoorbeeld per e-mail). Middels dit bericht wordt u geïnformeerd over de geplande wijzigingen, uw recht om de contractwijzigingen te verwerpen en het adres waarnaar u deze verwerping toe kunt zenden. De wijzigingen worden van kracht wanneer u deze niet binnen 30 dagen heeft verworpen. Wanneer de contractwijziging van kracht is geworden, zijn alle voorgaande versies van de gebruiksvoorwaarden ongeldig. Als u de verwerping tijdig heeft ingediend en het voortzetten van de gebruiksovereenkomst onder de bestaande gebruiksvoorwaarden niet aanvaardbaar is voor de provider, kan de provider uw gebruiksovereenkomst opzeggen zonder opzegtermijn.

3 Registratie

3.1 Om gebruik te kunnen maken van TwoGo-services moet u zich geregistreerd hebben en moet de registratie geactiveerd zijn.

3.2 De registratie is alleen toegestaan wanneer u volledig handelsbekwaam bent. Minderjarigen kunnen zich niet registreren. Een registratie is eenmalig en er kan slechts één gebruikersprofiel worden aangemaakt. Het gebruikersprofiel kan niet aan een derde worden overgedragen.

3.3 Bij de registratie bent u verplicht om alle noodzakelijke gegevens correct en volledig op te geven. Wijzigingen van de gegevens die u bij de registratie heeft opgegeven, dient u direct en zonder dat wij daarom vragen aan ons door te geven of u dient de gegevens zelf te wijzigen zodat deze overeenkomen met uw nieuwe gegevens. Bij het instellen van uw gebruikersprofiel kunt u uw eigen naam en een gebruikersnaam/pseudoniem opgeven.

3.4 Wij behouden ons het recht voor uw gebruikersprofiel pas te activeren nadat wij hebben gecontroleerd of u aan de registratievoorwaarden voldoet. U heeft derhalve geen garantie dat de gebruikersovereenkomst daadwerkelijk wordt afgesloten.

4 Uitoefening van gebruiksrechten

4.1 Zodra wij uw gebruikersprofiel hebben vrijgegeven, kunt u de TwoGo-services gebruiken voor de doeleinden en omvang zoals die in het productoverzicht omschreven staan. Ieder ander gebruik, wijziging of reproductie, distributie of ander gebruik, inclusief de reproductie of distributie van afbeeldingen, illustraties, het ontwerp en de onderliggende computerprogramma's en databases is niet toegestaan.

4.2 U bent verplicht uw inloggegevens geheim te houden en zodanig te bewaren dat derden er niet bij kunnen. U dient uw wachtwoord regelmatig te wijzigen en ervoor te zorgen dat uw wachtwoord afdoende complex is. Na ieder gebruik verlaat u het gedeelte dat met inloggegevens is beveiligd door uit te loggen. Wanneer u verneemt dat derden kennis hebben genomen van uw inloggegevens en/of deze gegevens misbruiken, dient u dit direct door te geven.

4.3 U bent aansprakelijk voor alle activiteiten die met gebruik van uw inloggegevens worden uitgevoerd, inclusief inhoud die door gebruikers is aangemaakt, tenzij u aan kunt tonen dat de inloggegevens buiten uw schuld om in handen van derden zijn gekomen.

4.4 Als u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden handelt, behouden wij ons het recht voor om:

  • u persoonlijk te waarschuwen;
  • het gebruik van TwoGo-services gedeeltelijk te beperken; en
  • uw toegang tot alle of afzonderlijke TwoGo-services tijdelijk of permanent te blokkeren.

Dit gaat ook op wanneer wij een ander gerechtvaardigd belang hebben bij de hiervoor genoemde maatregelen. U moet dan vooral denken aan het beschermen van andere gebruikers tegen frauduleuze of illegale activiteiten.
De keuze voor de maatregel en hoe deze wordt uitgevoerd, staat de provider tot op zekere hoogte vrij. Wij zullen echter uw gerechtvaardigde belangen in ogenschouw nemen. Wij kijken er bij het afwegen van de belangen van beide partijen namelijk naar in hoeverre u bij een eventuele schending van de voorwaarden aansprakelijk bent.

