Podmínky používání

Stav: březen 2020

Tyto podmínky používání platí pro používání služby TwoGo. „TwoGo“ je mobilní cloudové softwarové řešení společnosti Schwarz Mobility Solutions GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Německo, Rejstříkový soud Stuttgart, HRB 751331 („poskytovatel“, „my“), které bylo vyvinuto speciálně pro potřeby osob dojíždějících do práce a pro služební a pracovní cesty a může být podle níže uvedených úprav používáno pod doménou www.twogo.com coby řešení software jako služba a/nebo ve formě mobilní aplikace včetně všech souvisejících služeb poskytovatele („služby TwoGo“).
Podmínky používání se člení na část A. „Všeobecná ustanovení“ a část B. „Zvláštní ustanovení“. Část A platí pro všechny uživatele služeb TwoGo; část B platí doplňkově pro zaměstnance nebo externí pracovníky našich firemních zákazníků, kterým umožňují naši firemní zákazníci používání služeb TwoGo ve společnosti („autorizovaní uživatelé“).
Tyto podmínky používání se použijí i v případě, že se přístup ke službám TwoGo uskuteční mimo Spolkovou republiku Německo nebo pokud je přístup ke službám TwoGo umožněn zcela nebo částečně z jiných webových stránek nebo softwarových aplikací pro mobilní koncová zařízení („mobilní aplikace“).

A. Všeobecná ustanovení

1 Způsob fungování služeb TwoGo

TwoGo je řešení v dopravě, které vás podpoří při organizování spolujízd při dojíždění do práce, pracovních a služebních cest. Ucelené, podrobné informace o službě TwoGo naleznete zde.

2 Výhrada změn

Poskytovatel je oprávněn měnit podmínky používání kdykoliv z rozumných důvodů. O rozumný důvod se může jednat zejména v případě vylepšení stávajících funkcí nebo vlastností nebo přidání nových funkcí nebo vlastností nebo provádění vědeckých nebo technických pokroků nebo přiměřených technických úprav k zajištění funkčnosti nebo bezpečnosti služeb TwoGo nebo provádění právních nebo regulačních požadavků. O úpravě smlouvy vás bude poskytovatel informovat přiměřeně okolnostem vhodným způsobem (například e-mailem) předem. Toto sdělení bude obsahovat informace o plánovaných změnách a vašem právu odmítnout úpravy smlouvy a také o tom, kam máte odmítnutí zaslat. Změny se považují za přijaté, pokud je během 30 dnů neodmítnete. Jakmile vstoupí úprava smlouvy v platnost, pozbudou platnosti všechny dosavadní verze podmínek používání. Nebude-li pro poskytovatele v případě včasného odmítnutí pokračování uživatelského vztahu za stávajících podmínek používání přijatelné, může váš uživatelský vztah vypovědět bez dodržení lhůty.

3 Registrace

3.1 Používání služeb TwoGo vyžaduje nezbytnou registraci a odpovídající aktivaci.

3.2 Registrace je povolena pouze v případě vaší neomezené způsobilosti k právním úkonům. Registrace je vyloučena pro nezletilé. Registrace je možná pouze jednou, může být založen pouze jeden uživatelský profil. Uživatelský profil nelze převést na třetí osobu.

3.3 Při registraci jste povinni uvést pravdivě a úplně všechny nezbytné informace. Změny informací uvedených při registraci nám musí být sděleny neprodleně a bez vyzvání, resp. informace musí být přiměřeně změněny tak, aby odpovídaly skutečným poměrům. K založení vašeho uživatelského profilu můžete uvést vaše skutečné jméno a přezdívku, resp. pseudonym.

3.4 Vyhrazujeme si právo aktivovat váš uživatelský profil na základě ověření podmínek registrace. Nárok na uzavření smlouvy o užívání tudíž neexistuje.

4 Výkon užívacích práv

4.1 Jakmile vás zaktivujeme, můžete používat služby TwoGo pro účely uvedené v přehledu produktu a v rozsahu zde blíže popsaném. Jakékoli jiné používání, změna nebo rozmnožování, šíření nebo jiné užívání, včetně rozmnožování nebo šíření fotografií, ilustrací, designu a počítačových programů a databází, na nichž je služba založena, je zakázáno.

4.2 Jste povinni uchovávat svoje přístupové údaje v tajnosti a ukládat je tak, aby k nim neměly přístup třetí osoby. Zajistíte, že budete používat dostatečně komplexní heslo a toto heslo v pravidelných intervalech měnit. Po každém použití opustíte prostor chráněný heslem pomocí odhlášení. Zjistíte-li, že třetí osoby získaly přístup k vašim přístupovým údajům a/nebo přístupové údaje zneužívají, jste povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit.

4.3 Odpovídáte za všechny aktivity uskutečněné pod vašimi přístupovými údaji, včetně obsahů generovaných uživatelem, pokud nebudete moci prokázat, že přístupové údaje získaly třetí osoby bez vašeho přičinění.

4.4 V případě porušení těchto podmínek používání jsme oprávněni

  • vás osobně upomenout,
  • částečně omezit vaše používání služeb TwoGo a
  • zablokovat dočasně nebo natrvalo váš přístup ke všem nebo jednotlivým službám TwoGo.

Totéž platí v případě, pokud máme jiný oprávněný zájem o výše uvedená opatření, zejména k ochraně jiných uživatelů před podvodnými nebo protiprávními aktivitami.
Výběr a použití výše uvedených opatření je na našem zvážení. Přihlédneme však přiměřeně k vašim oprávněným zájmům. Při posuzování oboustranných zájmů zejména zohledníme, nakolik vám lze přičítat zavinění na případném porušení.

5 Kodex chování

Má-li být zajištěna bezpečnost a řádné používání pro všechny účastníky, musí být při používání TwoGo dodržována určitá pravidla chování. Za žádných okolností není povoleno toto chování:

5.1 poskytování vašeho hesla třetí osobě nebo používání uživatelského jména a hesla třetí osoby z vaší strany;

5.2 prodej, pronájem vašeho uživatelského profilu/vašich přístupových údajů nebo služeb TwoGo nebo jejich částí ani poskytování podlicencí k nim;

5.3 odstraňování nebo změna záznamů o autorském právu, upozornění na ochranné známky nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví, které jsou obsaženy v obsazích nebo službách TwoGo nebo jsou prostřednictvím nich zprostředkovány;

5.4 obcházení technologií používaných poskytovatelem nebo třetími osobami k ochraně obsahů nebo služeb;

5.5 zásah do integrity služeb TwoGo nebo systémů nebo sítí s nimi spojených nebo do údajů v nich obsažených nebo pokus o poškození;

5.6 kopírování, šíření, rozmnožování, záznam, přenos nebo veřejné zpřístupňování služeb TwoGo nebo obsahů v nich obsažených nebo jejich částí, přičemž takové chování vaše užívací práva nezahrnují nebo není podle platných zákonných ustanovení výslovně přípustné;

5.7 ukládání, infiltrování nebo přenos škodlivých programů jakéhokoliv typu;

5.8 generování, přenos nebo šíření obsahů uživatele, které ohrožují mládež, jsou hanlivé, urážlivé, diskriminující, výhrůžné, obtěžující (např. ve formě „stalkingu“), obscénní nebo jiným způsobem protiprávní, nebo jejichž účel spočívá v páchání nebo napomáhání k páchání zakázaného jednání – jakéhokoliv druhu –, zejména v porušování práv k duševnímu vlastnictví nebo práv na ochranu osobnosti a/nebo práv na ochranu osobních údajů.

6 Duševní vlastnictví, výhrada práv

6.1 Poskytovatel je a zůstane majitelem autorských práv a dalších průmyslových práv existujících ke službám TwoGo.

6.2 Poskytne-li poskytovatel služby TwoGo prostřednictvím mobilní aplikace ke stažení na mobilní zařízení, nebudou vám tyto služby prodány ani na vás převedeny a všechna práva k rozmnožování služeb TwoGo náleží i po instalaci mobilní aplikace na mobilní zařízení poskytovateli a poskytovatelům jeho licence.