5 Gedragscode

Bij het gebruik van TwoGo moeten bepaalde gedragsregels in acht worden genomen om ervoor te zorgen dat de services op de juiste wijze worden gebruikt en de veiligheid van alle betrokkenen is gewaarborgd. De volgende handelingen zijn in geen geval toegestaan:

5.1 het doorgeven van uw wachtwoord aan een derde of een gebruikersnaam en wachtwoord van een derde gebruiken;

5.2 het verkopen, verhuren of sublicentiëren van uw gebruikersprofiel/inloggegevens of de TwoGo-services of delen daarvan;

5.3 het verwijderen of wijzigen van vermeldingen van auteursrecht, handelsmerksymbolen of andere informatie over eigendomsrechten die staan vermeld in de inhoud of opgenomen zijn in de TwoGo-services of via deze weg worden overgedragen;

5.4 het omzeilen van technologieën die door de provider of derden worden gebruikt om inhoud of diensten te beveiligen;

5.5 het ondermijnen of pogen te ondermijnen van de integriteit van de TwoGo-services, de daarmee verbonden systemen of netwerken, of de gegevens die daarin voorkomen;

5.6 het kopiëren, verspreiden, reproduceren, registreren, overdragen of het voor het publiek beschikbaar stellen van de TwoGo-services of de hierin vervatte inhoud of delen daarvan die niet onder uw gebruiksrechten vallen of volgens de geldende wettelijk bepalingen niet uitdrukkelijk zijn toegestaan;

5.7 het opslaan, laten infiltreren of overdragen van schadelijke programma's, in welke vorm dan ook;

5.8 het genereren, overdragen of verspreiden van inhoud van gebruikers die schadelijk is voor minderjarigen, lasterlijk, beledigend, discriminerend, dreigend, intimiderend (bijvoorbeeld in de vorm van stalking), obsceen of op een andere manier onrechtmatig is of waarvan het doel is een verboden handeling, in welke vorm dan ook, te begaan of het begaan ervan te vergemakkelijken. Dit geldt in het bijzonder voor inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of persoonlijkheids- en privacyrechten.

6 Intellectueel eigendom, voorbehoud van rechten

6.1 De provider is en blijft houder van de auteursrechten en de intellectuele eigendomsrechten die op de TwoGo-services van toepassing zijn.

6.2 Voor zover de provider TwoGo-services ter beschikking stelt als mobiele app die gedownload kan worden op mobiele apparaten, worden deze services niet aan u verkocht noch aan u overgedragen. Alle rechten van kopieën van TwoGo-services behoren ook na de installatie van de mobiele app op de mobiele apparaten toe aan de provider en zijn licentieverstrekkers.

6.3 De TwoGo-services kunnen geïntegreerd zijn in applicaties en diensten van derden ('applicaties van derden'), en geïntegreerd zijn in mobiele apparaten of met deze apparaten in verbinding staan om de TwoGo-services beschikbaar te stellen. Op deze applicaties van derden en apparaten kunnen eigen voorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming van toepassing zijn, die het gebruik van deze applicaties van derden en apparaten regelen. De provider geeft geen garantie voor de (voortdurende) compatibiliteit van applicaties van derden en apparaten met TwoGo-services. De provider kan geen invloed uitoefenen op het ontwerp en de inhoud van deze applicaties van derden en aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor het gedrag, de functies of de betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid van de inhoud of de kwaliteit van de applicaties van derden en distantieert zich nadrukkelijk van de inhoud van de applicaties van derden.

7 Beperkingen en wijzigingen van de TwoGo-services

De provider is niet verplicht upgrades of updates van TwoGo-services beschikbaar te stellen. De provider is u geen bepaalde mate van beschikbaarheid van de TwoGo-services verschuldigd en is alleen aansprakelijk te stellen als deze overeenkomstig de wetgeving gebreken opzettelijk verbergt.

8 Kennisgeving en vrijstelling bij vorderingen van derden

8.1 U dient de provider onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle vorderingen die, zowel via een gerechtelijke procedure als daar buiten, vanwege een vermeende schending van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van derden naar aanleiding van het gebruik van de bestelde TwoGo-services ('rechtsvorderingen') tegen u zijn ingediend. De provider zal in dit geval de aansturing en de coördinatie van alle verdedigingsactiviteiten binnen en buiten de rechtbank bij dergelijke rechtsvorderingen op zich nemen. U dient de provider echter op gepaste wijze te ondersteunen bij de beslechting en/of de verdediging tegen rechtsvorderingen en zich te onthouden van activiteiten die de juridische verdediging zouden kunnen belemmeren. Indien de provider de aansturing van de verdedigingsactiviteiten niet binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving omtrent de rechtsvordering heeft overgenomen, bent u bevoegd om u eigen verdediging te voeren, waarbij de provider u overeenkomstig punt 3 bij zal staan.

8.2 De provider zal u vrijstellen van alle rechtsgeldige schadevergoedingen die zijn opgelegd vanwege het schenden van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten als gevolg van uw gebruik van de TwoGo-services, en van redelijke kosten voor de juridische verdediging.