6.3 Služby TwoGo mohou být integrovány v aplikacích a službách třetích osob („aplikace třetích stran“) a v mobilních zařízeních nebo s nimi v zájmu poskytnutí služeb TwoGo případně interagují. Pro tyto aplikace třetích stran a zařízení mohou platit vlastní podmínky a ustanovení k ochraně osobních údajů, kterým používání těchto aplikací třetích stran a zařízení podléhá. Poskytovatel nezaručuje kompatibilitu nebo pokračující kompatibilitu aplikací třetích stran a zařízení se službami TwoGo. Poskytovatel nemá vliv na podobu a obsah těchto aplikací třetích stran, a nepřebírá tedy odpovědnost za chování, funkce nebo aktuálnost, správnost, úplnost obsahů, příp. kvalitu aplikací třetích stran a distancuje se výslovně od obsahů aplikací třetích stran.

7 Omezení a změny služeb TwoGo

Poskytovatel není povinen provádět aktualizace nebo obnovy služeb TwoGo. Nedluží vám zejména žádnou určitou dostupnost služeb TwoGo a nese vůči vám odpovědnost výlučně za úmyslně zamlčené nedostatky, a to v rozsahu zákonných předpisů.

8 Informace a osvobození v případě nároků třetích osob

8.1 Poskytovatele neprodleně informujete v přiměřeném rozsahu o všech nárocích vznesených vůči vám soudně nebo mimosoudně kvůli údajnému porušování autorských nebo jiných průmyslových práv třetích osob v rámci používání objednaných služeb TwoGo („žaloby pro porušení“). Poskytovatel převezme v tomto případě řízení a koordinaci veškerých aktivit obhajoby v soudních a mimosoudních řízeních na základě takových žalob pro porušení. Při řešení sporu a/nebo obhajobě proti žalobám na porušení patentu však budete poskytovatele v přiměřeném rozsahu podporovat a upustíte od všech aktivit, které by mohly obhajobě případně uškodit. Nepřevezme-li poskytovatel řízení aktivit obhajoby do třiceti dnů po obdržení informace o žalobě pro porušení, jste oprávněni zhostit se obhajoby samostatně a poskytovatel vás v tomto případě podpoří podle věty 3.

8.2 Poskytovatel vás osvobodí od všech pravomocně uložených povinností náhrady škody kvůli porušení autorských nebo jiných průmyslových práv třetích osob v rámci vašeho používání služeb TwoGo, stejně jako přiměřených nákladů na obhajobu.

9 Omezení odpovědnosti

9.1 Poskytovatel uvádí ohledně obsahů generovaných uživatelem výlučně informace od vás, příp. příslušných autorizovaných uživatelů. Ověření správnosti a aktuálnosti se neprovádí. Za obsahy generované uživatelem poskytovatel neodpovídá. Za škody způsobené poskytovatelem odpovídá poskytovatel výlučně podle níže uvedených úprav:

9.2 Poskytovatel odpovídá pouze za škody, které spočívají v úmyslném nebo hrubě nedbalostním porušení smluvních povinností za těchto podmínek používání a podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

9.3 S výjimkou případů uvedených v bodu 9.2 je vyloučena odpovědnost za prostou nedbalost.

9.4 Výše uvedená omezení odpovědnosti platí také pro případ porušení povinností ze strany zákonných zástupců nebo pověřenců poskytovatele. Je-li na základě výše uvedených úprav vyloučena odpovědnost poskytovatele, platí tato úprava rovněž pro osobní odpovědnost zaměstnanců a pověřenců poskytovatele.

9.5 Při ztrátě dat se omezuje odpovědnost poskytovatele na škodu, která by vznikla při řádném a pravidelném zálohování dat.

9.6 Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu, opožděné doručení, změnu e-mailů nebo jiných elektronických zpráv a/nebo dat při zadávání, shromažďování a/nebo zasílání, manipulaci e-mailů a/nebo jejich zaslání na chybnou adresu, pokud byla tato jednání způsobena jinými datovými sítěmi, zejména internetem, telefonními spojeními a/nebo hardwarem nebo softwarem vámi a/nebo třetími osobami.

9.7 Nemůže být zaručeno, že přístup k internetu a spojení s internetem včetně datové komunikace prostřednictvím internetu bude vzhledem k současnému technickému stavu bez vad a/nebo vždy dostupný resp. dostupné. Poskytovatel tudíž neručí za neustálou a nepřerušenou dostupnost služeb TwoGo.

10 Začátek uživatelského vztahu a výpověď

10.1 Tento uživatelský vztah začíná úspěšnou registrací a aktivací a končí vaší výpovědí nebo výpovědí poskytovatele. Vy i poskytovatel můžete, resp. může vypovědět tento uživatelský vztah kdykoliv. Výpověď vyžaduje ke své účinnosti textovou formu, takže např. e-mail, fax nebo PDF postačují.

10.2 Právo obou stran na mimořádnou výpověď zůstává nedotčeno. O závažný důvod na straně poskytovatele se jedná zejména tehdy, pokud dojde k porušení bodu 5.

11 Ostatní ustanovení

11.1 Sdělení: Není-li dohodnuto jinak, jsou vaše prohlášení, sdělení nebo zprávy účinné pouze tehdy, pokud budou zaslány na tuto adresu poskytovatele: info@twogo.com

11.2 Použitelné právo: Pro podmínky používání a uživatelský vztah mezi vámi a poskytovatelem platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG).

11.3 Řešení sporů: Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní on-line řešení sporů (platforma OS), která je dostupná na webové stránce http://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Naši e-mailovou adresu naleznete v naší tiráži. Nejsme povinni ani připraveni účastnit se smírčího řízení.


B. Zvláštní ustanovení pro autorizované uživatele

Zvláštní ustanovení v této části B platí výlučně pro autorizované uživatele a doplňkově, příp. odchylně ke Všeobecným podmínkám v části A.

1 Výkon užívacích práv

Odchylně od části A, bod 4 platí následující:

1.1 Služby TwoGo můžete používat k účelům uvedeným v přehledu produktu a v rozsahu zde blíže popsaném v rámci obchodní činnosti našeho firemního zákazníka, resp. vašeho zaměstnavatele/objednatele. Vaše používání je s odkladným účinkem podmíněno ukončením úspěšné registrace a odpovídající aktivací a v časovém ohledu omezeno trváním smlouvy s naším firemním zákazníkem, resp. vaším zaměstnavatelem/objednatelem. Jakékoli jiné používání, změna nebo rozmnožování, šíření nebo jiné užívání, včetně rozmnožování nebo šíření fotografií, ilustrací, designu a počítačových programů a databází, na nichž je služba založena, je zakázáno.

1.2 Veškeré nároky (např. v případě porušení smluvního plnění), které vyplynou z funkcí, dostupnosti a používání služeb TwoGo nebo v souvislosti s nimi, náleží výlučně našemu firemnímu zákazníkovi, resp. vašemu zaměstnavateli nebo objednateli. Nám zůstává zejména vyhrazeno právo zrušit nebo změnit vaše odvozené užívací právo, protože máme například výhrady vůči našemu firemnímu zákazníkovi, resp. vašemu zaměstnavateli/objednateli.

1.3 Odpovídáte za všechny aktivity uskutečněné pod vašimi přístupovými údaji, včetně obsahů generovaných uživatelem, pokud nebudete moci prokázat, že přístupové údaje získaly třetí osoby bez vašeho přičinění.

1.4 V případě porušení těchto podmínek používání jsme oprávněni

  • vás osobně upomenout,
  • částečně omezit vaše používání služeb TwoGo a
  • zablokovat dočasně nebo natrvalo váš přístup ke všem nebo jednotlivým službám TwoGo.