9 Beperkingen van aansprakelijkheid

9.1 De provider verstrekt met betrekking tot inhoud die door een gebruiker is aangemaakt alleen informatie die met u of de betreffende geautoriseerde gebruikers van doen heeft. De actualiteit en juistheid ervan wordt niet gecontroleerd. De provider is niet verantwoordelijk voor inhoud die door een gebruiker is aangemaakt. De provider is alleen aansprakelijk voor zelf veroorzaakte schade indien dit in overeenstemming is met de volgende bepalingen:

9.2 De provider is alleen aansprakelijk voor schade die berust op een opzettelijke inbreuk of een inbreuk uit grove nalatigheid van de contractuele verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden en conform de wet op de productaansprakelijkheid.

9.3 Met uitzondering van de onder punt 9.2 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid uitgesloten.

9.4 De hiervoor genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor tekortkomingen van de wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen van de provider. Voor zover de aansprakelijkheid van de provider op basis van de hiervoor genoemde regelingen is uitgesloten, is dit ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers en hulppersonen van de provider.

9.5 Bij het verlies van gegevens beperkt de aansprakelijkheid van de provider zich tot de schade die was ontstaan bij een juiste en regelmatige uitvoering van back-upprocedures van uw kant.

9.6 De provider is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging, wijziging, bedrog en/of zoekraken van e-mails of andere elektronische berichten en/of gegevens bij het invoeren, verzamelen of overdragen van gegevens die door andere datanetwerken, in het bijzonder het internet, telefoonverbindingen en/of uw hardware of software en/of derden zijn veroorzaakt.

9.7 De toegang tot en de verbinding met het internet, inclusief de datacommunicatie via het internet, kunnen gezien de huidige stand van de techniek niet zonder fouten en/of te allen tijde ter beschikking worden gesteld. De provider is daarom niet verantwoordelijk voor het aanbieden van een continue en ononderbroken beschikbaarheid van de TwoGo-services.

10 Start van de gebruiksovereenkomst en opzegging

10.1 Deze gebruiksovereenkomst gaat in nadat u zich heeft geregistreerd en uw gebruikersprofiel is geactiveerd en eindigt wanneer u of de provider deze opzegt. U of de provider kan deze gebruiksovereenkomst op ieder moment opzeggen. De opzegging is alleen schriftelijk geldig, zodat bijv. een opzegging per e-mail, fax of als pdf-bestand volstaat.

10.2 Het recht op buitengewone opzegging blijf voor beide partijen onverlet. De provider beschikt in het bijzonder over een zwaarwegende reden wanneer er sprake is van een schending van punt 5.

11 Overige bepalingen

11.1 Mededelingen Tenzij anders overeengekomen, zijn uw intentieverklaringen, mededelingen of meldingen alleen geldig wanneer u ze naar het volgende e-mailadres van de provider stuurt: info@twogo.com

11.2 Toepasselijk recht: Op deze gebruiksvoorwaarden en de gebruiksovereenkomst tussen u en de provider is de wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, waarbij het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) buiten beschouwing wordt gelaten.

11.3 Geschillenbeslechting De Europese Commissie heeft een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) buiten de rechtbank om beschikbaar gesteld. U vindt dit platform op http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ons e-mailadres vindt u onder het kopje Impressum. Wij zijn niet verplicht of bereid om aan geschillenbeslechting deel te nemen.


B. Bijzondere bepalingen voor geautoriseerde gebruikers

De Bijzondere bepalingen zoals omschreven in dit deel, deel B, gelden uitsluitend voor geautoriseerde gebruikers en zijn een aanvulling op c.q. wijken af van de Algemene bepalingen in deel A.

1 Uitoefening van gebruiksrechten

Afwijkend van deel A, punt 4 geldt het volgende:

1.1 U mag de TwoGo-services in het kader van activiteiten van onze zakelijke klanten of van uw werkgever/opdrachtgever gebruiken voor de doeleinden en omvang zoals die in het productoverzicht omschreven staan. Uw gebruik berust op de voorwaarde dat u zich heeft geregistreerd en uw gebruikersprofiel is vrijgegeven. Verder is het gebruik wat betreft de duur afhankelijk van de voortdurende overeenkomst met onze zakelijke klant of uw werkgever/opdrachtgever. Ieder ander gebruik, wijziging of reproductie, distributie of ander gebruik, inclusief de reproductie of distributie van afbeeldingen, illustraties, het ontwerp en de onderliggende computerprogramma's en databases is niet toegestaan.

1.2 Alle rechten (bijv. gebrekkige prestaties) die het resultaat zijn van of betrekking hebben op functies, de beschikbaarheid en het gebruik van de TwoGo-services, liggen uitsluitend bij onze zakelijke klant of uw werkgever of opdrachtgever. Wij behouden ons met name het recht voor uw afgeleide recht van gebruik zonder uw toestemming op te zeggen of te wijzigen, omdat wij bijvoorbeeld bezwaren hebben tegen onze zakelijke klant of uw werkgever/opdrachtgever.

1.3 U bent aansprakelijk voor alle activiteiten die met gebruik van uw inloggegevens worden uitgevoerd, inclusief inhoud die door gebruikers is aangemaakt, tenzij u aan kunt tonen dat de inloggegevens buiten uw schuld om in handen van derden zijn gekomen.

1.4 Als u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden handelt, behouden wij ons het recht voor om:

  • u persoonlijk te waarschuwen;
  • uw gebruik van TwoGo-services gedeeltelijk te beperken; en
  • uw toegang tot alle of afzonderlijke TwoGo-services tijdelijk of permanent te blokkeren.

Dit gaat ook op wanneer wij een ander gerechtvaardigd belang hebben bij de hiervoor genoemde maatregelen. U moet dan vooral denken aan het beschermen van andere gebruikers tegen frauduleuze of illegale activiteiten.
De keuze voor de maatregel en hoe deze wordt uitgevoerd, staat de provider tot op zekere hoogte vrij. Wij zullen echter uw gerechtvaardigde belangen in ogenschouw nemen. Wij kijken er bij het afwegen van de belangen van beide partijen namelijk naar in hoeverre u bij een eventuele schending van de voorwaarden aansprakelijk bent.

2 Beperkingen van aansprakelijkheid

Afwijkend van deel A, punt 9 geldt het volgende:

2.1 De provider verstrekt met betrekking tot inhoud die door een gebruiker is aangemaakt alleen informatie die met u of de betreffende geautoriseerde gebruikers van doen heeft. De actualiteit en juistheid ervan wordt niet gecontroleerd. De provider is niet verantwoordelijk voor inhoud die door een gebruiker is aangemaakt. De provider is alleen aansprakelijk voor zelf veroorzaakte schade indien dit in overeenstemming is met de volgende bepalingen:

2.2 De provider is aansprakelijk voor schade die berust op een opzettelijke inbreuk of een inbreuk uit grove nalatigheid van de contractuele verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden en is tevens aansprakelijk bij het veroorzaken van lichamelijk letsel of gezondheidsschade, bedrog of in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de wet op de productaansprakelijkheid.

2.3 Voor een inbreuk uit eenvoudige nalatigheid van verplichtingen die vereist zijn om de juiste uitvoering van TwoGo-services volgens deze gebruiksvoorwaarden mogelijk te maken en waar op het naleven ervan vertrouwd wordt en mag worden vertrouwd ('hoofdverplichtingen'), beperkt de aansprakelijkheid van de provider zich tot voorspelbare en bij dit soort SaaS-overeenkomsten typisch optredende schade.

2.4 Met uitzondering van de onder punt 9.2 en punt 9.3 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid uitgesloten.

2.5 De hiervoor genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook voor tekortkomingen van de wettelijke vertegenwoordigers of hulppersonen van de provider. Voor zover de aansprakelijkheid van de provider op basis van de hiervoor genoemde regelingen is uitgesloten, is dit ook van toepassing op de persoonlijke aansprakelijkheid van de medewerkers en hulppersonen van de provider.

2.6 Bij het verlies van gegevens beperkt de aansprakelijkheid van de provider zich tot de schade die was ontstaan bij een juiste en regelmatige uitvoering van back-upprocedures van uw kant.

2.7 De provider is niet aansprakelijk voor verlies, vertraging, wijziging, bedrog en/of zoekraken van e-mails of andere elektronische berichten en/of gegevens bij het invoeren, verzamelen of overdragen van gegevens die door andere datanetwerken, in het bijzonder het internet, telefoonverbindingen en/of uw hardware of software en/of derden zijn veroorzaakt.

2.8 De toegang tot en de verbinding met het internet, inclusief de datacommunicatie via het internet, kunnen gezien de huidige stand van de techniek niet zonder fouten en/of te allen tijde ter beschikking worden gesteld. De provider is daarom niet verantwoordelijk voor het aanbieden van een continue en ononderbroken beschikbaarheid van de TwoGo-services.

3 Start van de gebruiksovereenkomst en opzegging

Afwijkend van deel A, punt 10 geldt het volgende:

3.1 Deze gebruiksovereenkomst gaat in nadat u zich heeft geregistreerd en uw gebruikersprofiel is geactiveerd en eindigt (i) automatisch wanneer de overeenkomst met onze zakelijke klant of uw werkgever/opdrachtgever ten einde komt of (ii) wanneer u of de provider deze opzegt. U of de provider kan deze gebruiksovereenkomst op ieder moment opzeggen. De opzegging is alleen schriftelijk geldig, zodat bijv. een opzegging per e-mail, fax of als pdf-bestand volstaat.

3.2 Het recht op buitengewone opzegging blijft voor beide partijen onverlet. De provider beschikt in het bijzonder over een zwaarwegende reden wanneer er sprake is van een schending van punt 5 van deel A.