Totéž platí v případě, pokud máme jiný oprávněný zájem o výše uvedená opatření, zejména k ochraně jiných uživatelů před podvodnými nebo protiprávními aktivitami.
Výběr a použití výše uvedených opatření je na našem zvážení. Přihlédneme však přiměřeně k vašim oprávněným zájmům. Při posuzování oboustranných zájmů zejména zohledníme, nakolik vám lze přičítat zavinění na případném porušení.

2 Omezení odpovědnosti

Odchylně od části A, bod 9 platí následující:

2.1 Poskytovatel uvádí ohledně obsahů generovaných uživatelem výlučně informace od vás, příp. příslušných autorizovaných uživatelů. Ověření správnosti a aktuálnosti se neprovádí. Za obsahy generované uživatelem poskytovatel neodpovídá. Za škody způsobené poskytovatelem odpovídá poskytovatel výlučně podle níže uvedených úprav:

2.2 Poskytovatel odpovídá v rozsahu zákonných ustanovení za škody, které spočívají v úmyslném nebo hrubě nedbalostním porušení smluvních povinností za těchto podmínek používání, stejně jako při újmě na životě a zdraví, při podvodném jednání nebo podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

2.3 Co se týče porušení povinností, jejichž plnění je předpokladem pro řádné provádění služeb TwoGo za těchto podmínek používání a na jejichž dodržování se obvykle spoléhá a lze spoléhat („podstatné povinnosti“), z prosté nedbalosti, omezuje se odpovědnost poskytovatele na předvídatelné a v případě smluv typu SaaS tohoto typu na typické škody.

2.4 S výjimkou případů uvedených v bodu 9.2 a bodu 9.3 je odpovědnost za nedbalost vyloučena.

2.5 Výše uvedená omezení odpovědnosti platí také pro případ porušení povinností ze strany zákonných zástupců nebo pověřenců poskytovatele. Je-li na základě výše uvedených úprav vyloučena odpovědnost poskytovatele, platí tato úprava rovněž pro osobní odpovědnost zaměstnanců a pověřenců poskytovatele.

2.6 Při ztrátě dat se omezuje odpovědnost poskytovatele na škodu, která by vznikla při řádném a pravidelném zálohování dat.

2.7 Poskytovatel nenese odpovědnost za ztrátu, opožděné doručení, změnu e-mailů nebo jiných elektronických zpráv a/nebo dat při zadávání, shromažďování a/nebo zasílání, manipulaci e-mailů a/nebo jejich zaslání na chybnou adresu, pokud byla tato jednání způsobena jinými datovými sítěmi, zejména internetem, telefonními spojeními a/nebo hardwarem nebo softwarem vámi a/nebo třetími osobami.

2.8 En l'état actuel de la technologie, il ne peut être garanti que l'accès et la connexion à Internet, y compris la communication de données via Internet, soient exempt d'erreurs et/ou disponibles à tout moment. Le Fournisseur n'est dès lors pas responsable de la disponibilité constante et ininterrompue des Services TwoGo.

3 Začátek uživatelského vztahu a výpověď

Odchylně od části A, bod 10 platí toto:

3.1 Tento uživatelský vztah začíná úspěšnou registrací a aktivací a končí (i) automaticky při zániku smlouvy s naším firemním zákazníkem, resp. vaším zaměstnavatelem/objednatelem nebo (ii) výpovědí z vaší strany nebo ze strany poskytovatele. Vy i poskytovatel můžete, resp. může vypovědět tento uživatelský vztah kdykoliv. Výpověď vyžaduje ke své účinnosti textovou formu, tedy např. e-mail, fax nebo formát PDF.

3.2 Právo obou stran na mimořádnou výpověď zůstává nedotčeno. O závažný důvod na straně poskytovatele se jedná zejména tehdy, pokud dojde k porušení části A, bod 5.